settings icon
share icon
คำถาม

พระเยซูเกิดปีอะไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้ให้วันที่แน่นอนหรือแม้กระทั่งปีที่แน่นอนเกี่ยวกับการเกิดของพระเยซูที่เมืองเบธเลเฮม แต่การตรวจสอบที่ใกล้เคียงที่สุดของการลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ทำให้ความเป็นไปได้นั้นแคบลงในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผล

รายละเอียดการเกิดของพระเยซูในพระคัมภีร์พบได้ในพระกิตติคุณ มัทธิว 2:1 กล่าวว่าพระเยซูเกิดช่วงของกษัตริย์เฮโรด ในเมื่อเฮโรดตาย 4 ปีก่อนคริสตศักราช เรามีตัวแปรเสริมที่จะใช้คำนวณ มากไปกว่านั้นหลังจากที่โยเซฟและมารีย์หนีไปจากเบธเลเฮมกับพระเยซู เฮโรดสั่งว่าให้ฆ่าเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีลงไปและในช่วงอายุระหว่างนั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูอาจจะอายุ 2 ปีแล้วก่อนที่เฮโรดจะเสียชีวิต นี่เป็นการคาดคะเนวันที่พระองค์เกิดคือระหว่าง 6 ปีและ 4 ปีก่อนคริสตศักราช

ลูกา 2:1 – 2 "อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จดทะเบียนสำมะโนครัว เมื่อคีรินิอัสเป็นเจ้าเมืองซีเรีย" เรารู้ว่ามหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัสปกครองอยู่ 27 ปีก่อนคริสตศักราชถึงปีคริสตศักราชที่ 14

คีรินิอัสปกครองซีเรียในช่วงเวลาเดียวกัน ด้วยบันทึกของการสำรวจสำมะโนครัวประชากรที่รวมถึงยูเดียโดยที่คาดการณ์ว่าจะเป็น 6 ปีก่อนคริสตศักราช นักวิชาการบางคนโต้เถียงกันว่านี่คือการสำรวจสำมะโนครัวประชากรที่กล่าวเอาไว้ในพระธรรมลูกา แต่ได้ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ช่วงเวลาที่ดูเหมือนเป็นไปได้มากที่สุดของการเกิดของพระเยซูคือ 5 – 6 ปีก่อนคริสตศักราช

ลูกากล่าวถึงรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาของพวกเรา "ฝ่ายพระเยซู เมื่อทรงเริ่มพระราชกิจ พระองค์มีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา" (ลูกา 3:23) พระเยซูเริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ในเวลาเดียวกับที่ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเริ่มพันธกิจของเขานถิ่นทุรกันดาร และพันธกิจของยอห์นเริ่ม "เมื่อปีที่สิบห้า ในรัชกาลทิเบริอัส ซีซาร์ ปอนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟีลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับเมืองตราโคนิติส ลีซาเนียสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน และอันนาสกับคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิต" (ลูกา 3:1 – 2)

ช่วงเวลาเดียวที่ตรงกับข้อเท็จจริงเหล่านี้คือ ปีคริสตศักราชที่ 27 – 29 ถ้าพระเยซู "อายุประมาณสามสิบปี" ภายในปีคริสตศักราชที่ 27 การเกิดบางช่วงระหว่าง 6 ปีและ 4 ปีก่อนคริสตศักราชจะตรงกับการลำดับเหตุการณ์ สิ่งที่เฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นคือพระเยซูน่าจะอายุโดยประมาณ 32 ปีในเวลาที่พระองค์ทรงเริ่มพันธกิจ (ยังคง "อายุประมาณสามสิบปี")

แล้ววันที่ซี่งพระเยซูเกิดละ เป็นเวลานานมากซึ่งธรรมเนียมของวันที่ 25 ธันวาคมนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาหลังจากช่วงเวลาของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เป็นวันที่คริสเตียนได้ตกลงกันที่จะเฉลิมฉลองวันเกิดของพระเยซูแต่วันเกิดที่แท้จริงของพระองค์นั้นไม่เป็นที่รู้กัน

สิ่งที่รู้คือรายละเอียดทางพระคัมภีร์และทางประวัติศาสตร์นั้นชี้ถึงการประมาณการณ์ปีเกิดของพระเยซูที่เมืองเบธเลเฮมนแคว้นยูเดียโดยปะมาณ 5 – 6 ปีก่อนคริสตศักราชจากมารีย์แม่ของพระองค์ การเกิดของพระองค์เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปตลอด ตามมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมายซึ่งนับไม่ได้ทั่วโลก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเยซูเกิดปีอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries