settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์จึงมีความสำคัญมาก?

คำตอบ


หลักการเรื่องการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง (อิสยาห์ 7:14; มัทธิว 1:23; ลูกา 1:27,34) ..ประการแรก มาดูกันว่าข้อพระคัมภีร์ได้บรรยายถึงเหตุการณ์อันอัศจรรย์นี้ไว้ว่าอย่างไร.. ตามที่นางมารีย์ถามทูตสวรรค์กาเบรียลว่า “จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?” ทูตสวรรค์ตอบว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ” (ลูกา 1:35) ทูตสวรรค์ได้หนุนน้ำใจให้โยเซฟแต่งงานกับนางมารีย์ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ “เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มัทธิว 1:20) มัทธิวได้ระบุว่า หญิงพรหมจรรย์ “มีครรภ์แล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์” ( มัทธิว 1:18) ในพระคัมภีร์กาลาเทีย 4:4 ก็กล่าวถึงการให้กำเนิดจากหญิงพรหมจรรย์ไว้เช่นกันว่า “พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์ลงมา โดยกำเนิดจากสตรีเพศ ”

จากข้อพระคัมภีร์ข้างต้นนี้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประสูติของพระเยซูเป็นมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในร่างกายของนางมารีย์ เป็นการเกี่ยวข้องกันของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ (พระวิญญาณ) และสิ่งที่เป็นวัตถุ (ครรภ์ของนางมารีย์) แน่นอนว่านางมารีย์ไม่สามารถทำให้ตนเองตั้งครรภ์เองได้ และในความหมายนี้ เธอเป็น “ภาชนะ” มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถทำการอัศจรรย์แห่งการให้กำเนิดนี้ได้

การปฏิเสธความเกี่ยวข้องกันทางกายภาพ ระหว่างนางมารีย์และพระเยซูเป็นการแสดงว่า พระเยซูไม่ใช่มนุษย์ที่แท้จริง พระคัมภีร์กล่าวกับเราว่า พระเยซูเป็นมนุษย์เต็มตัว มีร่างกายเหมือนกับพวกเรา นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้รับจาก นางมารีย์ แต่ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าเต็มตัวพร้อมกับความเป็นนิรันดร์ และทรงบริสุทธิ์ไร้บาปมลทิน ดูในพระคัมภีร์ยอห์น 1:14; 1 ทิโมธี 3:16; และ ฮีบรู 2:14-17

พระเยซูไม่ได้ทรงกำเนิดจากความบาป นั่นคือ พระองค์ไม่มีบาปติดตัวมา ( ฮีบรู 7:26) ดูเหมือนว่าบาปโดยธรรมชาตินั้นได้ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น ( โรม 5:12, 17, 19) การกำเนิดจากหญิงพรหมจรรย์เป็นหนทางที่จะอยู่เหนือความบาปที่มีมาแต่ธรรมชาติ และเป็นการให้พระเจ้าแห่งชีวิตนิรันดร์มาอยู่ในร่างกายมนุษย์อย่างสมบูรณ์นั่นเอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการกำเนิดจากหญิงพรหมจารีย์จึงมีความสำคัญมาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries