settings icon
share icon
คำถาม

เพราะเหตุใดความเป็นมนุษย์ของพระเยซูจึงมีความสำคัญ?

คำตอบ


ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูมีความสำคัญเทียบเท่ากับการเป็นพระเจ้าของพระเยซู พระเยซูทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ในขณะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง แนวคิดความเป็นมนุษย์ของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นร่วมกับการเป็นพระเจ้าของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่มนุษย์ซึ่งมีความคิดที่มีขีดจำกัดจะเข้าใจได้ ถึงอย่างไรก็ตามพระลักษณะของพระเยซูผู้ทรงเป็นทั้งมนุษย์และเป็นทั้งพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงทางพระคัมภีร์ มีบางคนที่ปฏิเสธความจริงในพระคัมภีร์เหล่านี้และ ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่พระเจ้า (Ebionism อีเบียนไนท์) ทรรศนะแบบโดเสติส (Docetism) หลักคำสอนที่บ่งบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ซึ่งความคิดเห็นทั้งสองนี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์และไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง

พระเยซูต้องบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยหลากหลายเหตุผล หนึ่งในเหตุผลร่างมาจากใน กาลาเทีย 4 :4 – 5 "แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะทรงไถ่เราที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร" มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถ "ถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ" ไม่มีสัตว์หรือจะทูตสวรรค์องค์ใดที่สามารถ "อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ" มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เกิดภายใต้ธรรมบัญญัติและมีเพียงมนุษย์เท่านั้นทีสามารถไถ่บาปของมนุษย์คนอื่นๆ ที่เกิดภายใต้ธรรมบัญญัติเดียวกันได้ การเกิดภายใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีผิดต่อการละเมิดบทบัญญัติของพระเจ้า มีเพียงมนุษย์คนเดียวที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถรักษาธรรมบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์แบบและปฏิบัติตามบทบัญญัติได้สมบูรณ์แบบ ดังนั้นการไถ่เราจากความผิดนั้น พระเยซูได้ไถ่เราบนไม้กางเขนสำเร็จแล้วเพื่อแลกกับความบาปของเราด้วยความชอบธรรมของพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21)

อีกเหตุผลหนึ่งที่พระเยซูจำต้องเป็นมนุษย์แท้คือพระเจ้าทรงให้ความสำคัญกับการปลดปล่อยความบาปด้วยการหลั่งโลหิต (เลวีนิติ 17:11, ฮีบรู 9:22) เลือดของสัตว์แม้ว่าเป็นที่ยอมรับเพียงชั่วคราวซึ่งเป็นการพยากรณ์การมาหลั่งโลหิตอันสมบูรณ์ของพระเจ้าในสภาพมนุษย์ ซึ่งเลือดของสัตว์ไม่เพียงพอสำหรับการยกโทษความผิดบาปอย่างถาวรเพราะว่า "เพราะเลือดโคผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระบาปให้หมดสิ้นไปได้" (ฮีบรู 10:4) พระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ทรงยอมสละชีวิตมนุษย์ของพระองค์และหลั่งโลหิตของพระองค์เพื่อลบล้างความบาปของทุกคนที่เชื่อใน พระองค์ หากพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์การลบล้างบาปก็เป็นไปไม่ได้

นอกจากนี้ความเป็นมนุษย์ของพระเยซูทำให้พระองค์มีความสัมพันธ์กับเราในทางซึ่งทูตสวรรค์หรือสัตว์ต่างๆ ไม่สามารถมีได้ "เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป" (ฮีบรู 4:15) มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะเห็นอกเห็นใจในความอ่อนแอและการถูกล่อลวงของเรา ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ พระเยซูทรงถูกทดลองทุกอย่างแบบเดียวกับที่เราและดังนั้นพระองค์จึงสามารถเข้าใจและช่วยเหลือเราได้ พระองค์ทรงถูกล่อลวง พระองค์ถูกข่มเหง ทรงเป็นคนยากจน พระองค์ถูกดูหมิ่น พระองค์ทุกข์ทรมานฝ่ายร่างกายและทรงทนทุกข์กับความเศร้าความของการตายที่โหดร้าย มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะต้องพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้และมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผ่านทางประสบการณ์

ท้ายที่สุดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระเยซูที่ลงมาเกิดในเนื้อหนังเพราะเชื่อว่าความจริงนั้นเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความรอด ซึ่งแสดงว่าพระเยซูได้มาในลักษณะเนื้อหนังเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ในขณะที่ผู้ต่อต้านพระคริสต์และผู้ติดตามทุกคนจะปฏิเสธสิ่งนี้ (1 ยอห์น 4:2 — 3) พระเยซูมาเกิดในเนื้อหนังและพระองค์สามารถเข้าใจความอ่อนแอของมนุษย์ พระโลหิตแบบมนุษย์ของพระองค์หลั่งไหลเพื่อบาปของเราและพระองค์เป็นพระเจ้าแท้และเป็นมนุษย์แท้ นี่คือความจริงจากพระคัมภีร์ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เพราะเหตุใดความเป็นมนุษย์ของพระเยซูจึงมีความสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries