settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเยซูจึงได้รับบัพติศมา ทำไม่การรับบัพติศมาของพระเยซูจึงสำคัญ?

คำตอบ


เมื่อมองดูในคราวแรกดูเหมือนว่าการรับบัพติศมาของพระเยซูไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรเลย การให้บัพติศมาของยอห์นคือบัพติศมาแห่งการสำนึกผิด (มัทธิว 3:11) แต่พระเยซูนั้นไร้ความบาป แม้กระทั่งยอห์นยังต้องถอยเมื่อพระเยซูมาหาเขา ยอห์นรู้ถึงบาปของตนเองและตระหนักว่าเขาซึ่งเป็นคนบาปซึ่งต้องมีการสำนึกผิดเองไม่เหาะสมที่จะให้บัพติศมาแก่ลูกแกะที่ไร้ตำหนิของพระเจ้า "ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์" (มัทธิว 3:14) พระเยซูตอบว่าสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะ "สมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" (มัทธิว 3:15)

มีบางเหตุผลซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการที่ยอห์นให้บัพติศมาแก่พระเยซูในตอนต้นของพันธกิจต่อหน้าสาธารณชนของพระองค์ พระเยซูกำลังจะเริ่มดำเนินงานที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และเป็นสิ่งที่เหามะสมที่พระองค์จะเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนโดยผู้ที่นำหน้าพระองค์มาก่อน ยอห์นเป็น "เสียงจากถิ่นทุรกันดาร" ซึ่งพยากรณ์โดยอิสยาห์ เขาเป็นผู้ที่เรียกผู้คนให้สำนึกผิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (อิสยาห์ 40:3) โดยการให้บัพติศมาแก่พระองค์ ยอห์นกำลังประกาศแก่ทุกคนว่านี่คือผู้นั้นที่พวกเขารอคอย พระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่เขาพยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะให้บัพติศมา "ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ" (มัทธิว 3:11)

การที่พระเยซูรับบัพติศมาจากยอห์นเป็นการรับเอามิติที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาว่ายอห์นเป็นชนเผ่าเลวีและสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากอาโรน ลูกากล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าทั้งพ่อและแม่ของยอห์นนั้นอยู่ในตระกูลของปุโรหิตอาโรน (ลูกา 1:5) หนึ่งในหน้าที่ของปุโรหิตในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่ให้บัพติศมาแก่พระเยซูสามารถที่จะมองว่าเป็นการนำเสนอนรูปแบบของปุโรหิตต่อเครื่องบูชาสุดท้าย คำกล่าวของยอห์นในวันหลังจากการรับบัพติศมาของพระเยซูนั้นมีความเด็ดเดี่ยวในลักษณะเด่นของปุโรหิตคือ "จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย" (ยอห์น 1:9)

การรับบัพติศมาของพระเยซูยังแสดงว่าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์เป็นพวกเดียวกับคนบาป (แต่พระเยซูไม่เคยทำบาปเลย) การรับบัพติศมาของพระองค์เป็นสัญลักษณ์ต่อการรับบัพติศมาของคนบาปเข้าสู่ความชอบธรรมของพระคริสต์ ตายกับพระองค์และเป็นขึ้นมาโดยที่ปราศจากบาปและสามารถที่จะเดินในความสดใหม่ของชีวิตได้ ความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ของพระองค์จะเติมเต็มสิ่งที่ต้องการทั้งหมดต่อกฎสำหรับคนบาปซึ่งเขาไม่สามาถจะทำได้ด้วยตัวเอง เมื่อยอห์นมีความลังเลที่จะให้บัพติศมาแก่พระบุตรของพระเจ้าซึ่งไร้ความบาป พระเยซูตอบว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะ "กระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" (มัทธิว 3:15) ด้วยสิ่งนี้พระองค์จึงกล่าวถึงความชอบธรรมที่พระองค์ประทานให้แก่ผู้ที่เข้าไปหาพระองค์เพื่อแลกเปลี่ยนความบาปของพวกเขาต่อความชอบธรรมของพระองค์ (2 โครินธ์ 5:21)

ยิ่งไปกว่านั้นการที่พระเยซูมาหายอห์นแสดงว่าพระองค์เห็นด้วยกับการให้บัพติศมาของยอห์น โดยการเป็นพยานต่อสิ่งนี้ว่ามาจากสวรรค์และมีความเห็นชอบจากพระเจ้า สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญในอนาคตเมื่อผู้คนจะคาดเดาถึงอำนาจของยอห์นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาถูกจับโดยเฮโรด (มัทธิว 14:3 – 11)

อาจเป็นไปได้ที่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือโอกาสของการรับบัพติศมาต่อหน้าสาธารณชนนั้นมีการบันทึกสำหรับชนรุ่นต่อไปถึงรูปร่างของพระเจ้าแห่งตรีเอกานุภาพที่ถูกเปิดเผยด้วยพระสิริจากสวรรค์ คำพยานนี้มาจากสวรรค์ของพระบิดาซึ่งมีความพอใจในพระบุตรและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือพระเยซู (มัทธิว 3:16 – 17) เป็นภาพที่สวยงามของธรรมชาติของตรีเอกานุภาพของพระเจ้า เป็นการอธิบายงานของพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในด้านความรอดสำหรับผู้ที่พระเยซูมาเพื่อที่จะช่วย

ความรักของพระบิดาการได้รับเลือกก่อนสร้างรากฐานของโลก (เอเฟซัส 1:4) พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์มาหาและช่วยผู้ที่หลงหายให้รอด (ลูกา 19:10) และพระวิญญาณทำให้มีการตระหนักถึงบาป (ยอห์น 16:8) และนำผู้เชื่อไปยังพระบิดาผ่านทางพระบุตร ความจริงที่น่าสรรเสริญทั้งหมดของพระเมตตาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์นั้นปรากฏอยู่ในการรับบัพติศมาของพระเยซู

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเยซูจึงได้รับบัพติศมา ทำไม่การรับบัพติศมาของพระเยซูจึงสำคัญ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries