settings icon
share icon
คำถาม

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่สืบสายองค์เดียว?

คำตอบ


วลี “พระบุตรที่สืบสายองค์เดียว” ปรากฏในพระธรรมยอห์น 3.16

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

วลี “ที่สืบสายองค์เดียว” แปลจากคำภาษากรีกว่า โมโนยีน คำนี้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “เท่านั้น” “หนึ่งเดียวเท่านั้น” และ “ที่สืบสายเท่านั้น”

เป็นวลีสุดท้ายนี้ (“ที่สืบสายเท่านั้น” ใช้ในฉบับ KJV, NASB, และNKJV) ที่ก่อให้เกิดปัญหา ครูผู้สอนเท็จได้จับเอาวลีนี้ เพื่อพยายามจะพิสูจน์คำสอนเท็จของพวกเขา ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ทรงเป็นพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ว่าพระเยซูไม่ทรงเท่าเทียมพระเจ้าเพราะเป็นพระภาคที่สองของตรีเอกานุภาพ พวกเขาดูคำว่า “ที่สืบสาย” และว่าพระเยซูทรงถูกสร้างขึ้น เพราะมีบางคนเท่านั้นผู้ได้อยู่ในปฐมกาลสามารถ”สืบสายมา” สิ่งที่เราไม่ได้สังเกตคือว่า “ที่สืบสาย”เป็นคำแปลภาษาอังกฤษจากคำภาษากรีก เช่นนั้นแหละ เราต้องดูที่ความหมายดั้งเดิมของคำภาษากรีก ไม่ได้ถ่ายทอดความหมายภาษาอังกฤษในเนื้อหา

ดังนั้นคำว่า โมโนยีน หมายความว่าอะไร ถ้าตามพจนานุกรมภาษากรีกของพันธสัญญาใหม่ และวรรณกรรมคริสเตียนอื่น (BAGDพิมพ์ครั้งที่3 ) โมโนยีนมีความหมายเบื้องต้น 2 อย่าง ความหมายแรกคือ “เป็นเรื่องการเป็นเพียงชนิดเดียวภายในความสัมพันธ์เฉพาะ” นี่คือความหมายที่แนบกับการใช้ข้อพระคำ ฮีบรู11.17 เมื่อผู้เขียนกล่าวถึงอิสอัคว่าเป็น”” “บุตรที่สืบสายคนเดียว”

ฮีบรู11:17 “เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจ ท่านจึงได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา และท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญา ก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน”

อับราฮัมมีบุตรมากกว่า 1 คน แต่อิสอัคเป็นเพียงบุตรคนเดียวที่เกิดจากนางซาราห์ และบุตรคนเดียวตามพระสัญญา

ความหมายที่สองคือ “ เป็นเรื่องการเป็นเพียงชนิดเดียวหรือประเภทเดียว มีเอกลักษณ์ของตัวเอง” นี่คือความหมายที่บอกเป็นนัยในพระธรรมยอห์น 3.16 แท้จริง ยอห์นเป็นผู้เขียนคนเดียวในพันธสัญญาใหม่ ผู้ที่ใช้คำนี้ในการอ้างถึงพระเยซู

ยอห์น 1:14, 18 “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียวผู้ทรงสถิตอยู่ในพระทรวงของพระบิดา พระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้ว”

ยอห์น 3:16, 18 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า”

1ยอห์น 4:9 “โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราทั้งหลายจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุต”

แรกเริ่ม ยอห์นพัวพันกับการแสดงให้เห็นภาพว่า พระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้า

ยอห์น 20:31 “แต่การที่ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์”

ท่านใช้คำนี้เพื่อจุดประกายว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรพระเจ้าที่ไม่เหมือนใคร ร่วมในพระลักษณะเป็นพระเจ้า ตรงข้ามกับผู้เชื่อที่เป็นบุตรชายหญิงโดยความเชื่อ

บรรทัดล่างคือว่า คำศัพท์เหล่านี้เช่น “พระบิดา”และ “พระบุตร” นั้นเป็นคำบรรยายพระเจ้าและพระเยซู เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคนที่ ใช้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระภาคต่างๆ ของตรีเอกานุภาพ ถ้าท่านสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างบิดากับบุตร แล้วส่วนหนึ่งท่านจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพระภาคที่หนึ่งและสองของตรีเอกานุภาพ การเปรียบเทียบพังลงถ้าท่านพยายามไปไกลเกินและสอน ตามแบบลัทธิคริสเตียน (เช่นพยานพระยะโฮวาห์) ว่าแท้จริงพระเยซูทรง “สืบสายมา” เหมือนได้ “ เกิดผลิตผล” หรือ “ถูกสร้าง”โดยพระเจ้าพระบิดา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่สืบสายองค์เดียว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries