settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า เราเป็น?

คำตอบ


เวลาทรงตอบพวกฟาริสีที่ตั้งคำถามว่า “ ท่านคิดว่าท่านเป็นใคร" พระเยซูทรงตอบว่า "'อับราฮัมบิดาของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา เขาได้เห็นมันและมีความยินดี” 'ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี' ชาวยิวกล่าวกับพระองค์ “และท่านได้เห็นอับราฮัมแล้วเหรอ!” พระเยซูตรัสตอบว่า 'เราบอกความจริงแก่ท่าน "ก่อนอับราฮัมเกิดนั้น เราเป็นอยู่แล้ว!' ตรงนี้แหละพวกเขาหยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อขว้างใส่พระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบเสีย เสด็จหลีกออกจากบริเวณพระวิหาร" การที่ชาวยิวตอบสนองอย่างรุนแรงต่อพระเยซู คำตรัสว่า "เราเป็น" แสดงว่าพวกเขาเข้าใจอย่างชัดเจนสิ่งได้ทรงประกาศออกมา - ว่าพระองค์ทรงเทียบพระองค์เองเท่ากับ "เราเป็น" ทรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าเอง

อพยพ 3:14 “พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า ‘เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น’ แล้วพระองค์ตรัสว่า ‘ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรง ใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย'”

ถ้าพระเยซูทรงต้องการเพียงแค่จะบอกว่า ทรงเป็นอยู่ก่อนเวลาของอับราฮัม พระองค์คงได้ตรัสว่า "ก่อนถึงอับราฮัม เราได้เป็นอยู่แล้ว" คำภาษากรีกแปลว่า "ได้เป็นอยู่" ในกรณีของอับราฮัม และ "ทรงเป็นอยู่" ในกรณีของพระเยซู มีความแตกต่างกันมาก ถ้อยคำที่พระวิญญาณได้ทรงเลือก ทำให้เห็นชัดเจนว่าอับราฮัม "ได้ถูกนำมาเป็นอยู่" แต่พระเยซูทรงดำรงอยู่นิรันดร์

ยอห์น 1:1 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ชาวยิวเข้าใจสิ่งที่ทรงตรัส เพราะพวกเขาเอาก้อนหินขึ้นมาจะฆ่าพระองค์ที่ทรงเทียบพระองค์เองเสมอกับพระเจ้า

ยอห์น 5:18 “เหตุฉะนั้นพวกยิวยิ่งแสวงโอกาสที่จะฆ่าพระองค์มิใช่เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั้น แต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซึ่งเป็นการกระทำตนเสมอกับ พระเจ้า”

ประโยคเช่นนั้น ถ้าไม่เป็นความจริง ก็เป็นการหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า และการลงโทษที่กำหนดในบทบัญญัติของโมเสสคือความตายเท่านั้น

เลวีนิติ 24:11-14 “และบุตรชายหญิงอิสราเอลคนนั้นได้เหยียดหยาม พระนามและได้แช่งด่า เขาจึงนำตัวมาให้โมเสส มารดาของเขาชื่อเชโลมิทบุตรสาวของดิบรีคนเผ่าดาน เขาจึงจำชายคนนั้นไว้ จนกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเป็นที่กระจ่างต่อเขาทั้งหลาย พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ‘จงนำผู้ที่แช่งด่านั้นออกมาจากค่าย ให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคำแช่งด่า เอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้ชุมนุมชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย’”

แต่พระเยซูไม่ได้ทรงหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า ได้ทรงเป็นและเป็นพระเจ้า เป็นพระภาคที่สองของตรีเอกานุภาพ เทียบเท่ากับพระบิดาในทุกวิถีทาง

พระเยซูทรงใช้วลีเดียวกัน "เราเป็น" ในคำยืนยันเกี่ยวกับพระองค์เอง 7 อย่าง ในทั้งหมดเจ็ดอย่างนี้ ได้ทรงรวม เราเป็น เข้ากับคำอุปมาสุดยอดมากมาย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับโลกที่ทรงช่วยให้รอด ทั้งหมดปรากฏในพระธรรมยอห์น

พวกเขาคือ "เราเป็นอาหารแห่งชีวิต" (ยอห์น 6:35, 1, 48, 51)
"เราเป็นความสว่างของโลก" (ยอห์น 8:12)
"เราเป็นประตูของคอกแกะ" (ยอห์น 10: 7,9)
เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี (ยอห์น 10:11, 14)
เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นมาจากตาย (ยอห์น 11:25)
เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต (ยอห์น 14: 6)
เราเป็นเถาองุ่นแท้ (ยอห์น 15: 1,5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า เราเป็น?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries