คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า


พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพไว้ว่าอย่างไร?

ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดี ๆ?

พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า?

ทำไมพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมจึงทรงไม่เหมือนกับพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่? พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม?

พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร?

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?

พระเจ้าไม่ยังคงดำเนินปาฏิหาริย์หรือ?

พระเจ้าทรงเป็นเพศชายหรือหญิง?

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุเฮอริเคนและคลื่นสึนามิ?

พระเจ้าและพระคัมภีร์ทรงรังเกียจเพศหญิงหรือ?

พระเจ้าทรงได้ยินและตอบคำอธิษฐานของคนบาปและผู้ที่ไม่เชื่อไหม?

ทำไมพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่หวงแหน?

ความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วหรือ?

มีใครเคยเห็นพระเจ้าหรือเปล่า?

ผิดหรือไม่ที่จะทูลถามพระเจ้า?

พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยของพระองค์หรือ?

ความยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าอะไร?

พระเจ้าทรงรักทุกคนหรือเฉพาะคริสเตียนเท่านั้น?

มันผิดหรือไม่ที่เราโกรธพระเจ้า?

มีการถกเถียงกันเรื่องพระเจ้าทรงดำรงอยู่จริงไหม?

มันผิดหรือไม่ที่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้า?

ฉันควรเข้าใจกรอบความคิดเรื่องพระบิดาเจ้าอย่างไร?

พระสิริของพระเจ้าคืออะไร?

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์?

พระเจ้าทรงเป็นธรรมไหม?

หมายความว่าอะไรที่พระเจ้าทรงไม่มีที่สิ้นสุด?

พระเจ้าทรงมองดูเหมือนอะไร?

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงมีอำนาจทุกอย่าง?

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่ง?

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงสัพพัญญู?

พระเจ้าทรงลงโทษเราเมื่อเราทำบาปหรือไม่?

ทำไมพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรามีความเชื่อ?

พระเจ้าทรงทดสอบเราให้ทำบาปหรือไม่?

พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร?

มันหมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์?

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?

กุญแจสำคัญที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงคืออะไร?

อะไรคือพระนามของพระเจ้าที่แตกต่างกัน และหมายความว่าอะไร?

บางครั้งก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อที่จะเจ็บป่วยหรือ?

ขณะนี้พระเจ้าทรงอยู่ไหน พระเจ้าทรงอยู่ไหนเมื่อเราเจ็บปวด?

พระเจ้าคือผู้ใด พระเจ้าคืออะไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร?

ความเข้าใจในพระคัมภีร์เรื่องพระพิโรธของพระเจ้าคืออะไร?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า