settings icon
share icon
คำถาม

มันผิดหรือไม่ที่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้า?

คำตอบ


การผิดหวังในพระเจ้าไม่จำเป็นว่าต้องผิดหรือเป็นบาป มันเป็นส่วนหนึ่งของสภาพของมนุษย์ คำว่าผิดหวังหมายถึง "ความรู้สึกไม่พอใจเมื่อความหวัง ความต้องการและความคาดหวัง ของคนหนึ่งประสบความล้มเหลว" บางทีเมื่อพระเจ้าไม่ได้ทรงทำให้เราสมหวัง หรือไม่ได้ดังที่เราตั้งความคาดหวัง จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ความผิดหวังจะตามมา ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงทำในลักษณะที่เราคิดว่าทรงควรทำ เราจะเกิดภาพลวงตาเวลามองพระองค์ และไม่พอใจกับการกระทำของพระองค์ สิ่งนี้จะนำไปสู่ความเชื่อที่หวั่นไหวในพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำนาจปกครองสูงสุดและความเลิศประเสริฐของพระองค์

เมื่อพระเจ้าไม่ได้ทรงกระทำเมื่อเราคิดว่าทรงควรจะทำ มันก็ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่ทรงสามารถทำเช่นนั้น แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะไม่ทำ ขณะที่มองดูเหมือนในส่วนของพระองค์ เป็นการกระทำโดยพลการหรือตามอารมณ์ ด้านตรงข้ามที่แน่นอนก็ถูกต้อง พระเจ้าทรงเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำตามพระประสงค์ที่สมบูรณ์และบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดพระประสงค์อันชอบธรรมของพระองค์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่อยู่นอกเหนือแผนการของพระเจ้า พระองค์ทรงควบคุมทุกโมเลกุลที่ล่องลอยอยู่รอบ ๆ ในจักรวาล และพระประสงค์ของพระเจ้าได้ครอบคลุมการกระทำและการตัดสินใจทุกอย่างของทุกคนทั่วโลกตลอดเวลา

อิสยาห์ 46:10-11 “ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลย ให้ทราบตั้งแต่กาลโบราณ กล่าวว่า 'แผนงานของเราจะยั่งยืน และเราจะกระทำให้ความ ประสงค์ของเราสำเร็จทั้งสิ้น' เรียกเหยี่ยวมาจากตะวันออก คือเรียกชายที่ทำตามแผนงานของเราจาก เมืองไกล เออ เราพูดแล้ว และเราจะให้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะกระทำ”

บางทีแม้แต่นกทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่พระองค์ทรงวางไว้ล่วงหน้าก่อน นอกจากนี้ มีหลายครั้งเมื่อพระองค์ทรงเลือกที่จะยอมให้เราทราบแผนการของพระองค์และหลายครั้งเมื่อทรงไม่กระทำ บางครั้งเราเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ; บางครั้งเราไม่เข้าใจ

อิสยาห์ 55:9 “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

สิ่งหนึ่งที่เราไม่ทราบแน่ชัด ถ้าเราเป็นของพระองค์ สิ่งใดๆ ที่พระองค์ทรงทำก็เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ต่อเรา ไม่ว่าเราเข้าใจมันหรือไม่ก็ตาม

โรม 8:28 “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”

หลักสำคัญที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดหวังต่อพระเจ้า คือการจัดการความรู้สึกนึกคิดของเราให้เห็นพ้องกับพระองค์ และยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่ง การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราไม่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้า แต่ก็ยังจะป้องกันไม่ให้เราคร่ำครวญและบ่นรำพันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ชาว อิสราเอลในทะเลทรายบ่นไม่หยุด และทูลถามพระเจ้าหลายต่อหลายครั้ง แม้จะได้เห็นการทรงสำแดงฤทธิ์อำนาจอย่างน่าอัศจรรย์ของพระองค์ ในการแยกทะเลแดง การทรงจัดหามานาและนกกระทาให้ในถิ่นทุรกันดาร และพระสิริของพระเจ้าที่ติดตามพวกเขาในรูปแบบของเสาไฟ (อพยพ 15-16; กันดารวิถี 14: 2-37) แม้ว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเรื่อยมากับคนของพระองค์ พวกเขาก็บ่นและผิดหวังในพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้กระทำอย่างที่พวกเขาคิดว่าพระองค์ทรงควรจะทำ แทนที่จะยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์และไว้วางใจในพระองค์ พวกเขาอยู่ในสภาพยุ่งยากวุ่นวายและสับสนมาก

เมื่อเรายอมให้ความนึกคิดของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าและพระเยซู เราสามารถพูดได้ว่า "ไม่ใช่ความประสงค์ของเรา แต่ทำตามพระองค์" (ลูกา 22:42) จากนั้นเราจะพบความพึงพอใจดังที่เปาโลกล่าวถึง

1ทิโมธี 6:6-10 “จริงอยู่ เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า พร้อมทั้งความสุขใจ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด ส่วนคนเหล่านั้น ที่อยากร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวน และติดบ่วงแร้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัว ซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไป ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์”

ฟีลิปปี 4:11-12 “ข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสน เพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้น ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน”

เปาโลเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่าน ท่านไว้วางใจพระเจ้าและยอมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ รู้ว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ทรงชอบธรรม ทรงสมบูรณ์แบบ ทรงรักและทรงพระเมตตา จะทรงทำทุกสิ่งเพื่อเกิดผลดีแก่ท่าน เพราะนั่นคือสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ เมื่อเราได้เห็นพระเจ้าในความสว่างนั้น เราไม่อาจจะผิดหวังในพระองค์ได้ แต่เราเต็มใจยอมจำนนต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา โดยรู้ว่าพระประสงค์ของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบ และทุกสิ่งที่ทรงนำผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อจะเกิดผลดีและเพื่อพระสิริของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มันผิดหรือไม่ที่รู้สึกผิดหวังในพระเจ้า?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries