settings icon
share icon
คำถาม

พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร?

คำตอบ


เมื่อพูดถึงพระประสงค์ของพระเจ้า หลายคนมองในแง่มุมที่แตกต่างกัน 3 ด้านในพระคัมภีร์ แง่มุมแรกเป็นที่รู้จักว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีอำนาจออกคำสั่ง อำนาจสูงสุด หรือที่ซ่อนอยู่ นี่คือพระประสงค์ "สูงสุด" ของพระเจ้า พระประสงค์พระเจ้าในแง่มุมนี้มาจากการยอมรับอำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้า และพระลักษณะของพระเจ้าในแง่อื่น ๆ การแสดงออกของพระประสงค์พระเจ้านี้จะเน้นที่ความจริงที่ว่า พระเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดทรงบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ อีกนัยหนึ่ง ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือพระประสงค์สูงสุดของพระเจ้า พระประสงค์ของพระเจ้าในแง่มุมนี้มีปรากฎในข้อพระคัมภีร์เช่น เอเฟซัส 1:11 ที่เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็น "ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงนำ" และพระธรรมโยบ 42: 2 "ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทำทุกสิ่งได้ และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปได้เลย" มุมมองเรื่องพระประสงค์พระเจ้านี้ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่า เพราะพระเจ้าทรงมีอำนาจปกครองสูงสุด พระประสงค์ของพระองค์จะไม่มีวันทำให้ผิดหวัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพระองค์

ความเข้าใจเรื่องพระประสงค์สูงสุดของพระองค์นี้ ไม่ได้บอกเป็นนัยว่าพระเจ้าทรงทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ก็เป็นที่ยอมรับว่า เพราะพระองค์ทรงมีอำนาจปกครองสูงสุด อย่างน้อยที่สุดจะต้องทรงยอมหรืออนุญาตให้สิ่งใดก็ได้ที่จะเกิดขึ้น พระประสงค์พระเจ้าในแง่มุมนี้ยอมรับว่า แม้เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นเฉยๆ พระองค์ทรงต้องเลือกที่จะอนุญาตสิ่งนั้น เพราะทรงมีฤทธิ์อำนาจ และสิทธิในการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ พระเจ้าทรงสามารถเลือกที่จะอนุญาตหรือหยุดการกระทำต่างๆ และเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกนี้ได้เสมอ ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงยอมให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น พระองค์ทรง "มีพระประสงค์" ต่อสิ่งเหล่านั้นในความหมายของคำนี้

ในขณะที่พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้ามักจะถูกซ่อนไว้จากเรา จนกระทั่งมันเกิดขึ้น ก็ยังมีพระประสงค์ของพระองค์อีกแง่มุมที่กระจ่างชัดแก่เรา การรับรู้ของพระองค์หรือพระประสงค์ที่ทรงเปิดเผย ตามชื่อที่บ่งบอกนั้น พระประสงค์ของพระเจ้าแง่นี้หมายความว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกที่จะเปิดเผยพระประสงค์บางส่วนของพระองค์ในพระคัมภีร์ พระประสงค์ของพระเจ้าที่รับรู้ได้เป็นพระประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้ จะเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรทำหรือไม่ควรทำ ยกตัวอย่างเช่น เพราะพระประสงค์ที่เปิดเผยของพระเจ้า เราสามารถรู้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราไม่ได้แอบหยิบเอา ที่ว่าเรารักศัตรูของเรา ที่ว่าเรากลับใจจากบาปของเรา และที่ว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ การสำแดงพระประสงค์พระเจ้านี้ ได้เปิดเผยออกทั้งในพระวจนะของพระองค์ และทางสามัญสำนึกของเรา ผ่านสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเขียนจารีตประเพณีของพระองค์บนหัวใจของทุกคน พระบัญญัติของพระเจ้าไม่ว่าจะพบในพระคัมภีร์หรือในหัวใจของเราจะผูกพันเราไว้ เรารับผิดชอบได้เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติเหล่านั้น

การทำความเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าแง่มุมนี้ยอมรับว่า ในขณะที่เรามีอำนาจและความสามารถที่จะขัดขืนพระบัญชาของพระเจ้า เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้น จึงไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความบาปของเรา และเราไม่สามารถอ้างว่าโดยที่เราเลือกทำบาป เรากำลังเติมเต็มพระประสงค์สูงสุดหรือคำพิพากษาสูงสุดของพระเจ้า ยูดาสกำลังทำให้พระประสงค์สูงสุดของพระเจ้าสำเร็จโดยการทรยศต่อพระคริสต์ เช่น เดียวกับที่ชาวโรมันทั้งหลายผู้ที่ตรึงกางเขนพระองค์ แต่สิ่งนั้นปรับความบาปของพวกเขาให้เป็นความชอบธรรมไม่ได้ พวกเขาไม่ได้ชั่วร้ายหรือทรยศหักหลังน้อยลง และพวกเขาต้องรับผิดชอบต่อการปฏิเสธพระคริสต์

กิจการ 4:27-28 "ความจริงในเมืองนี้ ทั้งเฮโรดและปอนทัสปีลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอล ได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้ว ให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์ และพระดำริของพระองค์ได้กำหนด ตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้น"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries