settings icon
share icon
คำถาม

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


วิวรณ์ 4:10 – 11 ได้อธิบายฉากหนึ่งในสวรรค์ว่า "ผู้อาวุโสทั้งยี่สิบสี่ท่านก็ทรุดตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น และ...ถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่า: องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับพระสิริ พระเกียรติ และฤทธานุภาพ..." ความหมายของคำว่า "พระสิริ" และ "พระเกียรติ" มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมักใช้แทนกันในพระคัมภีร์ แต่ก็มีความแตกต่างกันบางอย่าง คำว่า "พระสิริ" ที่มักใช้อธิบายความหมายว่า "บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในเป็นเนื้อแท้และมีคุณค่าที่อยู่ภายใน" และคำว่า "พระเกียรติ" มีความหมายว่า "คุณค่าที่รับรู้ที่ทำให้เห็นและมีความเคารพน่านับถือ"

พระสิริเป็นคุณสมบัติภายใน อยู่ในผู้ที่ได้รับการถวายพระสิริ พระสิริเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นอย่างถูกต้องว่าสิ่งนั้นคืออะไร เมื่อเราสะท้อนให้เห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เราก็ถวายพระสิริแด่พระองค์ การถวายพระสิริแด่พระเจ้าเป็นการให้เกียรติพระองค์สำหรับความเป็นจริงว่าพระองค์คือใคร พระเจ้าทรงพระสิริเพราะไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ มนุษย์เริ่มมีสง่าราศีเพราะเราได้รับการทรงสร้างจากพระฉายาของผู้ที่งดงาม (ปฐมกาล1:27) เราถวายพระสิริแด่พระเจ้าโดยการแสดงผ่านคำพูดและการกระทำต่อพระลักษณะและการกระทำอันเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ เพื่อเป็นแบบอย่างทางด้านพระลักษณะของพระเยซูเป็นแนวทางในการถวายพระสิริแด่พระเจ้าเพราะได้แสดงถึงลักษณะของพระองค์ เมื่อเราถวายพระสิริแด่พระเจ้าเราได้นำพระเกียรติมาถึงพระองค์

การถวายเกียรติเกิดขึ้นมาจากภายในหัวใจของเราและแสดงถึงคุณค่าที่เรามีต่อบางสิ่งหรือบางคน นักสะสมได้ความนับถือบางอย่างมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นนักสะสม สิ่งที่คนอื่นมองข้ามอาจเป็นสิ่งที่ใครบางคนให้คุณค่าสูงสุดและให้เกียรติ เราให้เกียรติผู้อื่นเมื่อเราพิจารณาถึงตำแหน่งและการสนับสนุนของเขาเป็นสำคัญ เราได้รับคำสั่งที่จะให้เกียรติแก่ผู้อื่นด้วยตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ด้วยความสามารถของเขา เราได้รับคำสั่งที่จะให้เกียรติพ่อแม่ (เฉลยธรรมบัญญัติ 5:6,เอเฟซัส 6:1-3)ผู้สูงอายุ (เลวีนิติ 19:3-2 ,1 ทิโมธี5:12) และผู้ปกครองของเรา (1 เปโตร 2:17) เมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรากำลังแสดงให้เห็นถึงความเคารพสูงสุดที่เรามีต่อพระองค์ เรากำลังสะท้อนให้เห็นถึงพระสิริของพระองค์โดยการการสรรเสริญและนมัสการ

ในพระคัมภีร์ได้แสดงถึงหลายวิธีในการถวายเกียรติและถวายพระสิริแด่พระเจ้า เราแสดงความเคารพสูงสุดและสะท้อนพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ โดยแสดงออกผ่านทางการมีความสัมพันธ์ทางเพศที่บริสุทธิ์ (1โครินธ์ 6:8-20) ด้วยการถวายเงินคืนแด่พระเจ้า (สุภาษิต 3 :9,2โครินธ์ 8:7 ,9 :7) และโดยการใช้ชีวิตเพื่ออุทิศแด่พระเจ้า (โรม14:8) มันยังไม่เพียงพอในการให้เกียรติพระองค์ด้วยการกระทำภายนอกเท่านั้น พระองค์ต้องการรับเกียรติที่มาจากหัวใจของเรา "และองค์เจ้านายตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา...." (อิสยาห์ 29:13ยังพบใน มัทธิว 5-7) เมื่อเราชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า(สดุดี 37:4)แสวงหาพระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำ (1 พงศาวดาร 16:11,อิสยาห์ 55:6) และเลือกสิ่งที่สะท้อนพระองค์ในใจของเราซึ่งจะนำการถวายเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาสู่พระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries