settings icon
share icon
คำถาม

ตอนไหนในพระคัมภีร์ฮีบรูที่พยากรณ์เกี่ยวกับการตายและการฟื้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์?

คำตอบ


ตลอดทั้งพระคัมภีร์ฮีบรูมีการสัญญาถึงพระเมสสิยาห์อย่างชัดเจน การพยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์มีมาเมื่อร้อยกว่าปี บางครั้งเป็นพันปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเกิดและอย่างชัดเจนที่พระเยซูคริสต์เป็นเพียงผู้เดียวที่ดำเนินชีวิตในโลกเพื่อให้คำพยากรณ์เหล่านี้เป็นจริง ในความเป็นจริงแล้วจากพระธรรมปฐมกาลถึงมาลาคีมีการพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจง 300 คำพยากรณ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการมาของผู้ที่ได้รับการเจิม รวมทั้งการพยากรณ์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดจากความบริสุทธิ์ การเกิดในเบธเลเฮม การเกินในเผ่ายูดาห์ การสืบพงศ์พันธุ์จากกษัตริย์ดาวิด ชีวิตที่ไร้ความบาปและงานที่ได้รับการเจิมสำหรับบาปของมนุษย์ การตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเมสสิยาห์ชาวยิวนั้นมีบันทึกไว้ในคำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ฮีบรูมานานก่อนการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นได้เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

การพยากรณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในพระคัมภีร์ฮีบรูซึ่งกล่าวถึงการตายของพระเมสสิยาห์ สดุดีบทที่ 22 และอิสยาห์บทที่ 53 นั้นโดดเด่นอย่างชัดเจน สดุดีบทที่ 22 นั้นมหัศจรรย์เป็นพิเศษนเมื่อเป็นการพยากรณ์ถึงองค์ประกอบแยกกันมากกมายเกี่ยวกับการที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขน นับเป็นเวลาพันปีก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขน นี่คือตัวอย่างบางตัวอย่าง พระเมสสิยาห์จะมีมือและเท้าที่ "ถูกเจาะเป็นรู" (สดุดี 22:16, ยอห์น 20:25) กระดูกของพระเมสสิยาห์จะไม่แตกหัก (ขาของคนทั่วไปจะถูกทำให้หักหลังจากการตรึงที่กางเขนเพื่อเร่งการตายให้เร็วขึ้น) (สดุดี 22:17, ยอห์น 19:33) ผู้คนจะนำเสื้อผ้าของพระเมสสิยาห์มาจับฉลากกัน (สดุดี 22:18, มัทธิว 27:35) อิสยาห์บทที่ 53 การพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์แบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการพยากรณ์ที่รู้จักกันว่า "ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ทรมาน" นั้นพยากรณ์ถึงการตายของพระเมสสิยาห์เพื่อบาปของประชากรของพระองค์ มากกว่า 700 ปีก่อนที่พระเยซูจะเกิด อิสยาห์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและการตายของพระองค์ พระเมสสิยาห์จะถูกฏิเสธ (อิสยาห์ 53:3, ลูกา 13:34) พระเมสสิยาห์จะถูกฆ่าเพื่อเป็นตัวแทนของการเสียสละสำหรับบาปของประชากรของพระองค์ (อิสยาห์ 53:5 – 9, 2 โครินธ์ 5:21) พระเมสสิยาห์จะเงียบต่อหน้าผู้ที่กล่าวหาพระองค์ (อิสยาห์ 53:7, 1 เปโตร 2:23) พระเมสสิยาห์จะถูกฝังไว้กับคนรวย (อิสยาห์ 53:9, มัทธิว 27:57 – 60) พระเมสสิยาห์จะอยู่ร่วมกับผู้ร้ายในการตายของพระองค์ (อิสยาห์ 53:12, มาระโก 15:27)

รวมทั้งการตายของพระเมสสิยาห์ชาวยิว การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เช่นเดียวกัน มีการพยากรณ์ถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เช่นเดียวกัน การพยากรณ์ที่ชัดเจนที่สุดและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดซึ่งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นหนึ่งในคำพยากรณ์ของกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอลในสดุดี 16:10 เช่นเดียวกันเป็นการเขียนขึ้นเมื่อหนึ่งพันปีก่อนการเกิดของพระเยซูคือ "เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตาย หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น"

ในวันงานเลี้ยงชาวูโอต (Shavuot) ของชาวยิว (สัปดาห์หรือวันเพ็นเทคอสต์) เมื่อเปโตรเทศนาคำเทศนาแห่งพระกิตติคุณครั้งแรก เขายืนยันอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์ชาวยิวนั้นฟื้นขึ้นมาจากความตาย (กิจการ 2:24) จากนั้นเขาก็อธิบายว่าพระเจ้าได้แสดงการอัศจรรย์นี้เพื่อให้คำพยากรณ์ของดาวิดในสดุดีบทที่ 16 นั้นสำเร็จ ในความเป็นจริงแล้วเปโตรได้อ้างคำจากดาวิดในรายละเอียดซึ่งอยู่ในสดุดี 16:8 – 11 สองสามปีถัดไปเปาโลได้ทำสิ่งเดียวกันเมื่อเขาพูดคุยกับชุมชนชาวยิวในเมืองอันทิโอก เหมือนกับเปโตร เปาโลประกาศว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเมสสิยาห์ซึ่งก็คือพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระเมสสิยาห์จะทำให้สำเร็จตามสดุดี 16:10 (กิจการ 13:33 – 35)

เรื่องราวการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเมสสิยาห์มีอยู่อย่างชัดเจนในสดุดีของดาวิด อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสดุดี 22 ในข้อ 19 – 21 พระผู้ช่วยให้รอดที่ทนทุกข์ทรมานอธิษฐานสำหรับอิสรภาพ "จากปากสิงโต" (คำอุปมาสำหรับซาตาน) ตามมาด้วยการอธิษฐานอย่างเต็มที่ในข้อ 22 – 24 ด้วยบทเพลงสรรเสริญซึ่งพระเมสสิยาห์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ยินพระองค์และส่งพระองค์ไป การฟื้นขึ้นมาจากความตามของพระเมสสิยาห์นั้นบอกเป็นนัยอย่างชัดเจนระหว่างตอนท้ายของคำอธิษฐานในข้อ 21 และตอนต้นของเพลงสรรเสริญในข้อ 22

และกลับมายังอิสยาห์บทที่ 53 หลังจากการพยากรณ์ว่าผู้รับใช้ที่กำลังทุกข์ทรมานของพระเจ้าจะทรมานเพื่อบาปของประชากของพระองค์ ผู้พยากรณ์กล่าวว่าพระองค์จะทรงถูก "ตัดออกไปจากแดนคนเป็น" แต่จากนั้นอิสยาห์กล่าวว่าพระองค์ (พระเมสสิยาห์) "จะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน" และพระเจ้าพระบิดาจะทรง "ยืดวันทั้งหลายของท่าน" (อิสยาห์ 53:5, 8, 10) อิสยาห์ดำเนินการต่อที่จะยืนยันอีกครั้งถึงพระสัญญาของการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยคำกล่าวอีกแบบหนึ่งคือ "ท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่าน และพอใจ" (อิสยาห์ 53:11)

ทุกๆ ลักษณะของการเกิด มีชีวิต ตายและเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูซึ่งก็คือพระเมสสิยาห์ได้มีการพยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ฮีบรูมานานก่อนที่เหตุการณ์จะปรากฏขึ้นตามตารางเวลาของประวัติศาสตร์มนุษย์ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูซึ่งก็คือพระเมสสิยาห์จะกล่าวต่อผู้นำศาสนาชาวยิวในยุคของพระองค์ว่า "ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา" (ยอห์น 5:39)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ตอนไหนในพระคัมภีร์ฮีบรูที่พยากรณ์เกี่ยวกับการตายและการฟื้นพระชนม์ของพระเมสสิยาห์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries