settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

คำตอบ


ถึงแม้ในพระคัมภีร์ไม่ได้พยายามที่จะ “พิสูจน์” ว่า พระเยซูทรงถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย แต่พระคัมภีร์ก็ได้แสดงถึงหลักฐานที่เป็นข้อสรุปได้ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ.. การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มัทธิว 28:1-20; มาระโก 16:1-20; ลูกา 24:1-53 และยอห์น 20:1-21:25 นอกจากนั้น ยังมีปรากฏในพระคัมภีร์กิจการอีกเช่นกัน ( กิจการ 1:1-11) จากข้อพระคัมภีร์ต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะได้รับข้อพิสูจน์มากมายถึงเรื่องการทรงฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ สังเกตุดูได้จากที่เหล่าอัครสาวกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากที่พวกเขาเคยหวาดกลัวและหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในห้อง ก็พลันเปลี่ยนมาเป็นคนกล้าหาญ และประกาศพระคำของพระเจ้าไปทั่วโลก จะมีอะไรอื่นอีกที่สามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันไปมากกว่าการที่พวกเขาได้เห็นพระเยซูคริสต์ทรงมาปรากฎต่อพวกเขา ?

มาดูชีวิตของอัครสาวกเปาโล อะไรทำให้เขาเปลี่ยนจากการเป็นคนที่กวาดล้างคริสตจักรมาเป็นอัครสาวกผู้ก่อตั้งคริสตจักรเสียเอง ? สิ่งที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงก็คือในเวลาที่เขาได้เห็นพระคริสต์ปรากฏต่อหน้าเขาบนถนนไปสู่กรุงดาร์มัสกัส ( กิจการ 9:1-6) “ข้อพิสูจน์” ที่แน่ชัดอีกหนึ่งอย่างก็คืออุโมงค์พระศพที่ว่างเปล่า ถ้าหากพระเยซูคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว พระศพของพระองค์อยู่ที่ไหนเล่า? เหล่าอัครสาวกและคนอื่น ๆ ก็เห็นพระศพที่พระองค์ทรงถูกฝังอยู่ก่อน แต่เมื่อเขากลับมาอีกครั้ง กลายเป็นว่าพระศพไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว

เหล่าทูตสวรรค์พากันประกาศว่า พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายดังพระสัญญาของพระองค์ (มัทธิว 28:5-7) และยังมีหลักฐานอีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ นั่นคือผู้คนที่พระองค์ปรากฏพระกายต่อหน้าพวกเขา ( มัทธิว 28:5,9,16-17; มาระโก 16:9; ลูกา 24:13-35; ยอห์น 20:19,24,26-29; 21:1-14; กิจการ 1:6-8; 1 โครินธ์ 15:5-7)

ข้อความสำคัญที่กล่าวถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์อยู่ใน พระคัมภีร์ 1 โครินธ์ บทที่ 15 ซึ่งในบทนี้อัครสาวกเปาโลได้อธิบายว่า ทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจและเชื่อในเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์.. การฟื้นคืนพระชนม์นั้นสำคัญเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ :

ประการที่ 1).. ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย ผู้เชื่อทั้งหลายก็จะไม่ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ด้วยเช่นกัน

ประการที่ 2).. ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตาย การไถ่บาปของพระองค์ก็ยังไม่เพียงพอกับบาปของเราทั้งหลาย ( 1 โครินธ์ 15:16-19) การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า การยอมวายพระชนม์ของพระองค์นั้นได้รับการยอมรับจากพระเจ้าว่า เป็นการชดใช้หนี้บาปของเรา ถ้าพระองค์สิ้นพระชนม์ แล้วยังไม่ฟื้นขึ้นมา นั่นก็แสดงให้เห็นว่า การไถ่ของพระองค์ยังไม่เพียงพอกับบาป ดังนั้น ผู้เชื่อทั้งหลายก็จะยังไม่ได้รับการอภัยโทษบาป และพวกเขาก็ต้องรับโทษของบาปไปตลอดกาล หลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตแล้ว (1 โครินธ์ 15:16-19) และก็จะไม่มีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าเลย (ยอห์น 3:16). “แต่ความจริงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น” ( 1 โครินธ์ 15:20) พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย – พระองค์ทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น

ประการที่ 3).. สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้น จะถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาสู่ชีวิตนิรันดร์เหมือนอย่างพระองค์ (1 โครินธ์ 15:20-23) และในพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ บทที่ 15 ได้อธิบายต่อว่าการทรงเป็นขึ้นมาของพระคริสต์นั้นได้พิสูจน์ถึงชัยชนะของพระองค์ที่อยู่เหนือความบาปได้อย่างไร.. และการนั้นได้ทำให้เรามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยชัยชนะเหนือความบาปด้วย ( 1 โครินธ์ 15:24-34)

ประการที่ 4).. เป็นการบรรยายถึงธรรมชาติใหม่อันมีสง่าราศีของร่างกายที่ถูกทำให้ฟื้นขึ้นมา โดยเราจะได้รับเช่นเดียวกัน ( 1 โครินธ์ 15:35-49)

ประการที่ 5).. เป็นการประกาศว่า ด้วยผลของการที่พระคริสต์ทรงถูกชุบให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะมีชัยชนะเหนือความตายอย่างแน่นอน (1 โครินธ์ 15:50-58) ดูสิ การทรงเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความจริงที่น่าเชิดชูเพียงใด ! “เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้” (1 โครินธ์ 15:58)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries