settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ใช่ไหม ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์?

คำตอบ


ตั้งแต่เริ่มการตั้งครรภ์พระเยซูโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในครรภ์ของมารีย์หญิงพรหมจารี (ลูกา 1:26 — 38) ตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์มักถูกตั้งคำถามจากผู้สงสัยมาโดยตลอด ความสงสัยนี้เริ่มต้นมาจากคู่หมั้นของมารีย์คือโยเซฟกลัวที่จะแต่งงานกับมารีย์เมื่อมารีย์ได้เปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ (มัทธิว 1:18 — 24) โยเซฟรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเขาหลังจากที่ทูตสวรรค์ได้มายืนยันกับเขาว่าเด็กที่มารีย์ตั้งครรภ์อยู่นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ร้อยปีก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์ ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้ทำนายถึงการมาของพระบุตรของพระเจ้า "ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช" (อิสยาห์ 9:6) เมื่อทูตสวรรค์ได้พูดกับโยเซฟและประกาศถึงการมาบังเกิดของพระเยซูที่กำลังใกล้จะเกิดขึ้น ทูตสวรรค์ได้พูดเป็นนัยถึงคำพยากรณ์ของอิสยาห์ ""นี่แน่ะ หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอล" (แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา)" (มัทธิว 1:23) นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องตั้งชื่อพระบุตรว่าอิมมานูเอล แต่สิ่งนี้หมายความว่า "พระเจ้าอยู่กับเรา" ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเด็กทารกคนนี้ พระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเป็นมนุษย์ที่มาอาศัยอยู่กับมนุษย์

พระเยซูเองเข้าใจถึงความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสถามสาวกของพระองค์ว่า "คนทั้งหลายพูดกันว่าบุตรมนุษย์เป็นผู้ใด" (มัทธิว 16:13, มาระโก 8:27) คำตอบมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันกับคำตอบทุกวันนี้ หลังจากนั้นพระเยซูได้ตรัสถามคำถามที่เร่งด่วนมากกว่าเดิมว่า "แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร" (มัทธิว 16:15) เปโตรได้ให้คำตอบที่ถูกต้องว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่" (มัทธิว 16:16) พระเยซูยืนยันความจริงถึงคำตอบของเปโตรและได้สัญญาไว้ว่าตามความจริงนั้นพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ (มัทธิว 16:18)

ธรรมชาติและความเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์มีความสำคัญนิรันดร์ ทุกคนต้องตอบคำถามที่พระเยซูได้ตรัสถามสาวกของพระองค์ที่ว่า "แล้วพวกท่านเล่า ว่าเราเป็นใคร"

พระองค์ได้ให้คำตอบที่ถูกต้องกับเราในหลายๆ ทาง ในยอห์น 14:9 – 10 พระเยซูกล่าวว่า "ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา" ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า 'ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น' ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเรา ได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์"

พระคัมภีร์พูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเป็นพระเจ้าอย่างธรรมชาติขององค์พระเยซูคริสต์ (ดูยอห์น 1:1 — 14) ฟีลิปปี 2:6 — 7 กล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเยซูอยู่ " ในสภาพพระเจ้า พระเยซูไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้ มากกว่านั้น พระองค์ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์" โคโลสี 2:9 กล่าวว่า "เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์"

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ ความจริงของการบังเกิดของพระเยซูมีความสำคัญมากที่สุด พระองค์ดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์แต่ไม่มีธรรมชาติบาปเหมือนที่เรามี พระองค์ถูกทดลองแต่พระองค์ไม่เคยทำบาป (ฮีบรู 2:14 – 18, 4:15) บาปเข้ามาในโลกโดยอาดัมและธรรมชาติบาปของอาดัมได้รับการถ่ายทอดไปสู่ทารกทุกคนที่เกิดในโลกนี้ (โรม 5:12) ยกเว้นพระเยซู เพราะว่าพระเยซูไม่ได้มีบิดาที่เป็นมนุษย์พระองค์ไม่ได้สืบทอดธรรมชาติบาป พระเยซูเป็นเจ้าของธรรมชาติความเป็นพระเจ้าจากพระบิดาในสวรรค์

พระเยซูต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ก่อนที่พระองค์จะเป็นเครื่องบูชาที่ถูกยอมรับเพื่อบาปของเรา (ยอห์น 8:29, ฮีบรู 9:12) พระองค์ต้องทำให้คำพยากรณ์สามร้อยเรื่องเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่พระเจ้าทรงให้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะที่ได้ทำนายเอาไว้ให้สำเร็จ (มัทธิว4:13 – 14, ลูกา 22:37, อิสยาห์ 53, มีคาห์ 5:2)

ตั้งแต่การล้มลงในความบาปของมนุษย์ (ปฐมกาล 3:21 — 23) วิธีเดียวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้าได้คือการบูชาเลือดของผู้ไร้ความผิด (เลวีนิติ 9:2, กันดารวิถี 28:19, เฉลยธรรมบัญญัติ 15:21, ฮีบรู 9:22) พระเยซูเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยตลอดไปต่อพระพิโรธในความบาปของพระองค์ (ฮีบรู 10:14) ธรรมชาติความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทำให้พระองค์เหมาะสมสำหรับการเป็นพระผู้ไถ่ชีวิตเพราะว่าร่างกายมนุษย์ของพระองค์ทำให้พระองค์หลั่งเลือดที่จำเป็นในการไถ่บาป ไม่มีมนุษย์คนใดที่มีธรรมชาติบาปแล้วสามารถชำระหนี้แบบนี้ได้ ไม่มีใครสามารถทำตามข้อกำหนดเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของคนทั้งโลกได้ (มัทธิว 26:28, ยอห์น 2:2) ถ้าพระเยซูเป็นคนดีเพียงเพราะคนอื่นได้อ้างไว้ ดังนั้นก็แปลว่าพระองค์มีธรรมชาติบาปและไม่สมบูรณ์แบบ ในกรณีนั้นการตายและการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์จะไม่มีพลังอำนาจที่จะช่วยชีวิตของใครได้เลย

เพราะว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ เพียงพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถจ่ายหนี้ที่เราติดพระเจ้าได้ พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตายและอุโมงค์ฝั่งศพได้รับชัยชนะสำหรับทุกคนที่ไว้วางใจในพระองค์ (ยอห์น1:12, 1 โครินธ์ 15:3 — 4, 17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ใช่ไหม ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญที่พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries