settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงเป็นธรรมไหม?

คำตอบ


เป็นพระพรสำหรับเรา พระเจ้าไม่ทรงเป็นธรรม ความเป็นธรรมหมายถึงการที่ทุกคนได้รับสิ่งที่เขาหรือเธอสมควรได้รับ ในจิตใจของผู้คนจำนวนมาก ความเป็นธรรมคือทุกคนได้รับการปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าพระเจ้าทรงเป็นธรรมอย่างสมบูรณ์ เราทุกคนจะไปอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์กาล ชดใช้แทนความบาปของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสมควรได้รับ เราทุกคนได้ทำบาปต่อพระเจ้า และดังนั้นจึงสมควรที่จะตายชั่วนิรันดร์

โรม 3:23”เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”

โรม 6:23 “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”

ถ้าหากพวกเราได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับ เราจะจบลงในบึงไฟ

วิวรณ์ 20:14-15 “แล้วความตาย และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

แต่ว่าพระเจ้าไม่ทรงเป็นธรรม พระองค์ทรงพระเมตตาและประเสริฐ ดังนั้นพระองค์ได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์ เพื่อสิ้นพระชนม์บนกางเขนแทนเรา ทรงแบกรับโทษที่เราสมควรได้รับ

2โครินธ์ 5:21 “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์”

ทั้งหมดที่เราต้องทำคือเชื่อในพระองค์แล้วเราจะรอดได้ ได้รับการอภัยและเราจะได้ไปบ้านถาวรนิรันดร์ในสวรรค์

ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของ พระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ใช่เพราะความรักเมตตาของพระเจ้า ไม่มีใครปฏิบัติตัวเองเพื่อมาเชื่อในพระองค์ได้

โรม 3:10-18 “ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด เขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดี ไม่มีเลย ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขา ปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อน เท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลย"

พระเจ้าทรงนำเราเข้าใกล้พระองค์เองเพื่อที่จะให้เราเชื่อในพระองค์

ยอห์น 6:44 “ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามา และเราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” พระเจ้าไม่ได้ทรงนำทุกคนมาถึงพระองค์ แต่เฉพาะบางคนเท่านั้นที่พระองค์ทรงใช้อำนาจสูงสุดเลือกเขา

โรม 8:29-30 “เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็น ตามลักษณะพระฉาย แห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปี ท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย”

เอเฟซัส 1:5, 11 “พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ ในพระองค์นั้น ตามพระดำริของพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่ง ตามที่ได้ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์”

นี้ไม่ได้ "เป็นธรรม" ในสายตาของพวกเรา เพราะปรากฏว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงปฏิบัติต่อประชากรของพระองค์อย่างเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ต้องทรงเลือกใคร อีกครั้ง มันก็จะเป็นธรรมแก่ทุกคนเลย เพราะทุกคนจะไปอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ พระเจ้าทรงช่วยบางคนให้รอด ก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่ได้รอด เพราะพวกเขากำลังได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับ

บรรดาผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกจะได้รับความรักและพระคุณของพระเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพระเจ้าทรงนำจิตใจของเราและเปิดจิตใจของเราออก เราทุกคนมีโอกาสที่จะสนองตอบต่อการทรงเปิดเผยเรื่องการทรงสร้าง

เพลงสดุดี 19:1-3 “ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ วันส่งถ้อยคำให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน วาจาไม่มี ถ้อยคำก็ไม่มี และไม่มีใครได้ยินเสียงฟ้า”

ด้วยมโนธรรม พระเจ้าได้ทรงนำเราหันกลับไปหาพระเจ้า

โรม 2:15 “เขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้น มีจารึกอยู่ในจิตใจของเขา และใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั้นแหละจะกล่าวโทษตัวเขา หรืออาจจะแก้ตัวให้เขา”

บรรดาคนที่ไม่ได้รับสิ่งที่จริงๆ พวกเขาสมควรได้รับเพราะได้ปฏิเสธพระองค์ บรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์จะได้รับการลงโทษที่เป็นธรรม

ยอห์น 3:18, 36 “ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพาก ษาลงโทษอยู่แล้ว เพราะเขามิได้วางใจในพระนาม พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่กับเขา”

บรรดาผู้ที่เชื่อกำลังจะได้รับมากกว่าและดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสมควรได้ แม้กระนั้น ไม่มีใครจะถูกลงโทษในสิ่งที่เขาหรือเธอสมควรได้รับอย่างแน่นอน พระเจ้าทรงเป็นธรรมไหม ขอบคุณพระเจ้า ไม่เลย พระองค์ทรงเป็นธรรมมากกว่านั้น! พระเจ้าทรงพระกรุณาคุณ ทรงพระเมตตา และทรงให้อภัย – แต่ยังทรงบริสุทธิ์ ทรงยุติธรรมและทรงชอบธรรมด้วย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงเป็นธรรมไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries