settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทำบาปได้ไหม ถ้าพระเจ้าไม่สามารถทำบาปได้ พระองค์ทรงทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งจริงไหม

คำตอบ


การที่จะตอบคำถามนี้ เราต้องพิจารณาว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร อย่างไรก็ตามความคิดของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเพียงพอว่าพระองค์ทรงเป็นใครถ้าไม่ใช่เพราะการเปิดเผยพิเศษที่พระองค์ให้แก่เรา วิถีทางหนึ่งของการเปิดเผยคือผ่านการทรงสร้างของพระเจ้า (สดุดี 19:1-6) ความซับซ้อน การออกแบบ และลำดับของสิ่งทรงสร้างนำเราไปยังการยอมรับว่ามีผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์ซึ่งนำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและรักษามันไว้

วิถีทางอีกประการคือผ่านทางพระคำที่มีการเขียนขึ้นมาของพระองค์ จากส่วนต่างๆ ของพระคัมภีร์ เราอาจจะค้นหาคุณลักษณะหรือคุณภาพที่มีอยู่ในพระเจ้า ดังนั้นการให้เราได้ชำเลืองมองพระลักษณะของพระองค์ นักศาสนศาสตร์คนหนึ่งกล่าวว่าคุณลักษณะของพระองค์คือ “ความสมบูรณ์แบบของพระองค์” บางคุณลักษณะคือการเป็นนิรันดร์ของพระองค์ (สดุดี 90:2) การไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณภาพที่ไม่เปลี่ยนไปของพระองค์ (ยากอบ 1:17) ความรักของพระองค์ (1 ยอห์น 4:8) การทรงมีอำนาจทุกอย่างหรือการมีฤทธิ์อำนาจทั้งหมดของพระองค์ เป็นพระองค์ผู้เดียวที่ทรงมีฤทธิ์อำนาจ (วิวรณ์ 1:8) การทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งหรือการสถิตอยู่ทุกที่ทุกเวลา (สดุดี 139:7-11) ความบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง และการแยกออกจากความชั่วของพระองค์ (ฮาบากุก 1:13) ความชอบธรรมหรือความยุติธรรมของพระองค์ (สดุดี 11:7) และความจริงของพระองค์ (ทิตัส 1:2)

สิ่งนี้เป็นภาพคร่าวๆ ของพระเจ้าซึ่งแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณลักษณะหรือความสมบูรณ์แบบเหล่านี้เป็นจริงสำหรับสมาชิกทุกพระภาคของพระองค์ เพราะว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ชอบธรรม และเป็นความจริง ดังนั้นพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งที่ขัดแย้งกับพระองค์เองได้ เราจึงสรุปได้ว่าพระเจ้าไม่สามารถทำบาปได้ ในเมื่อความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความสมบูรณ์แบบอื่นๆ ของพระเจ้าคือผู้ที่พระเจ้าทรงเป็น ถ้าพระเจ้าจะทำบาป พระองค์จะสิ้นสุดการเป็นพระเจ้า ความเป็นจริงที่ว่าพระเจ้านั้น “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์” ป้องกันพระองค์จากการทำสิ่งที่ไม่บริสุทธ์กล่าวคือ การทำบาป

อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถลงท้ายบทความได้โดยที่ไม่ตระหนักถึงข้อเท็จจริงอันอัศจรรย์ที่พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของเรานั้นทำให้พระองค์เองเข้ามามีส่วนร่วมในเนื้อหนังของมนุษย์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มายังโลกเพื่อสิ้นพระชนม์และจ่ายค่าโทษบาป “เพราะพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อลบล้างบาปเพียงครั้งเดียวเป็นพอ คือคนชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรมเพื่อนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้า” (1 เปโตร 3:18) “พระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้น เพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรม และด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หาย” (1 เปโตร 2:24) “เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระเกียรติสิริของพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์ทรงนับว่าพวกเขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยการที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่พวกเขา พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นเครื่องบูชาลบบาป แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซู” (โรม 3:23-25)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทำบาปได้ไหม ถ้าพระเจ้าไม่สามารถทำบาปได้ พระองค์ทรงทรงสถิตอยู่ทั่วไปทุกหนแห่งจริงไหม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries