settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงมีน้องชายและน้องสาว (พี่น้อง)หรือไม่?

คำตอบ


มีการกล่าวถึงบรรดาน้องชายของพระเยซูในพระคัมภีร์หลายข้อ

มัทธิว 12:46 ลูกา 8:19 มาระโก 3:31 กล่าวว่ามารดาและบรรดาน้องชายของพระเยซูมาหาพระองค์ มัทธิว 12:46 “ขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยู่นั้น มารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ข้างนอก หาโอกาสจะสนทนากับพระองค์” ลูกา 8:19 “ครั้งนั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์ แต่เข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก”

มาระโก 3:31 “แล้วมารดาและพวกน้องชายของพระองค์ก็มาถึง ยืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์” พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรงมีน้องชายสี่คน คือ ยากอบ โยเซฟ ซีโมน และยูดาส มัทธิว13:55 “คนนี้เป็นลูกช่างไม้มิใช่หรือ มีแม่ชื่อมารีย์ และน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟ ซีโมน และยูดาสมิใช่หรือ พระคัมภีร์ยังบอกเราว่าพระเยซูทรงมีน้องสาว แต่ไม่มีชื่อพวกเขาและจำนวนเท่าไหร่ มัทธิว 13:56 “และน้องสาวของเขาทุกคนก็อยู่กับเรามิใช่หรือ พวกเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนกัน” ในยอห์น 7:1-10 น้องชายของพระองค์ไปงานเทศกาลในขณะที่พระเยซูทรงประทับอยู่ข้างหลัง ในกิจการ 1:14 บรรยายว่าน้องชายและมารดาของพระองค์เข้าร่วมอธิษฐานกับเหล่าสาวก กาลาเทีย 1:19 กล่าวว่ายากอบเป็นน้องชาย ของพระเยซู ข้อสรุปที่เป็นธรรมดามากที่สุดของเนื้อหาพระคัมภีร์เหล่านี้ คือการแปลความหมายว่า พระเยซูทรงมีพี่น้องร่วมบิดามารดาตามโลหิตจริง

พวกโรมันคาทอลิกบางคนเรียกร้องว่า “น้องชาย” แท้จริงเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู

อย่างไรก็ตามในทุกกรณี คำภาษากรีกเฉพาะสำหรับ "น้องชาย" ถูกนำมาใช้ ในขณะที่ คำนี้สามารถอ้างถึง ญาติคนอื่น ๆ ความหมายปกติและตามตัวอักษร ที่เป็นน้องชายฝ่ายร่างกาย มีคำ "ลูกพี่ลูกน้อง" ภาษากรีก และมันไม่ได้ถูกนำมาใช้ นอกจากนี้ ถ้าพวกเขาไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของพระเยซู ทำไมจึงมักจะได้รับการ บรรยายว่าพวกเขาอาศัยอยู่กับมารีย์มารดาของพระเยซู

ไม่มีอะไรในบริบทของแม่และน้องชายของพระองค์ที่มาเยี่ยมพระองค์ ซึ่งบอกใบ้ว่าพวกเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากน้องชายร่วมบิดามารดา สายโลหิตเดียวกันตามที่เป็นจริง

ข้อโต้แย้งที่สองของพวกโรมันคาทอลิก คือ น้องชายและน้องสาวของพระเยซู เป็นลูกๆของโยเซฟจากการแต่งงานครั้งก่อน สมมุติฐานทั้งหมดที่สำคัญของโยเซฟอันมีนัยสำคัญว่าเขามีอายุมากกว่ามารีย์ ได้ผ่านการ แต่งงานมาก่อนหน้านี้ มีลูกหลายคน และแล้วก็เป็นม่าย ก่อนที่จะแต่งงานกับมารีย์ เป็นเรื่องที่ถูกคิดค้นโดยไม่มี พื้นฐานใด ๆตามพระคัมภีร์เลย ปัญหาเรื่องนี้คือว่า พระคัมภีร์ไม่ได้บอกใบ้ว่าโยเซฟได้แต่งงาน หรือมีลูกมาก่อนที่เขาจะแต่งงานกับมารีย์ ถ้าโยเซฟมีลูกอย่างน้อยหกคน ก่อนที่เขามาแต่งงานกับมารีย์ ทำไมพวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวถึงในการเดินทางของโยเซฟและมารีย์ ตอนไปเมืองเบธเลเฮ็ม ลูกา 2:4-7 “ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิดชื่อเบธเลเฮมแคว้นยูเดียด้วย เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียน และนางมีครรภ์ เมื่อเขาทั้งสองยังอยู่ที่นั่น ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม” หรือการเดินทาง ไปยังประเทศอียิปต์ มัทธิว 2:13-15 “ครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมาร เพื่อจะประหารชีวิตเสีย ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้น พากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ และได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า เราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์”

หรือการเดินทางของพวกเขากลับไปยังนาซาเร็ธ มัทธิว 2:20-23 “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล เพราะผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตของกุมารนั้นตายแล้ว โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสราเอล แต่เมื่อได้ยินว่า อารเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดา จะไปที่นั่นก็กลัว และเมื่อได้ทราบคำเตือนในความฝัน จึงเลยไปยังแคว้นกาลิลี ไปอาศัยในเมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธ เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะ ซึ่งตรัสโดยผู้เผยพระวจนะว่า เขาจะเรียกท่านว่า ชาวนาซาเร็ธ”

ไม่มีเหตุผลทางพระคัมภีร์ที่จะเชื่อว่า พี่น้องเหล่านี้เป็นใครอื่นนอกจากลูก ๆที่เกิดขึ้นจริงของโยเซฟและมารีย์ บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านความคิดที่ว่าพระเยซูทรงมีน้องชายและน้องสาวร่วมบิดามารดา ไม่ใช่จากการอ่านในพระคัมภีร์ แต่มาจากความคิดก่อนนี้เรื่องความบริสุทธิ์ตลอดกาลของมารีย์ ซึ่งชัดเจนในตัวเองว่าไม่เกี่ยวกับพระคัมภีร์ : "แต่ เขา (โยเซฟ ) ไม่ได้ร่วมหลับนอนกับ เธอ (มารีย์ ) จนกระทั่งเธอ ให้กำเนิดบุตรชาย และเขาตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู" (มัทธิว 1:25) พระเยซูทรงมีน้องชายและน้องสาวร่วมบิดามารดาซึ่งเป็นลูกของโยเซฟและมารีย์ นั่นคือคำสอนพระวจนะของพระเจ้าที่ชัดเจนและโปร่งใส

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries