settings icon
share icon
คำถาม

พระธรรมอิสยาห์บทที่53 “ ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูหรือไม่?

คำตอบ


บางทีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ทั้งหมดที่สำคัญที่สุดในทานัค (พระคัมภีร์ ฮีบรู/ พันธสัญญาเดิม) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการถือกำเนิดของพระเมสสิยาห์ชาวยิวที่ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53

อิสยาห์ 53 ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยิน พระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงาม ซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่าน และไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่าน ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น ท่านถูกนำเอาไปด้วยการบีบบังคับและการตัดสิน และเกี่ยวกับเชื้อสายของท่าน ผู้ใดเล่าคิดว่า ท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็น ต้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเรา และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรม ในความตายของท่าน เขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านมิได้กระทำการทารุณประการใดเลย และไม่มีการหลอกลวงในปากของท่าน แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำ ด้วยความเจ็บไข้ เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่าน น้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่าน ท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่าน และพอใจ โดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเรา จะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรม และท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลาย ฉะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะ และถูกนับเข้ากับคนทรยศ ถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมาก และทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศ

ภาคนี้ของศาสดาพยากรณ์ ที่รู้จักกันว่าเป็น “ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” เป็นที่เข้าใจกันมานานโดยพวกรับบีในประวัติศาสตร์ของศาสนายูดาห์ พูดถึงพระผู้ไถ่ที่จะเสด็จมายังศิโยนสักวันหนึ่งนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ศาสนายูดายได้เชื่อตามจารีตประเพณี เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ “ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53

ทัลมุด แห่งบาบิโลน กล่าวว่า “ พระเมสสิยาห์ พระองค์ทรงนามว่าอะไร” พวกรับบีกล่าว ผู้รู้ที่ถูกสังคมรังเกียจ ดังที่กล่าวว่า “ แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ ...” (สภาแซนเฮดริน 98 ข)

มิดราช รูธ รับบาห์ กล่าวว่า “ มีคำอธิบายอื่น (ในพระธรรมรูธ2.14)เขากำลังพูดถึงพระเมสสิยาห์กษัตริย์; 'เชิญมานี่เถิด' เข้าใกล้พระบัลลังก์; และมารับประทานขนมปังบ้าง 'นั่นคือขนมปังแห่งราชอาณาจักร; 'และเอาอาหารมาจิ้มในน้ำส้มเถิด' นี้หมายถึงเหตุการณ์วันวิปโยคของพระองค์ ดังที่กล่าวว่า `แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา”

นางรูธ 2:14 พอถึงเวลารับประทานอาหาร โบอาสก็บอกนางว่า “เชิญมานี่เถิด มารับประทานขนมปังบ้าง และเอาอาหารมาจิ้มน้ำส้มเถิด” นางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว โบอาสจึงส่งข้าวคั่วให้ และนางก็รับประทานจนอิ่ม และยังเหลือไว้บ้าง

พระคัมภีร์ฉบับแปลภาษาฮีบรูโจนาธัน ทาร์กัม กล่าวว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของเรา พระเมสสิยาห์ จะทำอย่างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่น และเป็นที่เทิดทูนและท่านจะสูงนัก”"

พระธรรมฉบับโซฮาร์ กล่าวว่า “ พระองค์ได้ทรงรับบาดเจ็บเพราะความบาปผิดของเราทั้งหลาย” ในสวนเอเดน มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เรียกว่าที่ประทับของบุตรแห่งความเจ็บป่วย; ที่ประทับนี้พระเมสสิยาห์เสด็จเข้าไปข้างใน และรับเอาโรคภัยทุกอย่าง ความเจ็บปวดทุกอย่าง และการลงโทษของอิสราเอลทุกคน พวกเขาทั้งหมดได้มาพักสงบในพระองค์ และถ้าไม่ใช่ดังนั้นที่พระองค์ที่ได้ลดภาระของอิสราเอล และทรงแบกรับไว้เอง คงไม่มีคนใดที่สามารถแบกรับการลงโทษอย่างแรงของอิสราเอลเพราะการล่วงละเมอบทบัญญัติได้ และนี่คือคำเขียนว่า “ แน่ทีเดียว ทรงได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย”

รับบีโมเสส ไมมอนไนด์ คนสำคัญ(ของแรมบัน) กล่าวว่า “ อะไรคือท่าทีของการจุติมากำเนิดของพระเมสสิยาห์.....จะมีคนหนึ่งเกิดมาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน และหมายสำคัญเหล่านั้น ซึ่งพวกเขาจะเห็น กระทำโดยพระองค์ จะเป็นเครื่องพิสูจน์กำเนิดที่แท้จริงของพระองค์ เพราะพระเจ้าองค์ฤทธานุภาพ ที่ซึ่งทรงประกาศแก่เราพระประสงค์ของพระองค์เรื่องนี้ กล่าวว่า “ดูเถิด ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูร เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที่ของท่าน” (เศคาริยาห์ 6.12 ) และ อิสยาห์พูดในทำนองเดียวกันถึงเวลาที่พระองค์จะทรงปรากฏ โดยไม่มีบิดาหรือมารดาหรือ ครอบครัวอันเป็นที่รู้จัก ทรงขึ้นมาเป็นผู้ที่ยอมอะไรง่ายๆต่อหน้าพระองค์ และเป็นหน่อที่แตกออกจาก แผ่นดินแห้ง ฯลฯ เป็นคำพูดของอิสยาห์ เมื่อบรรยายลักษณะที่กษัตริย์ทั้งหลายจะฟังพระองค์ กษัตริย์ทั้งหลายจะปิดพระโอษฐ์เมื่ออยู่ต่อพระองค์ เพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่บอกพวกเขาแต่พวกเขาจะได้เห็น และสิ่งไหนที่พวกเขาไม่ได้ยินพวก เขาได้รับรู้สิ่งเหล่านั้น

น่าเสียดาย พวกรับบีในปัจจุบันของศาสนายูดาย เชื่อว่า “ ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 อาจจะหมายถึงอิสราเอล หรืออิสยาห์เอง หรือแม้แต่โมเสส หรือผู้พยากรณ์ชาวยิวคนหนึ่งในบรรดาทั้งหมด แต่อิสยาห์กล่าวอย่างชัดเจน— ท่านพูดถึงพระเมสสิยาห์ ดังที่รับบีสมัยโบราณสรุปไว้แล้ว

ข้อพระคัมภีร์ ข้อ 2 ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 ยืนยันความถูกต้องชัดเจนนี้ เขาจะได้เจริญเติบโตขึ้นเหมือน” ต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง" รากที่แตกหน่อออกมา เหนือคำสงสัยอย่างมีเหตุผลเชื่อถือได้ว่า เล็งพระเมสสิยาห์ และ ตามความจริง เป็นการอ้างอิงพระเมสสิยาห์ตามปกติในพระธรรมอิสยาห์และที่อื่น ราชวงศ์ของดาวิดจะถูกพิพากษาให้ล้มลงเหมือนต้นไม้ถูกโค่น แต่ทรงให้สัญญาแก่อิสราเอลว่า จะมีต้นงอกขึ้นใหม่แตกหน่อมาจากกอ กษัตริย์พระเมมสิยาห์คือหน่อที่งอกขี้นใหม่นั้น

โดยปราศจากข้อสงสัย “ ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์” ในพระธรรมอิสยาห์บทที่ 53 หมายถึง พระเมสสิยาห์ ทรงเป็นหนึ่งที่ถูกยกย่องอย่างมากต่อหน้าบรรดากษัตริย์ปิดปากของพวกเขา พระเมสสิยาห์คือหน่อที่ผุดขึ้นจากราชวงศ์ดาวิดที่ล่มสลายไป ทรงกลายเป็นจอมกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย ทรงเตรียมการไถ่โทษบาปที่สุดยอด

พระธรรมอิสยาห์บทที่53 เราต้องเข้าใจว่าหมายถึงการมาของราชวงศ์ของดาวิด มีคำพยากรณ์ว่าพระเมสสิยาห์กษัตริย์ต้องทนทุกข์ทรมานและตายเพื่อชดใช้บาปของเรา และจากนั้นเป็นขึ้นมาอีกครั้ง พระองค์จะทรงทำหน้าที่เป็นปุโรหิตรับใช้แก่ประชาชาติในโลก และใช้พระโลหิตแห่งการลบมลทินบาปเพื่อชำระผู้ที่เชื่อให้สะอาด มีเพียงบุคคลเดียวที่กล่าวถึงในที่นี้- คือพระเยซูคริสต์

บรรดาผู้ที่สารภาพบาปต่อพระองค์ก็ได้เป็นบุตรของพระองค์ ลูกหลานตามพระสัญญาของพระองค์ และของริบที่ได้มาจากชัยชนะของพระองค์ ตามคำพยานของอัครทูตยิว พระเยซูสิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ทรงฟื้นขึ้นอีกครั้ง เสด็จขึ้นไปประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และตอนนี้ทรงทำหน้าที่เป็นมหาปุโรหิตของเรา ผู้ทรงชำระบาปของเราให้สะอาด

ฮีบรู 2:17เหตุฉะนั้นพระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วยความเมตตาและความสัตย์ซื่อ ในการกระทำกิจกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปของประชาชน

ฮีบรู 8:1 เหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนา ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ไม่วางรากฐานซ้ำอีก คือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย เรื่องความเชื่อในพระเจ้า

พระเยซู พระเมสสิยาห์ชาวยิว ทรงเป็นบุคคลที่อิสยาห์ได้ทำนายไว้ล่วงหน้า

รับบี โมเช โคเฮน อิบ คริสปิน กล่าวว่า “รับบีนี้บรรยายถึงบรรดาคนที่แปลพระธรรมอิสยาห์บทที่53 กล่าวถึงอิสราเอลว่าเป็นเหล่าคน “ ที่ได้ละทิ้งความรู้ของศาสดาผู้สอนของเรา และเอนเอียงไปหลังจาก “ความดื้อดึงในจิตใจของพวกเขา” และความคิดเห็นของเขาเอง ผมพอใจที่จะแปลมัน ตามคำสอนของพวกรับบี แห่งพระเมสสิยาห์กษัตริย์ อิสยาห์ได้กล่าวคำทำนายนี้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าโดยที่ประสงค์ให้เรารู้จักบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเมสสิยาห์ในอนาคต ผู้ที่จะเสด็จมาและปลดปล่อยอิสราเอล และชีวิตของพระองค์จากวันที่ทรงบังเกิดมา จนกระทั่งเหตุการณ์ที่ทรงเป็นพระมหาไถ่ เพื่อว่าถ้าใครสักคนจะอ้างว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยาห์ เราอาจไตรตรองและมองดูว่าเราสามารถสังเกตอะไรในคนนั้นคล้ายคลึงกับลักษณะที่อธิบายที่นี่หรือไม่; ถ้ามีอะไรที่คล้ายคลึงกันเช่นนั้นเราอาจจะเชื่อว่าเขาเป็นพระเมสสิยาห์ผู้ทรงความชอบธรรมของเรา แต่ถ้าไม่มี เราไม่สามารถทำเช่นนั้น"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระธรรมอิสยาห์บทที่53 “ ผู้รับใช้ที่ต้องทนทุกข์ทรมาน” เป็นคำพยากรณ์ถึงพระเยซูหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries