settings icon
share icon
คำถาม

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?

คำตอบ


นี่คือคำถามสองส่วน ส่วนแรกคือ "พระเจ้าทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏหรือไม่" เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกสิ่ง ซึ่งหมายความตามตัวอักษรว่า "ทรงรู้ทุกอย่าง"

โยบ 37:16 "ท่านทราบถึงการทรงตัวของเมฆหรือ เป็นพระราชกิจอันประหลาดของพระองค์ผู้สมบูรณ์ในความรู้"

เพลงสดุดี 139:2–4 "เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล พระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์ และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้ว"

เพลงสดุดี 147:5 "องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราใหญ่ยิ่งและทรงฤทธานุภาพอุดม ความเข้าใจของพระองค์นั้นวัดไม่ได้"

สุภาษิต 5:21 "เพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้า และพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขา"

อิสยาห์ 46:9-10 "จงจำสิ่งล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลย ให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า 'แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น'"

1 ยอห์น 3:19–20 "ถ้าใจของเรากล่าวโทษตัวเราเมื่อไร เราก็จะรู้ว่า เราอยู่ฝ่ายสัจจะและใจเราจะหมดกังวลจำเพาะพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง"

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ทำให้เราสงสัยว่าความรอบรู้ของพระเจ้าเป็นอนันต์ และว่าทรงรอบรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันนี้ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ดูที่ข้อพระคัมภีร์ดีเยี่ยมทั้งหลาย "ความรู้ที่สมบูรณ์"; "ความเข้าใจของพระองค์ไม่จำกัด " "ทรงรู้ทุกอย่าง" -เป็นที่ชัดเจนว่าความรู้ของพระเจ้าไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่กว่าของ เราเอง แต่มันใหญ่กว่าโดยไม่มีที่สิ้นสุด ทรงรอบรู้ทุกสิ่งในบรรดาทุกสิ่ง ถ้าความรอบรู้ของพระเจ้าไม่สมบูรณ์ เช่นนั้นก็มีข้อบกพร่องในพระลักษณะของพระองค์ ข้อบกพร่องใด ๆ ในพระลักษณะของพระเจ้าหมายความว่า พระองค์ไม่ทรงสามารถเป็นพระเจ้า เพราะหัวใจสำคัญของพระเจ้าจำต้องการความสมบูรณ์แบบในพระลักษณะทั้งหมดของพระองค์ ดังนั้น คำตอบสำหรับคำถามแรกคือ "ใช่แล้ว พระเจ้าทรงรู้แล้วว่าซาตานจะกบฏ."

ถัดมาดูที่คำถามส่วนที่สองว่า "ทำไมพระเจ้าทรงสร้างซาตานโดยทรงรู้ล่วงหน้าว่ามันจะกบฏ" คำถามนี้มีเงื่อนงำเล็กน้อย เพราะเรากำลังตั้งคำถามว่า "ทำไม" เมื่อปกติพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบมากมายที่มีเนื้อหาครอบคลุม แม้กระนั้น เราควรจะยอมรับว่าเรามีความเข้าใจที่จำกัด เราได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าทรงรอบรู้ทุกอย่าง ดังนั้น ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏและตกจากสวรรค์ แต่พระองค์ก็ได้ทรงสร้างมันอยู่ดี ก็ต้องหมายความว่าการล่มสลายของซาตานเป็นส่วนหนึ่งในแผนการณ์สุดยอดของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้น ไม่มีคำตอบอื่นที่รู้สึกว่าเข้าท่าต่อสิ่งที่เราได้ทราบมาแล้วนั้น

ก่อนอื่น เราควรจะเข้าใจว่าการที่รู้ว่าซาตานจะกบฏไม่ได้เหมือนกับการทำให้ซาตานกบฏ เทวทูตลูซิเฟอร์มีเจตจำนงเสรีและได้เลือกตัดสินใจของมันเอง พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างลูซิเฟอร์เป็นพญามาร พระองค์ทรงสร้างเขาให้ดี

ปฐมกาล 1:31"พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก"

การพยายามจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทรงสร้างซาตาน ทั้งๆ ที่ทรงรู้ว่ามันจะกบฏ เราควรพิจารณาข้อเท็จจริงต่อไปนี้:.

1) ลูซิเฟอร์มีเป้าหมายที่ดีและสมบูรณ์แบบก่อนที่มันล่มสลาย การกบฏของลูซิเฟอร์ เปลี่ยนพระประสงค์เดิมของพระเจ้าไม่ได้ ที่ให้ทรงบางสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ไม่ดี

2) อำนาจปกครองสูงสุดของพระเจ้าครอบคลุมไปถึงซาตาน ถึงแม้มันจะอยู่ในสภาพที่ล้มลง พระเจ้าทรงกระทำให้การกบฎที่ชั่วร้ายของซาตาน จะนำมาซึ่งแผนการศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในที่สุด

1 ทิโมธี 1:20 "ในคนเหล่านั้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่หลู่พระเกียรติพระเจ้า"

1โครินธ์ 5:5 "พวกท่านจงมอบคนนั้นไว้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอด ในวันของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า"

3) แผนการความรอดของพระเจ้าก็ถูกกำหนดไว้แล้วจากอดีตนิรันดร์; ความรอดต้องการบางสิ่งมาช่วยให้รอด และดังนั้นพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดการกบฏของซาตานและการแพร่กระจายบาป

วิวรณ์ 13:8 "และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือ แห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก"

4) ความทุกข์ยากที่ซาตานนำเข้ามาในโลก แท้จริงกลายเป็นช่องทางที่ได้ทำให้พระเยซูในสภาพมนุษย์ ได้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบของมนุษยชาติ:

ฮีบรู 2:10 "ในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรี ก็เป็นการเหมาะสมแล้ว ที่พระเจ้าผู้ซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเหล่านั้น พร้อมที่จะทรงดำเนินงานนี้โดยทรงให้รับความทุกข์ทรมาน"

5) ตั้งแต่ปฐมกาลแล้ว แผนการของพระเจ้าในพระคริสต์รวมการทำลายงานของซาตาน

1ยอห์น 3:8 "ผู้ที่กระทำบาปก็มาจากมาร เพราะว่ามารได้กระทำบาปตั้งแต่เริ่มแรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร

ท้ายที่สุด เราไม่สามารถรู้แน่ว่า ทำไมพระเจ้าทรงสร้างซาตานทั้งๆ ที่ทรงรู้ดีว่ามันจะกบฏ เป็นสิ่งล่อใจที่สันนิษฐานว่าสิ่งต่างๆ คงจะ "ดีกว่า" ถ้าซาตานไม่ถูกสร้าง หรือที่จะกล่าวว่าพระเจ้าควรจะได้ทำสิ่งที่ต่างออกไป แต่สมมติฐานดังกล่าวและคำประกาศอย่างนั้นไม่ฉลาด แท้จริง ที่เราจะอ้างว่าเรารู้ดีกว่าพระเจ้า ว่าจะควบคุมจักรวาลอย่างไร คือการตกอยู่ความบาปของมารเอง ที่เห่อเหิมให้ตัวเองอยู่เหนือพระผู้สูงสุด

อิสยาห์ 14:13–14 "เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า 'ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด'"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ถ้าพระเจ้าได้ทรงรู้ว่าซาตานจะกบฏ ทำไมพระองค์จึงทรงสร้างมัน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries