settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณหมายความอะไร?

คำตอบ


คำสอนที่ว่า "พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ" พบเจอในยอห์น 4:24 "พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง" พระเยซูกล่าวสิ่งนี้กับผู้หญิงที่คิดว่าสถานที่ที่แท้จริงมีผลต่อการนมัสการ

ความจริงที่ว่าพระเจ้าคือพระวิญญาณหมายความว่าพระเจ้าพระบิดาไม่มีร่างกายที่เหมือนของมนุษย์ พระเจ้าพระบุตรมายังโลกด้วยสภาพของมนุษย์ (ยอห์น 1:1, 14) แต่พระเจ้าพระบิดาไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระเยซูมีลักษณะเฉพาะคืออิมมานูเอล "พระเจ้าทรงอยู่กับเรา" (มัทธิว 1:23) กันดารวิถี 23:19 ให้ความสำคัญกับความเป็นจริงของพระเจ้าโดยการทำให้พระองค์นั้นตรงกันข้ามกับมนุษย์ในโลกนี้ "พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ..."

บางคนมีคำถามว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงกล่าวบางครั้งถึงพระเจ้าเหมือนกับว่าพระองค์มีร่างกาย ยกตัวอย่างเช่นอิสยาห์ 59:1 กล่าวถึง "มือ" และ "หู" ของพระเจ้า 2 พงศาวดาร 16:9 กล่าวถึง "ตา" ของพระเจ้า มัทธิว 4:4 ใส่คำใน "ปาก" ของพระเจ้า ในกันดารวิถี 33:27 พระเจ้ามี "แขน" ข้อเหล่านี้ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของความเหมือนมนุษย์คือเป็นวิธีการในการบรรยายถึงพระเจ้าด้วยข้อสรุปที่เป็นร่างกายหรืออารมณ์เพื่อที่มนุษย์จะเข้าใจพระองค์มากขึ้น ประโยชน์จากความเหมือนมนุษย์ เป็นรูปแบบของภาษาทางรูปร่าง ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีร่างกายที่แท้จริง

การที่กล่าวว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณคือการกล่าวว่าพระเจ้าพระบิดานั้นเรามองไม่เห็น โคโลสี 1:15 เรียกพระเจ้าว่า "เป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็น" 1 ทิโมธี 1:17 สรรเสริญพระเจ้าโดยที่กล่าวว่า "พระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเจริญอยู่นิรันดร์ ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมิได้ปรากฏพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวสืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน" แม้ว่าพระเจ้าจะเป็นพระวิญญาณพระองค์ก็ยังคงเป็นบุคคล เช่นนนั้นแล้วเราสามารถที่จะรู้จักกับพระองค์เป็นส่วนตัว โยชูวา 3:10 กล่าวถึงพระเจ้าด้วยวิธีการนี้ โดยการกล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย" สดุดี 84:2 ประกาศว่า "ใจกายของข้าพระองค์ ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน ถวายพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์"

โดยการยึดหลักปรัชญา พระเจ้าต้องเป็นพระวิญญาณเพื่อที่จะเป็นนิรันดร์ เช่นเดียวกันถ้าพระเจ้ามีข้อจำกัดทางด้านร่างกายทางกายภาพ พระองค์ไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง (อยู่ทุกๆ ที่ในเวลาเดียวกัน) พระเจ้าพระบิดาไม่ได้จำกัดอยู่กับขนาดของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างแต่พระองค์สามารถอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันได้ พระเจ้าเป็นสาเหตุเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจที่อยู่เบื้องหลังสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

เป็นสิ่งที่น่าสนใจในยอห์น 4:24 พระเยซูทำให้เกิดการติดต่อระหว่างพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณและการนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง แนวความคิดคือว่าเมื่อพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ผู้คนควรจะนมัสการพระองค์อย่างถูกต้อง (ด้วยความจริง) ด้วยจิตวิญญาณ (ด้วยวิญญาณหรือหัวใจของพวกเขา) ส่วนทางตรงกันข้ามคือที่จะพึ่งพาธรรมเนียม พิธีการและสถานที่ที่แท้จริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณหมายความอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries