settings icon
share icon
คำถาม

ความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์คืออะไร?

คำตอบ


วลีที่ว่า "พระโลหิตของพระคริสต์" ถูกนำมาใช้หลายครั้งในพันธสัญญาใหม่ และมีการกล่าวเรื่องความตายเป็นเครื่องบูชาและการชดใช้บาปทั้งสิ้นโดยพระเยซูเพื่อเห็นแก่เรา การกล่าวถึงพระโลหิตพระผู้ช่วยให้รอดรวมถึงความเป็นจริงที่ว่า พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตบนไม้กางเขนจริงๆ แต่ที่มีนัยสำคัญกว่าคือ พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตและสิ้นพระชนม์แทนคนบาป พระโลหิตของพระคริสต์มีฤทธิ์อำนาจที่จะชดใช้บาปอนันต์ของที่กระทำโดยผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนตลอดทุกชั่วอายุ และทุกคนที่มีความเชื่อในพระโลหิตจได้รับความรอด

ความจริงเรื่องพระโลหิตของพระคริสต์เป็นวิธีที่ลบมลทินบาปที่มีต้นกำเนิดในธรรมบัญญัติของโมเสส ปีละครั้งปุโรหิตต้องทำการถวายเลือดของสัตว์บนแท่นบูชาในพระวิหาร เพื่อชดใช้ความบาปของประชาชน

ฮีบรู 9:22 “ความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย”

แต่นี้คือการถวายเลือดเป็นเครื่องบูชา ที่ประสิทธิผลของมันมีขีดจำกัด ซึ่งเป็นเหตุผลที่จะต้องมีการถวายครั้งแล้วครั้งเล่า นี่คือภาพที่ให้เราเห็นล่วงหน้าของการถวายบูชา "ครั้งเดียวพอ" ที่พระเยซูทรงได้กระทำบนไม้กางเขน

ฮีบรู 7:27 “พระองค์ไม่ต้องทรงนำเครื่องบูชามาทุกวันๆ ดังเช่นมหาปุโรหิตอื่นๆ ผู้ซึ่งตอนแรกถวายสำหรับความผิดของตัวเอง แล้วจึงถวายสำหรับความผิดของประชาชน ส่วนพระเยซูได้ทรงถวายเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวคือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เองต่อพระเจ้า”

การถวายเพียงครั้งเดียวนั้นที่ได้ทรงทำ ไม่มีความจำเป็นต้องเอาเลือดของวัวและแพะอีกต่อไป

พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นหลักพื้นฐานของพันธสัญญาใหม่ ในคืนก่อนที่พระองค์เสด็จไปที่กางเขน พระเยซูทรงยื่นถ้วยน้ำองุ่นแก่สานุศิษย์ของพระองค์

ลูกา 22:20 “เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยกระทำเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคำสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา]”

การรินน้ำองุ่นในถ้วยเป็นสัญลักษณ์แทนพระโลหิตของพระคริสต์ ซึ่งจะถูกไหลออกเพื่อชำระทุกคนที่เชื่อในพระองค์ เมื่อทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์บนกางเขน พระเยซูทรงทำให้การถวายบูชาด้วยสัตว์ที่เคยทำมาอย่างต่อเนื่องต้องถูกยกเลิกไป เลือดของพวกสัตว์ก็ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมความผิดบาปของคน ยกเว้นชั่วคราวเพราะบาปเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และไม่มีขีดจำกัด จำเป็นที่ต้องการเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์และไม่มีขีดจำกัด

ฮีบรู 10:3 “แต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นการเตือนให้สำนึกในบาปทุกปี” ในขณะที่เลือดของวัวและแพะเป็น "การแจ้งเตือน" เรื่องบาป "พระโลหิตอันประเสริฐของพระคริสต์ พระเมษโปโกที่ปราศจากตำหนิหรือข้อบกพร่อง"

1 เปโตร 1:19 “แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง”

นี้เป็นการชำระหนี้บาปเต็มจำนวนที่เราเป็นหนี้กับพระเจ้า และเราไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาไถ่บาป พระเยซูตรัสว่า "สำเร็จแล้ว" ขณะที่ทรงกำลังสิ้นพระชนม์และทรงหมายความเช่นนั้น – พระราชกิจทั้งสิ้นเรื่องการไถ่บาปเสร็จสมบูรณ์ตลอดไป "ได้รับการไถ่ให้มีชีวิตนิรันดร์" สำหรับเรา

ฮีบรู 9:12 “พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์”

ไม่เพียง แต่พระโลหิตของพระคริสต์ช่วยไถ่ผู้เชื่อให้พ้นจากบาปและการลงโทษนิรันดร์ แต่

ฮีบรู 9:14 “พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ ก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใด เพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

นี่หมายความว่าไม่เพียงแต่ตอนนี้เราเป็นอิสระจากการถวายเครื่องบูชา ซึ่งเป็นเรื่อง "ไร้ประโยชน์" ที่จะได้รับความรอด แต่เรามีอิสระจากการพึ่งพิงในการกระทำฝ่ายเนื้อหนังที่ไร้ค่าและไม่ก่อให้เกิดผล เพื่อให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า เพราะพระโลหิตของพระคริสต์ทรงไถ่เราแล้ว ขณะนี้เราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในพระคริสต์

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

โดยพระโลหิตของพระองค์ เรารอดพ้นจากบาป สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เพื่อเชิดชูพระเกียรติพระองค์ และยินดีในพระองค์ตลอดไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความหมายของพระโลหิตของพระคริสต์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries