settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือความหมายที่ว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป?

คำตอบ


ความจริงที่วาพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาปหมายความว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของพวกเราและทรงรอคอยให้พวกเรายอมรับการทรงพระชนม์อยู่และความพร้อมเสมอของพระองค์ ความรักของพระเจ้าสำหรับพวกเราเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ เมื่อพวกเราพิจารณาการมาเกิดของพระเยซูคือการละทิ้งสวรรค์ของพระองค์เพื่อมาเกิดเป็นทารกมนุษย์ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพื่อที่จะโตขึ้นและใช้ชีวิตท่ามกลางพวกเรา พวกเราเริ่มที่จะได้รับส่วนเล็กๆ ในการลงลึกของความรักนั้น เมื่อพวกเรายังมีเรื่องการตายอย่างเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขน มันเป็นสิ่งที่เอนเอียง

การที่จะเป็น "เพื่อนของคนบาป" พระเยซูนำตัวเองเข้าสู่การใช้ชีวิตในโลกที่ชั่วช้า สำหรับพวกเรา "เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" (โรม 3:23) ถึงอย่างไรก็ตามสภาพของพวกเราที่เต็มไปด้วยบาป พระเยซูยังทรงประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์กับเรา

วลีที่ว่า "เพื่อนของคนบาป" มาจากข้อความที่สัมพันธ์กันในพระคัมภีร์ "พระเยซูทรงเสด็จไปและตรัสว่า 'เราจะเปรียบคนยุคนี้เหมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั่งที่กลางตลาด ร้องแก่เพื่อนว่า: พวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอ / และเธอมิได้เต้นรำ / พวกฉันได้พิลาปร่ำไห้ / และพวกเธอมิได้ตีอกชกหัว" ด้วยว่ายอห์นมาก็ไม่ได้กินหรือดื่ม และเขาว่า "มีผีเข้าสิงอยู่" ฝ่ายบุตรมนุษย์มาทั้งกินและดื่ม เขาก็ว่า "ดูเถิด นี่เป็นคนกินเติบและขี้เมา เป็นมิตรสหายกับคนเก็บภาษี และคนนอกรีต" '" (ลูกา 7:31 — 34 ยืนยันโดยมัทธิว 11:16 — 19)

ในข้อความนี้พระเยซูทรงชี้ไปที่ระดับของความไม่เติบโตทางฝ่ายวิญญาณท่ามกลางผู้ที่พิจารณาตนเองว่า "ชอบธรรม" และ "เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ" พวกเขาขึ้นอยู่กับจุดยืนที่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดของพิธีกรรม กฎหมายและประสบการณ์ภายนอกแทนที่จะเป็นความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับหัวใจของพระเจ้าและการมีความสัมพันธ์กับพระองค์ พวกเขาวิจารณ์ว่าพระเยซูใช้เวลากับคนที่ถูกขับไล่และคนที่ "ไม่ถูกยอมรับในสังคม" ซึ่งกำลังเรียกพระองค์ว่า "เพื่อนของคนบาป"

เรื่องราวของแกะหลงหายแสดงให้เห็นความสำคัญของการหลงทางและความอ่อนแอ ผู้ที่เดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายออกไปจากสถานที่ปลอดภัย สำหรับพระเจ้าผู้ที่หลงหายนั้นสำคัญที่พระองค์จะค้นหาพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาถูกพบและถูกนำกลับมาสู่ความปลอดภัย "ครั้งนั้นบรรดาคนเก็บภาษี และพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์ 2ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์บ่นว่า 'คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา' พระองค์จึงตรัสคำเปรียบให้เขาฟังดังต่อไปนี้ว่า: 'ในพวกท่านมีคนใดที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหายไป จะไม่ละเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า และไปเที่ยวหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ?' " (ลูกา 15:1 — 4)

พระเยซูทรงไขความกระจ่างว่าพระองค์ทรงมี "มาเพื่อจะเที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอด" (ลูกา 19:10) พระองค์เต็มใจที่จะเข้าสังคมกับคนเหล่านั้นผู้อยู่ด้วยพื้นฐานความชอบธรรมที่มาจากตัวเองของฟาริสี ซึ่งยังไม่ดีพอ แต่ก็เป็นผู้ที่เปิดใจต่อการฟังพระคริสต์และพวกเขามีความหมายต่อพระเจ้า

มัทธิว 9:10 — 13 บรรยายช่วงเวลาอื่นเมื่อพระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยโดยพวกผู้นำศาสนาสำหรับการเข้าสังคมกับพวกเขาของพระองค์ พระองค์ทรงตอบพวกเขาด้วยการกล่าวว่า "เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรม แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกรีต" (ข้อที่ 13)

ในลูกา 4: 18 พระเยซูทรงอ้างมาจากพระธรรมอิสยาห์ 61:1 – 2 คือ "พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า /เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ / เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ / พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ / และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย / และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง / เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า" เพื่อที่จะเทศนาข่าวประเสริฐให้แก่คนยากจน นักโทษ คนตาบอดและที่ถูกกดขี่ข่มเหง พระเยซูต้องมีการติดต่อกับพวกเขาในบางด้าน

พระเยซูไม่ได้ให้อภัยบาปหรือมีส่วนในนิสัยชอบทำลายพวกไม่เชื่อในพระเจ้า การเป็น "เพื่อนของคนบาป" พระเยซูแสดงให้เห็นว่า "พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่" (โรม 2:4) พระเยซูนำด้วยชีวิตสมบูรณ์แบบและปราศจากบาปและทรงมี "สิทธิอำนาจในโลกที่จะโปรดยกความผิดบาปได้" (ลูกา 5:24) เพราะอย่างนั้นเราจึงมีโอกาสดีที่จะมีประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวใจและชีวิต

พระเยซูเพื่อนของพวกเรา ใช้เวลากับคนบาป ไม่ใช่เพื่อเข้าร่วมในวิถีบาปของพวกเขาแต่เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงข่าวประเสริฐว่าการให้อภัยนั้นสามารถเป็นไปได้ คนบาปจำนวนมากกลับใจด้วยพระคำแห่งชีวิต คือศักเคียสเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด (ลูกา 19:1-10)

เมื่อศัตรูของพระเยซูเรียกพระองค์ว่า "เพื่อนของคนบาป" พวกเขามองว่าเป็นการเยาะเย้ย เพื่อพระเกียรติของพระองค์และประโยชน์นิรันดร์ของเรา พระเยซูทรงทนต่อความเจ็บปวดเช่นนี้และกลายเป็น "มิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง" (สุภษิต 18:24)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือความหมายที่ว่าพระเยซูทรงเป็นเพื่อนของคนบาป?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries