settings icon
share icon
คำถาม

ความยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ ความยำเกรงพระเจ้าคือ ความกลัวการตัดสินของพระเจ้าและความตายนิรันดร ซึ่งเป็นการแยกจากพระเจ้านิรันดร พระธรรมลูกา 12:5 “แต่ข้าพเจ้า จะเตือนให้ท่านรู้ก่อนว่าควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าตน แล้วก็ยังมีฤทธิ์อำนาจที่จะทิ้งลงในนรกได้ แท้จริง เราบอกท่านว่าจงกลัวพระองค์นั้นแหละ” พระธรรมฮีบรู10:31 “การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นที่น่าหวาดกลัว” สำหรับผู้เชื่อ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันมาก ความกลัวของศรัทธาคือความเคารพของพระเจ้า พระธรรมฮีบรู 12:28-29 เป็นคำอธิบายที่ดีเรื่องนี้: “เหตุฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวมาแล้ว ก็ให้เราขอบพระคุณพระเจ้า เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ ด้วยความเคารพและยำเกรง 29 เพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ ความเคารพและความเกรงกลัวนี้แท้จริงเป็นความเกรงกลัวพระเจ้าสำหรับคริสเตียน นี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เราต้องยอมจำนนต่อพระผู้สร้างจักรวาล”

พระธรรมสุภาษิต 1:7 “ความยำเกรงพระเจ้า เป็นบ่อเกิดของ ความรู้ คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน” หากว่าเราจะไม่เข้าใจว่าพระเจ้าคือผู้ใดและรู้จักเคารพยำเกรงรักใคร่พระองค์ เราไม่สามารถมีสติปัญญาที่แท้จริง สติปัญญาที่แท้จริงมาจากความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดเท่านั้น การที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์ยุติธรรมและชอบธรรม พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติ 10:12, 20-21 12 “ดูก่อน คนอิสราเอล พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ ให้ท่านกระทำอย่างไร คือให้ยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้ดำเนินตามทางทั้งปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิต สุดใจของท่านทั้งหลาย 20 ท่านทั้งหลายจงยำเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จงปรนนิบัติพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์ จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21 พระองค์ทรงเป็นที่สรรเสริญของท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ผู้ทรงกระทำการใหญ่และน่ากลัวซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นนี้ ความยำเกรงพระเจ้าเป็นพื้นฐานสำหรับการเดินในทางของพระองค์ รับใช้พระองค์และ ใช่แล้ว รักพระองค์”

บางคนให้นิยามใหม่ว่า ความยำเกรงพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อศรัทธาการ "เคารพนับถือ" พระองค์ แน่นอนในขณะที่ความเคารพรวมอยู่ในความหมายของความเกรงกลัวพระเจ้า ยังมีความหมายมากไปกว่านั้น ความเกรงกลัวพระเจ้าตามพระคัมภีร์ สำหรับเชื่อผู้ศรัทธา รวมถึงการเข้าใจว่าพระเจ้าทรงชังความบาปมากเท่าใด และเกรงกลัวการที่พระองค์ทรงลงโทษการทำผิดบาป แม้ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาด้วย พระธรรมฮีบรู12:5-11 5 “และท่านได้ลืมคำเตือน ที่พระองค์ได้ทรงเตือนในฐานะที่เป็นบุตรว่า บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าละเลยต่อการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้น 6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู้นั้น 7 ท่านทั้งหลายจงรับและทนเอาเถอะเพราะเป็นการตีสอน พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้าง 8 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อ 9 อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายมีบิดาเป็นมนุษย์ที่ได้ตีสอนเรา และเราก็นับถือบิดานั้น ยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งวิญญาณจิต และมีชีวิตจำเริญมิใช่หรือ 10 เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ 11 เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง” ในขณะที่กระทำด้วยความรัก (พระธรรมฮีบรู 12:6) มันก็ยังคงเป็นที่เรื่องน่ากลัว ในฐานะที่เป็นเด็ก เรากลัวระเบียบบังคับของพ่อแม่ ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าสิ่งนั้นป้องกันไม่ให้เรากระทำชั่วบางอย่าง แท้จริงก็เช่นเดียวกันในเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เราควรจะกลัวกฎระเบียบวินัยของพระองค์ และดังนั้นจึงหาทางที่จะมีชีวิตอยู่ในลักษณะที่ให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์

ผู้เชื่อไม่ต้องตกกลัวพระเจ้า ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องตกใจกลัวพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะแยกเราจากความรักของพระองค์ (พระธรรมโรม 8:38-39) พระองค์ทรงสัญญาว่าจะไม่ทรงปล่อยเราหรือทอดทิ้งเรา (ฮีบรู 13:5) ความเกรงกลัวพระเจ้าหมายถึงความเคารพยำเกรงรักใคร่พระองค์ เพื่อให้รู้ว่าสิ่งนั้นจะมีผลกระทบต่อเส้นทางชีวิตของเรา ความยำเกรงพระเจ้าคือการเคารพนับถือพระองค์ เชื่อฟังพระองค์ ปฏิบัติตามวินัยของพระองค์และนมัสการพระองค์ด้วยความยำเกรง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries