settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่เคยบันทึกไว้ว่าพระเยซูได้ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้า” แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า พระองค์ไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ให้เราลองมาดูพระวจนะของพระองค์ในข้อพระคัมภีร์ยอห์น 10:30 กัน “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เมื่อมองในแวบแรก มันอาจจะดูไม่เหมือนว่าเป็นการยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า แต่จงดูว่าว่าชาวยิวมีปฎิกริยาอย่างไรต่อคำกล่าวนี้ “พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทำดี แต่เพราะการพูดหมิ่นประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นพระเจ้า”(ยอห์น 10:33) คนยิวเข้าใจดีว่าคำตรัสของพระเยซูเป็นการยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า ในข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้พระเยซูทรงไม่เคยแก้ตัวกับชาวยิวโดยตรัสว่า “เราไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นพระเจ้า” นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงยอมรับจริง ๆ ว่าทรงเป็นพระเจ้าโดยการประกาศว่า “เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอห์น 10:30) ข้อพระคัมภีร์ยอห์น 8:58 เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง “พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั้นเราเป็น" อีกครั้งหนึ่งที่ชาวยิวตอบโต้ด้วยการหยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อจะขว้างพระองค์ (ยอห์น 8:59) ทำไมชาวยิวจึงต้องการที่จะขว้่างพระองค์หากพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรบางอย่างที่เป็นการหมิ่นประมาทพระนามของพระเจ้า เช่น การกล่าวว่าทรงเป็นพระเจ้า?

ยอห์น 1:1 กล่าวว่า “พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” ยอห์น 1:14 กล่าวว่า “พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนัง” ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูืทรงเป็นพระเจ้าในสภาพของเนื้อหนัง หนังสือกิจการ 20:28 บอกเราว่า “… จงบำรุงเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง” ใครทรงไถ่คริสตจักรด้วยพระโลหิตของพระองค์? พระเยซูคริสต์ หนังสือกิจการ 20:28 ประกาศว่าพระเจ้าทรงซื้อคริสตจักรไว้ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง ดังนั้น พระเยซูคือพระเจ้า!

สาวกโธมัสประกาศเกี่ยวกับพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้า” (ยอห์น 20:28) พระเยซูทรงไม่โต้แย้งคำกล่าวนั้น พระเยซูทรงไม่ได้แก้ไขคำพูดของเขา ข้อพระคัมภีร์ทิตัส 2:13 หนุนใจให้เราคอยพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา – พระเยซูคริสต์ – (ดู 2 เปโตร 1:1) พระบิดาทรงประกาศเกี่ยวกับพระเยซูว่า “แต่เกี่ยวก้บพระบุตร พระองค์ตรัสว่า “โอ พระเจ้าข้า พระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์และเป็นนิตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักรของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม” (สดุดี 45:6)

ในหนังสือวิวรณ์ ทูตสวรรค์บอกให้อัครสาวกยอห์นนมัสการแต่พระเจ้าเท่านั้น (วิวรณ์ 19:10) หลายครั้งในพระคัมภีร์พระเยซูทรงได้รับการนมัสการ (มัทธิว 2:11; 14:33; 28:9,17; ลูกา 24:52; ยอห์น 9:38) พระองค์ทรงไม่เคยว่ากล่าวผู้ที่นมัสการพระองค์ หากพระเยซูไม่ใช่พระเจ้า พระองค์คงจะต้องบอกผู้คนไม่ให้นมัสการพระองค์ ดัีงเช่นที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้ในหนังสือวิวรณ์ ยังมีข้อพระคัีมภีร์อื่น ๆ อีกมากในพระคัมภีร์ที่ถกถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู

เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่แสดงว่าพระเยซูจะต้องเป็นพระเจ้่า คือ หากพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าแล้่ว การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ก็คงไม่มีเพียงพอที่จะเป็นค่าไถ่สำหรับความบาปของคนทั้งโลก (1 ยอห์น 2:2) มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจ่ายค่าไถ่สำหรับโทษที่ไม่มีวันหมดได้ มีแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถรับแบกบาปของโลกทั้งโลกไว้ที่พระองค์๋ได้ (1 ยอห์น 2:2) ทรงสิ้นพระชนม์ แล้วทรงฟื้นคืนพระชนม์ -- เพื่อพิสูจน์ถึงชัึยชนะเหนือความบาปและความตาย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่? พระเยซูเคยอ้างว่าทรงเป็นพระเจ้าใช่หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries