settings icon
share icon
คำถาม

การที่พระเจ้าดีนั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ


พระเยซูประกาศว่า “ไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียว” (ลูกา 18:19) พระธรรม 1 ยอห์น 1:5 บอกเราว่า “พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย” การที่จะบอกว่าพระเจ้าดีนั้นหมายความว่าการกระทำของพระเจ้านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริง และดีเสมอ ความดีเป็นส่วนหนึ่งในพระลักษณะของพระเจ้าและพระองค์ไม่สามารถทำสิ่งที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระองค์ได้ ความบริสุทธิ์และความชอบธรรมเป็นส่วนหนึ่งของพระลักษณะของพระเจ้าคือ พระองค์ไม่สามารถทำอะไรที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่ชอบธรรมได้ พระเจ้าทรงเป็นมาตรฐานของทุกสิ่งที่ดี

ความจริงที่ว่าพระเจ้าดีนั้นหมายความว่าไม่มีความชั่วร้ายอยู่ในพระองค์ จุดมุ่งหมายของพระองค์และแรงจูงใจของพระองค์นั้นดีเสมอ พระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ และผลลัพธ์สำหรับแผนการของพระองค์นั้นดีเสมอ (ดูปฐมกาล 50:20) ไม่มีอะไรซึ่งไม่เป็นที่น่าพอใจ ชั่วร้าย หรือมืดมนในพระองค์ พระคัมภีร์สอนว่าความดีของพระเจ้าแผ่ขยายออกไปจากพระลักษณะของพระองค์ไปสู่ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ (สดุดี 119:68) “เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์” (สดุดี 100:5)

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นเดิมทีแล้วเป็นสิ่งที่ดีคือ “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ดูสิ ทรงเห็นว่าดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31 ให้เปรียบเทียบกับ 1 ทิโมธี 4:4) ความดีของพระเจ้านั้นแสดงถึงจุดเด่นของพระบัญญัติที่พระองค์ทรงให้อิสราเอลคือ พระบัญญัตินั้นบริสุทธิ์ ชอบธรรม และดี (โรม 7:12) “ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน” (ยากอบ 1:17) พระเจ้าสามารถสร้างสิ่งดีเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงดีอย่างสมบูรณ์

พระเจ้าไม่ได้สร้างความชั่ว (ฮาบากุก 1:13, 1 ยอห์น 1:5) ในทางกลับกันความชั่วคือการขาดความดี ซึ่งมันคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เป็น เนื่องด้วยความดีของพระเจ้า พระองค์จึงทรงเกลียดชังความบาปและจะทรงพิพากษาความบาปในสักวันหนึ่ง (โรม 2:5) สิ่งนี้ไม่เคยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้แสนดีของเราที่จะให้เราทำบาปคือ “พระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวง และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลย” (ยากอบ 1:13)

ความดีของพระเจ้าควรจะนำไปสู่การขอบคุณในส่วนของเราคือ “จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์” (สดุดี 107:1 ให้เปรียบเทียบกับ 1 พงศาวดาร 16:34, สดุดี 118:1, 136) อย่างไรก็ตามมนุษย์โดยธรรมชาติไม่อยากติดตามหรือของคุณพระเจ้า ในทางกลับกัน “มนุษย์รักความมืดมากกว่าความสว่าง เพราะกิจการของพวกเขาเลวทราม” (ยอห์น 3:19) ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมชนชาติอิสราเอลปฏิเสธพระบัญญัติที่ดีของพระเจ้า ลืมความดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา และไม่สัตย์ซื่อต่อพระองค์อย่างซ้ำๆ คือ “พวกเขาลืมบรรดากิจการของพระองค์ และลืมการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่พวกเขา” (สดุดี 78:11)

ท้ายที่สุดแล้วความดีของพระเจ้านั้นปรากฏให้เห็นในแผนการของพระองค์สำหรับการไถ่เราจากบาป ข่าวประเสริฐคือ “ข่าวดี” ในความดีของพระองค์ พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาซึ่งสมบูรณ์แบบและไม่มีที่ติเพื่อที่เราจะได้รับการอภัยบาป พระเจ้าไม่อยากให้ “ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” (2 เปโตร 3:9) และเป็น “พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น [ที่] มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่” (โรม 2:4 (เพิ่มเติมโดยผู้เขียน))

มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบและอย่างแท้จริง นั่นก็คือพระเจ้า พระเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นี้เชื้อเชิญเราให้แสวงหาพระองค์และ “ชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระยาห์เวห์ประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข” (สดุดี 34:8)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่พระเจ้าดีนั้นหมายความว่าอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries