settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทำสิ่งผิดพลาดหรือไม่?

คำตอบ


พระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาด ความสมบูรณ์แบบและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาด "พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ล้นเหลือจะหยั่งรู้" (สดุดี 145:3) ในภาษาดั้งเดิมคำศัพท์ถูกแปลเป็น "หยั่งรู้" ที่รวมกับความคิดที่ว่า "ความเป็นไปได้ที่จะค้นหาหรือจาระนัย" อีกนัยหนึ่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่สิ้นสุด ถ้อยคำนี้ไม่สามารถอ้างถึงมนุษย์ที่ทำผิดพลาดได้สำหรับความผิดหนึ่งอย่าง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะบอกและทำให้สิ้นสุด

ความสามารถของพระเจ้าที่จะกระทำทุกสิ่งรวมถึงภารกิจทุกอย่างที่ป้องกันพระองค์จากการทำผิดพลาดคือ "องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายิ่งใหญ่ และทรงฤทธานุภาพ อุดมความเข้าใจของพระองค์นั่นวัดไม่ได้" (สดุดี 147:5) อีกครั้งที่พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงผิดพลาด ความรู้ที่ถูกจำกัดส่งผลให้ผิดพลาด แต่พระเจ้าทรงมีความสามารถที่ไม่จำกัดและไม่กระทำความผิดพลาด

พระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำผิดพลาดในการสร้างสรรพสิ่งในโลก สติปัญญาที่ไม่สิ้นสุด ฤทธานุภาพเหลือคณานับ และความดีที่หานับมิได้ของพระองค์รวมอยู่เพื่อการสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบ ในตอนท้ายของหกวันของการสร้าง พระเจ้าทรงพิจารณาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและตรัสออกมาว่าว่า "ดีนัก" (ปฐมกาล 1:31) ไม่มีข้อยกเว้นหรือคุณสมบัติหรือความผิดหวัง มีเพียงคำกล่าวว่า "ดีนัก"

"พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์จึงมิได้มุสาและมิได้เป็นบุตรของมนุษย์ จึงไม่ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์จะมิทรงกระทำตามหรือ ที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ" (กันดารวิถี 23:19) ไม่เหมือนมนุษย์ พระเจ้าไม่ทรงกระทำความผิดพลาดและไม่มีอะไรหลังจากนั้นที่จะเปลี่ยนใจพระองค์ได้ พระเจ้าไม่ได้ชี้ขาดว่าพระองค์ต้องทำให้เสร็จหลังจากนั้น เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ได้พิจารณาคุณสมบัติที่ได้ทั้งหมดหรือเพราะพระองค์ไม่ได้ครอบครองอำนาจความสมหวังเพื่อให้สำเร็จ เหตุนี้พระเจ้าไม่เหมือนมนุษย์ซึ่งต้องมีการตัดสินความบาป "พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และในความมืดพระองค์ไม่มีเลย" (1ยอห์น 1:5) "พระเจ้าทรงชอบธรรมตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงเอ็นดูในการกระทำทั้งสิ้นของพระองค์" (สดุดี 145:17)

บางคนอ้างว่าพระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีความคิดที่สองเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระองค์คือ "พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่า เค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส พระเจ้าจึงตรัสว่า 'เราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดิน ทั้งมนุษย์ สัตว์ กับบรรดาสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วย เพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างมา'" (ปฐมกาล 6:5 – 7)

เป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้าใจคำว่าเสียพระทัยในบทความนี้ เมื่อใช้สำหรับพระเจ้า เสียพระทัย รวมไว้กับความคิดของความเศร้าโศกที่รู้สึกเห็นใจและการกระทำที่เกิดขึ้น พระเจ้าไม่ได้แสดงความอ่อนแอ ยอมรับในข้อผิดพลาดหรือเสียพระทัยกับข้อผิดพลาด ในทางกลับกันพระองค์ได้แสดงความต้องการของพระองค์เพื่อกระทำอย่างเจาะจงและกระทำอย่างแข็งขันที่จะลดผลกระทบของความเลวทรามของมวลมนุษยชาติคือ "พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่า เค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไป" (ปฐมกาล 6:5) ความจริงที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงพิจารณาว่าการสร้างสรรค์ของพระองค์ผิดพลาด ถูกพิสูจน์โดยการดำรงอยู่ต่อมาของโลก เรายังคงอยู่ที่นี่ แม้ว่าเรามีความคิดที่เป็นบาป สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์คือ "ที่ใดมีบาปปรากฎมากขึ้น ที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น" (โรม 5:20ข) และ "โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้า" (ปฐมกาล 6:8)

พระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาด พระองค์ทรงมีพระประสงค์ทุกสิ่งและผลที่ปรากฏภายหลังไม่ได้สร้างความแปลกใจให้พระองค์ พระองค์ประกาศถึงตอนจบจากจุดเริ่มต้นคือ "เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดเหมือนเรา ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และเเจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลยให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น" (อิสยาห์ 46:9 – 10)

บางคนอาจจะคิดว่าพระเจ้าทำผิดพลาดในชีวิตส่วนตัวของเขาหรือเธอ ประสบการณ์บางอย่างและสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของพวกเราทำให้เราสงสัยว่าพระเจ้าทรงคาดการณ์ผิด แต่อย่างไรก็ตาม "เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์" (โรม 8:28) สิ่งนี้ใช้ความเชื่อเพื่อที่จะยอมรับ แต่ "เพราะเราดำเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตามองเห็น" (2 โครินธ์ 5:7) ในทุกสิ่งเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ชีวิตนี้สามารถพัฒนาได้และใช้สำหรับเป็นรางวัลสำหรับชีวิตนิรันดร์ของเรา เนื่องจากสติปัญญาของพระองค์ผู้ซึ่ง "ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้ล้ม และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่เฉพาะพระสิริของพระองค์ ให้ปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี" (ยูดา 1:24) เราสามารถชื่นชมยินดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ทำผิดพลาดในชีวิตของพวกเราแต่มีพระประสงค์ที่ดีและมีพระประสงค์แห่งความรักสำหรับทุกสิ่งพี่พระองค์อนุญาตให้เกิดขึ้น

ไม่มีความผิดพลาดในพระเจ้าของเราคือไม่มีความผิดพลาดที่พระองค์เคยกระทำ และไม่มีความผิดพลาดที่ในพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูถูกไม่ได้ทำบาปในความคิด คำตรัสหรือกระทำ (ฮีบรู 4:15) ซาตานสิ้นหวังในการเปิดเผยความผิดในพระเยซู แต่ปีศาจก็พ่ายแพ้ต่อความพยายามของพระองค์ (มัทธิว 4:1 – 11) พระเยซูยังคงเป็นแกะที่ไร้ตำหนิของพระเจ้า (1 เปโตร 1:19) จุดจบในของชีวิตพระเยซู การพิพากษาในโลกของพระองค์ ปอนทิอัส ปิลาต ประกาศว่า "เราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิด" (ลูกา 23:4)

เราอยู่กับความผิดบาปของเรา ทั้งใหญ่และเล็ก น้อยนิดและหายนะ และเราเคยชินกับการทำบาป แต่เรารับใช้พระเจ้าที่ไร้ซึ่งความผิดผู้ทรงยิ่งใหญ่และยากที่จะหยั่งรู้ได้ "ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงทวี พระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์ และพระดำรัสของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผู้ใอเทียบเทียมพระองค์ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือคณานับ" (สดุดี 40:5) เป็นสิ่งที่ดีที่จะรู้ว่าพระเจ้าควบคุมอยู่และพระองค์ผู้ที่ไม่ทำความผิดพลาดสามารถชดเชยความผิดพลาดให่แก่เราได้มากกว่า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทำสิ่งผิดพลาดหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries