settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูเสด็จไปที่นรกในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?

คำตอบ


จิตวิญญาณของพระเยซูได้เสด็จไปที่นรก ในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ? มีความสับสนเกิดขึ้นเป็นอันมากเกี่ยวกับคำถามนี้ ความคิดนี้เกิดขึ้นมาจากความเชื่อของอัครสาวกที่ระบุว่า “พระองค์เสด็จไปยังนรก” นอกจากนี้ ยังมีข้อพระคัมภีร์บางข้ออธิบายถึงการที่พระเยซูเสด็จไปที่ “นรก” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีการแปลความหมายกันอย่างไร.. ในการศึกษาเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจกันก่อนเป็นอันดับแรกว่า พระคัมภีร์สอนเรื่องราวเกี่ยวกับความตายไว้อย่างไรบ้าง…

ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู คำที่ใช้ในการอธิบายแดนผู้ตายคือ “Sheol” ซึ่งหมายความถึง “สถานที่ของคนตาย” หรือ “สถานที่ของจิตวิญญาณหรือวิญญาณที่ออกมาจากร่างกายแล้ว” ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ คำที่ใช้ในความหมายถึงนรกนั่น ภาษากรีกใช้คำว่า “Hades” ซึ่งหมายถึง “สถานที่ของคนตาย” เช่นกัน สำหรับข้อพระคัมภีร์อื่นๆในพันธสัญญาใหม่นั้น มีการระบุว่า Sheol และ Hades นั้นคือสถานที่ชั่วคราว ที่ซึ่งวิญญาณถูกพักไว้เพื่อรอการเสด็จกลับมาและการพิพากษาโลกครั้งสุดท้าย ในพระคัมภีร์วิวรณ์ 20:11-15 ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของทั้งสองสิ่งคือ นรก (ทะเลสาบเพลิง) คือสถานที่สุดท้ายและชั่วนิรันดร์ของผู้ที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้หลงหาย ในขณะที่ Hades หมายถึงสถานที่พักชั่วคราว ดังนั้นจึงตอบได้ว่า พระเยซูไม่ได้เสด็จลงไปที่ “นรก” เพราะ “นรก” เป็นเรื่องของอนาคต และจะเกิดขึ้นหลังจากการพิพากษาโลกบนพระที่นั่งใหญ่สีขาวเท่านั้น (วิวรณ์ 20:11-15)

“Sheol” และ “Hades” จึงเป็นเรื่องของสองสถานที่ ( มัทธิว 11:23; 16:18; ลูกา 10:15; 16:23; และกิจการ2:27-31) คือระหว่างเป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้รับความรอด และที่ของผู้หลงหาย สถานที่ของผู้ได้รับความรอดนั้น เรียกว่า “สวรรค์” หรือ “อ้อมอกของอับราฮัม” ..สถานที่ของผู้ที่ได้รับความรอด และผู้หลงหายนั้น ถูกกั้นแยกโดย “เหวใหญ่ลึกกั้นขวางอยู่” ( ลูกา 16:26) เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์จะทรงพาผู้ที่ได้ไปอยู่บนสวรรค์ (ผู้เชื่อ) ไปกับพระองค์ด้วย ( เอเฟซัส 4:8-10) สำหรับผู้ที่หลงหายนั้น คำว่านรกที่เรียกว่า “Sheol และ Hades” ยังเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง คือผู้ที่ไม่เชื่อเมื่อตายไปแล้วก็จะไปอยู่ที่นั่นรอการพิพากษาในอนาคต พระเยซูเสด็จไปที่นรกจริงหรือ คำตอบคือใช่ ดังที่เขียนไว้ใน เอเฟซัส 4:8-10 และ 1 เปโตร 3:18-20

มีความสับสนเกิดขึ้นจากข้อพระคัมภีร์บางบทเช่นใน สดุดี 16:10-11 “เพราะพระองค์มิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนผู้ตาย หรือให้ธรรมิกชนของพระองค์ต้องเห็นปากแดนนั้น พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์...” คำว่า “นรก” ซึ่งไม่ใช่คำแปลที่ถูกต้องของข้อพระคัมภีร์นี้ ที่ถูกต้องควรใช้คำว่า “แดนมรณา” หรือ “Sheol” หลายปีต่อมา พระเยซูตรัสกับโจรที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนข้างๆ พระองค์ว่า “วันนี้ เจ้าจะได้อยู่กับเราในแผ่นดินสวรรค์” แม้ว่าพระวรกายของพระองค์อยู่ในอุโมงค์พระศพ ในขณะที่พระวิญญาณของพระองค์เสด็จไป “สวรรค์” เป็นนัยของ Sheol หรือ Hades ..จากนั้น พระองค์ทรงพาคนที่ชอบธรรมที่ตายไปแล้วขึ้นไปกับพระองค์สู่สวรรค์ด้วย น่าเสียดายที่การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาต่าง ๆ นั้น ผู้แปลเหล่านั้นมักแปลตามความหมายของคำตามภาษาฮีบรูและกรีก ในนัยของคำว่า “Sheol” คำว่า “Hades” และคำว่า “Hell”

บางคนมีความเห็นว่าพระเยซูเสด็จไปที่ “นรก” หรือด้านมืดที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของ Sheol หรือ Hades เพื่อไปรับโทษทัณฑ์สำหรับความบาปของเรา ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดไปจากพระคัมภีร์อย่างสิ้นเชิง! เพราะการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น และความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงต้องทนทุกข์แทนเรานั้น เพียงพอแล้วสำหรับการไถ่บาปของเรา พระโลหิตของพระองค์นั้นได้ชำระล้างเราจากความบาปทั้งปวงแล้ว (1 ยอห์น 1:7-9) เมื่อพระองค์ทรงถูกตรึงบนกางเขนนั่น พระองค์ทรงได้รับเอาบาปผิดทั้งหมดของมวลมนุษยชาติไว้กับพระองค์เองแล้ว “พระองค์ทรงมีบาปเพราะเรา” ในพระคัมภีร์ 2 โครินธ์ 5:21 เขียนไว้ว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ..ความรับผิดชอบต่อบาปนี้ ช่วยทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของพระองค์ขณะที่อยู่ในสวนเก็ธเสมาเน เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าจอกแห่งความบาปจะถูกเทลงบนพระองค์ที่ ไม้กางเขนนั้น

ขณะพระเยซูกรรแสงที่บนไม้กางเขนนั้น ตรัสว่า “โอ้ พระบิดาเจ้าข้า ไฉนพระองค์จึงทรงทิ้งข้าพระองค์เสีย?” …. ณ.เวลานั้นเป็นช่วงที่พระองค์ทรงถูกกั้นออกจากพระบิดาเนื่องจากความบาปที่ท่วมท้บพระองค์อยู่นั่นเอง และเมื่อพระองค์ทรงนำพาจิตวิญญาณของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” ความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงรับไว้แทนเราได้สมบูรณ์แล้ว จิตวิญญาณของพระองค์ได้เสด็จไปแผ่นดินสวรรค์ด้านสว่างของ Hades พระเยซูไม่ได้เสด็จไปที่นรก ความเจ็บปวดของพระองค์สิ้นสุดลงขณะที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ค่าไถ่ของความบาปได้ถูกชำระแล้ว ต่อจากนั้น พระองค์ทรงรอเวลาแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ฝ่ายร่างกาย และการคืนมาในพระสง่าราศีของพระองค์ และเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ ดังนั้นถ้าถามว่า พระเยซูเสด็จไปนรกจริงหรือ ? ..คำตอบคือไม่ใช่ แต่ถ้าถามว่า พระเยซูเสด็จไปที่ Sheol หรือ Hades จริงหรือ? คำตอบคือใช่แล้ว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูเสด็จไปที่นรกในระหว่างช่วงเวลาที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries