settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าไม่ยังคงดำเนินปาฏิหาริย์หรือ?

คำตอบ


มีหลายคนที่ต้องการให้พระเจ้าปาฏิหาริย์จะ "พิสูจน์" ตัวเองกับพวกเขา พวกเขากล่าวว่า "ถ้าพระเจ้าเท่านั้นที่จะดำเนินมหัศจรรย์ป้ายหรือสงสัยแล้วฉันจะเชื่อ!" ความคิดนี้แม้จะขัดแย้งกับพระคัมภีร์ เมื่อพระเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีประสิทธิภาพสำหรับชาวอิสราเอลที่ทำให้พวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่? ไม่ มีชาวอิสราเอลไม่เชื่อฟังอย่างต่อเนื่องและก่อกบฎต่อต้านพระเจ้าถึงแม้ว่าพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์ทั้งหมด เป็นคนเดียวกันกับคนที่เห็นพระเจ้าส่วนหนึ่งทะเลแดงภายหลังสงสัยว่าพระเจ้าก็สามารถที่จะเอาชนะที่อาศัยอยู่ในดินแดน ความจริงนี่คือคำอธิบายใน (พระธรรมลูกา 16:19-31) ในเรื่องคนที่อยู่ในนรกถามอับราฮัมที่จะส่งลาซารัสกลับมาจากความตายเพื่อเตือนพี่น้องของเขา อับราฮัมทราบผู้ชายคนนั้น ลูกา 16:31 ”อับราฮัมจึงตอบเขาว่า 'ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะ แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ' ”

พระเยซูแสดงปาฏิหาริย์นับไม่ถ้วน แต่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อในพระองค์ ถ้าพระเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ในวันนี้ขณะที่เขาทำในอดีตที่ผ่านมาผลที่ได้จะเหมือนกัน คนจะต้องประหลาดใจและจะเชื่อในพระเจ้าในช่วงเวลาสั้น ความศรัทธาที่จะตื้นและจะหายไปบางสิ่งบางอย่างในขณะที่ไม่คาดคิดหรือน่ากลัวเกิดขึ้น บนพื้นฐานของความศรัทธาปาฏิหาริย์ไม่ได้เป็นความเชื่อของผู้ใหญ่ พระเจ้าทำสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเวลาทั้งหมดในการมาสู่พื้นดินเป็นคนที่พระเยซูคริสต์จะตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเรา พระธรรมโรม 5:8 “แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” พระเยซูเสด็จมาเพื่อแผ่นดินเพื่อให้เราสามารถได้รับการบันทึก พระธรรมยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระเจ้าไม่ยังคงปาฏิหาริย์หลายของพวกเขาเพียงแค่ไปไม่มีใครสังเกตหรือถูกปฏิเสธ แต่เราไม่จำเป็นต้องมีปาฏิหาริย์ขึ้น เราต้องเชื่อในความมหัศจรรย์แห่งความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ วัตถุประสงค์ของปาฏิหาริย์คือ

การรับรองความถูกต้องของนักแสดงปาฏิหาริย์ พระธรรมกิจการ 2:22 “ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคำของข้าพเจ้า คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดชี้แจงให้ท่านทั้งหลายทราบ โดยการอิทธิฤทธิ์ การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยพระองค์นั้น ท่ามกลางท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านทราบอยู่แล้ว” เช่นเดียวกับที่มีการกล่าวของอัครสาวก พระธรรมโครินธ์ 12:12 ”แท้จริงลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยความเพียร โดยหมายสำคัญ โดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์” ฮีบรู 2:4 “พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือเหล่าทูตสวรรค์มากนัก ด้วยว่าพระองค์ทรงพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์” ตอนนี้เรามีความจริงของพระเยซูที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ตอนนี้เรามีงานเขียนของอัครสาวกที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ พระเยซูและอัครสาวกของเขาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นรากฐานที่สำคัญและเป็นรากฐานของความเชื่อของเรา พระธรรมเอเฟซัส 2:20 20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน” ในแง่นี้ปาฏิหาริย์จะไม่จำเป็นอีกต่อไปเป็นข้อความของพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์มีอยู่แล้วได้รับการพิสูจน์และบันทึกอย่างถูกต้องในพระคัมภีร์ ใช่พระเจ้ายังทรงปาฏิหาริย์ ในเวลาเดียวกันเราควรจะไม่จำเป็นต้องคาดหวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในวันนี้เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในพระคัมภีร์ครั้ง Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าไม่ยังคงดำเนินปาฏิหาริย์หรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries