settings icon
share icon
คำถาม

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์?

คำตอบ


คำว่านิรันดร์หมายถึง "อมตะไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด." เพลงสดุดีบทที่ 90 บอกเราเกี่ยวกับสภาวะนิรันดร์ของพระเจ้า

เพลงสดุดี 90:2 “ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล”

เพราะว่ามนุษย์ประเมินทุกอย่างตามกาลเวลา มันเป็นเรื่องยากมากสำหรับเราที่จะตั้งครรภ์โดยบางสิ่งที่ไม่มีกำเนิด แต่เป็นอยู่เสมอและจะยังคงอยู่ตลอดไป อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ไม่ได้พยายามที่จะพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระเจ้า หรือสภาวะนิรันดร์ของพระองค์ แต่เพียงเริ่มต้นด้วยประโยคว่า " ในปฐมกาล พระเจ้า ... "

ปฐมกาล 1:1 “ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า และแผ่นดิน”

แสดงให้เห็นว่าเมื่อเริ่มต้นของกาลเวลาที่กำหนด พระเจ้าทรงดำรงอยู่ก่อนแล้ว จากระยะเวลาที่ทอดยาวไปข้างหลังโดยไม่สิ้นสุด จนถึงระยะเวลาที่ทอดยาวไปข้างหน้าโดยไม่สิ้นสุด จากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล พระเจ้าได้ทรงดำรงอยู่และทรงดำรงอยู่ตลอดไป

เมื่อโมเสสได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าให้ไปยังอิสราเอลโดยพระดำรัสของพระองค์ โมเสสสงสัยว่าท่านจะบอกพวกเขายังไง ถ้าพวกเขาถามท่านถึงพระนามของพระเจ้า คำตอบของพระเจ้าเปิดเผยชัดเจนที่สุด: อพยพ 3:14 “พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แล้วพระองค์ตรัสว่า ‘ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็น ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่าน ทั้งหลาย' ” สิ่งนี้แสดงถึงการดำรงอยู่จริงของพระเจ้า ทรงดำรงอยู่ได้เอง และว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย นอกจากนี้มันยังอธิบายสภาวะนิรันดร์ของพระองค์ และการที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับความมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ที่จะทำให้พระสัญญาของพระองค์ สำเร็จ เพราะมันรวมกาลเวลาทั้งหมด ในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต ความหมายคือ ไม่เพียงแต่ทรงเป็นดังที่ทรงเป็นในปัจจุบัน แต่ทรงเป็นดังที่ได้ทรงเป็นมาก่อน และทรงเป็นดังที่จะทรงเป็น และจะทรงเป็นดังที่ทรงเป็น คำตรัสของพระเจ้าเกี่ยวกับสภาวะนิรันดร์ของพระองค์ บอกให้เรารู้จากหน้าหนังสือพระคัมภีร์

พระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงจุติมาเป็นมนุษย์ ยังได้ทรงยืนยันสภาพพระเจ้าและสภาวะนิรันดร์แก่ประชากรในเวลาของพระองค์ โดยการประกาศแก่พวกเขา

ยอห์น 8:58 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เราดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิด”

เป็นที่ชัดเจนว่าพระเยซูทรงประกาศว่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสภาพเนื้อหนัง เพราะ เมื่อพวกยิวได้ยินคำกล่าวนี้ พยายามที่จะขว้างก้อนหินใส่พระองค์ให้ตาย การที่ทรงประกาศพระองค์เองว่าทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์ สำหรับชาวยิวถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าจึงสมควรรับโทษความตาย

เลวีนิติ 24:16 “ผู้ใดที่เหยียดหยามพระนามของพระเจ้าจะต้องถูกโทษถึงตาย ให้ชุมนุมชนขว้างเขาเสียให้ตาย คนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียดหยามพระนาม จะต้องถูกโทษถึงตาย”

พระเยซูทรงประกาศว่าทรงเป็นนิรันดร์ เช่นเดียวกับที่พระบิดาของพระองค์ที่ทรงเป็นนิรันดร์ ยอห์นได้ประกาศดังนี้อีกครั้งเกี่ยวกับพระลักษณะของพระคริสต์

ยอห์น 1:1 “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”

จากก่อนเวลาที่กำหนด พระเยซูและพระบิดาของพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงมีสภาวะนิรันดร์เท่าเทียมกัน

โรม 1:20 “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวร และเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย”

สิ่งนี้บอกเราว่าสภาวะนิรันดร์ของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจนิรันดร์ของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยแก่เราผ่านสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง มนุษย์ทุกคนเห็นและเข้าใจพระลักษณะนี้ของพระเจ้า โดยพยานจากสรรพสิ่งที่ทรงจัดเป็นระเบียบในแง่มุมต่าง ๆ ดวงอาทิตย์และบริวารในท้องฟ้ายังคงอยู่ในวงโคจรของมันมานานนับหลายศตวรรษ ฤดูกาลมาแล้วก็ไปในเวลาที่กำหนดของมัน ต้นไม้ผลิตใบในฤดูใบไม้ผลิและจะร่วงในฤดูใบไม้ร่วง ปีแล้วปีเล่าสิ่งเหล่านี้ยังคงเดินไปอย่างต่อเนื่อง และไม่มีใครสามารถหยุดพวกมันได้หรือเปลี่ยนแปลงแผนการของพระเจ้า ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพลังและแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าสำหรับโลก วันหนึ่ง พระองค์จะทรงสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ และสิ่งเหล่านี้ เช่นเดียวกับพระองค์จะดำเนินต่อไปชั่วนิรันดร์ พวกเราผู้เป็นของพระคริสต์โดยความเชื่อ จะดำเนินต่อไปจนชั่วนิรันดร์ด้วย เข้าร่วมในสภาวะนิรันดร์ของพระเจ้าของเรา ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หมายความว่าอะไรที่ว่าพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries