settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์อธิบายว่าพระเยซูได้รับการนมัสการหรือไม่?

คำตอบ


การนมัสการหมายถึง "การคารวะที่ให้แก่พระเจ้า" ถ้าพระเยซูได้รับการเสนอและทรงยอมรับการนมัสการ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระองค์ นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมีคนที่ปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ และขับไล่พระองค์และให้พระองค์อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าพระเจ้า ใช่พระเยซูทรงยอมรับการนมัสการ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบุคคลที่สองของตรีเอกานุภาพ พระองค์เคยและยังคงได้รับการนมัสการอยู่

จากจุดเริ่มต้นชีวิตของพระเยซูนั้น เราได้เห็นตัวอย่างของพระองค์ที่ได้รับการนมัสการ ในทันทีที่โหราจารย์มองไปที่พระกุมารเยซู "พวกเขาก้มลงและนมัสการพระกุมารนั้น" (มัทธิว 2:11) พระคัมภีร์บันทึกการตอบสนองครั้งแรกที่พระเยซูยอมรับการนมัสการเมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม "พวกเขาก็ถือกิ่งอินทผลัมพากันออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า โฮซันนา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ" (มัทธิว 21:9 และยอห์น 12:13) คำว่าโฮซันนา คือการวิงวอนเพื่อความรอดและเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชา คำนี้ที่ใช้โดยฝูงชนนั้นรูปแบบของการนมัสการอย่างแน่นอน

หลังจากที่พระเยซูทรงทำให้เหล่าสาวกประหลาดใจโดยการเดินบนน้ำนั้น "พวกที่อยู่ในเรือจึงมากราบนมัสการพระองค์ ทูลว่า พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว" (มัทธิว 14:33) ตัวอย่างที่น่าจดจำอีกสองรูปแบบที่พระเยซูทรงยอมรับการนมัสการนั้นเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ มีผู้หญิงบางคนที่ (มัทธิว 28:8-9และ มาระโก 16:1 และ ลูกา 24:10) พระเยซูทรงพบกับพวกเขาในระหว่างทางที่พวกเขากำลังจะไปบอกเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เมื่อพวกเขารู้ว่านี่คือพระองค์ "พวกเขาเข้ามากอดพระบาทและกราบนมัสการพระองค์" (มัทธิว 28:9)

จากนั้นก็มีกรณีของโธมัสผู้ที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย แม้ว่าสาวกคนอื่นๆ จะเป็นพยานถึงข้อเท็จจริงนี้แล้วก็ตาม เป็นเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่การฟื้นคืนพระชนม์และโธมัสยังคงสงสัยอยู่ พระเยซูทรงรู้ว่าโธมัสสงสัยในพระองค์ จึงทรงปรากฏต่อเขาและแสดงให้เขาเห็นรอยตะปูที่มือและเท้าและแผลที่สีข้างของพระองค์ โธมัสตอบสนองอย่างไร "โธมัสทูลพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์" (ยอห์น 20:28) ในกรณีเหล่านี้เราเห็นว่าพระเยซูไม่ได้บอกคนที่นมัสการพระองค์ให้หยุดเลย เช่นเดียวกับที่เพียงแค่มนุษย์และแม้แต่ทูตสวรรค์ที่ได้รับนมัสการแบบผิดๆ โดยผู้อื่น ไม่บอกให้พวกเลิกนมัสการตัวเอง (กิจการ 10:25 – 26 และวิวรณ์ 19:9 – 10)

ในวันนี้เรายังคงถวายการนมัสการแด่พระเยซูด้วยการถวายตนเองให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระองค์ การถวายตัวของเราต่อพระเจ้า โดยผ่านความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทำตามที่พระองค์เห็นสมควร (โรม 12:1–2) พระเยซูตรัสว่า "พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง" (ยอห์น 4:24) เรานมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงโดยการเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ การนมัสการไม่ใช่เพียงแค่การก้มกราบพระเยซู การวางกิ่งอินทผลัมที่เท้าของพระองค์หรือการร้องเพลงและการตะโกนถึงความรักที่เรามีให้กับพระองค์ การนมัสการคือการรู้จักพระองค์ การสื่อสารกับพระองค์ การรับใช้พระองค์และวางใจในพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์อธิบายว่าพระเยซูได้รับการนมัสการหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries