settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูคริสต์ทรงได้แต่งงานหรือไม่?

คำตอบ


แน่นอนพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงแต่งงาน ตำนานที่มีชื่อเสียงมากมายทุกวันนี้ พูดว่าพระเยซูได้ทรงแต่งงานกับมารีย์ มักดาลา ตำนานนี้เป็นเท็จอย่างแน่นอนและไม่อยู่บนพื้นฐานด้านศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือ พระคัมภีร์ ในขณะที่พระกิตติคุณลัทธินอสติกสองเล่มพูดถึงว่าองค์พระเยซูทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับมารีย์ มักดาลา แต่ไม่มีเล่มใดเฉพาะของพวกเขา ที่ระบุว่าพระเยซูได้ทรงแต่งงานกับมารีย์ มักดาลา หรือ มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับเธอ ที่ใกล้เคียงที่สุด หนังสือเล่มหนึ่งของพวกเขาบอกว่า พระเยซูทรงจุมพิตมารีย์ มักดาลา ซึ่งเป็นเพียงแค่การอ้างอิงว่าเป็น " จุมพิตแบบมิตรภาพ"

นอกจากนี้ ถึงแม้พระกิตติคุณนอสติกระบุโดยตรงว่า พระเยซูได้ทรงแต่งงานกับมารีย์ มักดาลา พวกเขาไม่มีสิทธิอำนาจใดๆ เพราะว่าพระกิตติคุณนอสติกทั้งหมดได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของปลอม คิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างมุมมองพระเยซูแบบลัทธินอสติก

ถ้าพระเยซูทรงเคยแต่งงานมาแล้ว พระคัมภีร์น่าจะได้บอกกับเราว่าเป็นเช่นนั้น หรืออาจจะมีคำบรรยายที่ไม่กำกวมต่อข้อเท็จจริงนั้น พระคัมภีร์จะไม่ปิดเงียบสนิทในเรื่องที่สำคัญดังกล่าว พระคัมภีร์กล่าวถึงมารดาของพระเยซู บิดาบุญธรรม พี่ชายร่วมบิดามารดา และ พี่สาวร่วมบิดามารดา ทำไมพระคัมภีร์ละเว้นไม่พูดถึงความจริงที่ว่าพระเยซูทรงมีภรรยาแล้ว คนที่เชื่อ / สอนว่าพระเยซูได้ทรงแต่งงานแล้ว กำลังทำเช่นนั้นเพื่อพยายามที่จะ ให้พระองค์เป็นเพียง"มนุษย์" ธรรมดา ๆ เหมือนคนอื่นๆ คนเพียงแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ (ยอห์น 1:1, 14; 10:30) ยอห์น 1:1,14 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า

พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” ยอห์น 10:30 “ข้าพระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ดังนั้นพวกเขาคิดค้นและเชื่อตำนานเกี่ยวกับพระเยซูว่าได้ทรงแต่งงาน มีลูก และเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญ

คำถามที่สองจะเป็น "พระเยซูคริสต์ทรงสามารถแต่งงานได้ไหม” การแต่งงานไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไร การมีเพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไร

ดังนั้น ถูกต้อง พระเยซูทรงสมควรแต่งงานได้และยังทรงเป็นลูกแกะบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก ในเวลาเดียวกันก็ไม่มีเหตุผลทางพระคัมภีร์ที่ว่าพระเยซูได้ทรงแต่งงาน นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นในการถกเถียงเรื่องนี้ บรรดาผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูได้ทรงแต่งงานไม่เชื่อว่าทรงเป็นองค์บริสุทธิ์หรือว่าทรงเป็นพระมาซีฮา การแต่งงานและการมีลูกไม่ได้เป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแล้ว พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าได้อย่างไร พระเยซูทรงอธิษฐานต่อพระองค์เองหรือ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries