settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงมองดูเหมือน?

คำตอบ


พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ดังนั้นภาพลักษณ์ของพระองค์ไม่เป็นเหมือนอะไรที่เราสามารถบรรยายได้

ยอห์น 4:24 “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

อพยพ 33:20 “พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมี ชีวิตอยู่ไม่ได้””

ในฐานะที่เราเป็นคนบาป เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าในพระสิริทั้งสิ้นของพระองค์ ภาพลักษณ์ของพระองค์ไม่มีวันจินตนาการได้หมดสิ้น และทรงพระสิริรุ่งโรจน์เกินกว่าที่คนบาปจะเห็นได้โดยปลอดภัย

พระคัมภีร์อธิบายว่าพระเจ้าทรงปรากฏแก่ผู้คนในโอกาสต่างๆ กันหลายครั้ง ตัวอย่างเหล่านี้จะไม่มีทางอธิบายชัดเจนให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงดูเหมือนอะไร แต่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราในแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ สิ่งที่พระเจ้าทรงดูเหมือนนั้น เกินความสามารถของเราที่จะเข้าใจและอธิบายได้ พระเจ้าทรงสำแดงชั่วแวบหนึ่งว่าพระองค์ทรงดูเหมือนอะไร เพื่อทรงสอนเราความจริงเกี่ยวกับพระองค์เอง ไม่สำคัญที่เราจะเห็นภาพของพระองค์ในจิตใจของเรา ข้อพระคัมภีร์สองตอนซึ่งมีอำนาจมากที่จะอธิบายพระลักษณะที่น่าทึ่งของพระเจ้าคือ

เอเสเคียล 1:26-28 “และเหนือท้องฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของสัตว์นั้น มีสิ่งคล้ายบัลลังก์มีลักษณะเหมือนไพฑูรย์ และบนสิ่งที่เหมือนบัลลังก์นั้นก็มีลักษณะเหมือนมนุษย์ และข้าพเจ้าเห็นประหนึ่งทองสัมฤทธิ์ที่แวบวาบ เหมือนไฟที่บังไว้อยู่รอบข้าง เหนือสิ่งที่เหมือนบั้นเอวของผู้นั้นขึ้นไป และจากสิ่งที่เหมือนบั้นเอวลงมา ข้าพเจ้าเห็นเหมือน ไฟและมีความสุกใสอยู่รอบท่านผู้นั้น ลักษณะความสุกใสที่อยู่รอบนั้น เหมือนกับสัณฐานรุ้งที่ปรากฏในเมฆเมื่อฝนตก ลักษณะทรวดทรงแห่งพระสิริของพระเจ้าเป็นดังนี้แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็นแล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยินเสียงท่านผู้หนึ่งตรัส

วิวรณ์ 1:14-16 :พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวดุจขนแกะสีขาว และดุจหิมะและพระเนตรของพระองค์ดุจเปลวเพลิง พระบาทของพระองค์ดุจทองสัมฤทธิ์ เกลี้ยงเหมือนกับว่าได้หลอมให้บริสุทธิ์แล้ว พระสุรเสียงของพระองค์ดุจเสียงน้ำมากหลาย พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวง และมีพระแสงสองคมออกมาจากพระโอษฐ์ และพระพักตร์ของพระองค์ดุจดังดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงกล้า”

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้เห็นความพยายามอย่างที่สุดของเอเสเคียลและยอห์น ที่จะอธิบายภาพลักษณ์ของพระเจ้า พวกเขาต้องใช้ภาษาสัญลักษณ์เพื่ออธิบายภาษามนุษย์ที่ไม่มีถ้อยคำเปล่งออกมา; ได้แก่ "สิ่งที่ปรากฏดูเหมือน" "เหมือนพระลักษณะ" "ทรงดูเหมือน" ฯลฯ เรารู้แน่ว่าเมื่อเราอยู่ในสวรรค์ "เราจะได้เห็นพระองค์อย่างที่ทรงเป็น" (1 ยอห์น 3: 3) บาปจะไม่มีอีกต่อไป และเราจะสามารถสัมผัสรู้เข้าใจพระเจ้าในพระสิริทั้งสิ้นของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงมองดูเหมือน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries