settings icon
share icon
คำถาม

บางครั้งก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อที่จะเจ็บป่วยหรือ?

คำตอบ


หลักคำสอนพระคัมภีร์เรื่องอำนาจสูงสุดของพระเจ้ากล่าวว่า พระเจ้าทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่เหนือทุกอย่าง พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งทั้งสิ้น ในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันและอนาคต และไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกเหนือขอบเขตอำนาจของพระองค์ เพราะทรงเป็นต้นเหตุโดยตรง หรือทรงอยากให้เกิดขึ้นเฉยๆ ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ แต่การปล่อยให้บางสิ่งเกิดขึ้น และการเป็นเหตุให้บางสิ่งเกิดขึ้น เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์แบบปราศจากบาป; อาดัมและอีฟจากนั้นทรงยอมให้พวกเขาขัดขืนต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเหตุให้พวกเขาทำบาป และแน่นอนทรงควรห้ามปรามพวกเขา แต่ทรงเลือกที่จะไม่ทำ เพื่อเห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์ แล้วก็นำมาถึงแผนการณ์อันสมบูรณ์ของพระองค์ การขัดขืนนั้นนำมาถึงความชั่วร้ายทุกอย่าง ความชั่วร้ายที่ไม่ได้เกิดจากพระเจ้า แต่ที่พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น

ความเจ็บป่วยเป็นการสำแดงอย่างหนึ่งของความบาปทั้งสองประเภท—ทางศีลธรรมและทางธรรมชาติ ความชั่วทางศีลธรรมเป็นความโหดร้ายของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ ความชั่วตามธรรมชาติประกอบด้วยหลายสิ่ง เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเจ็บป่วยทางร่างกาย ความชั่วร้ายเองเป็นสิ่งที่ผิด หรือการทำให้บางสิ่งเสื่อมเสีย ซึ่งตอนเริ่มต้นนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างหายไป ในกรณีที่เจ็บป่วย ความเจ็บป่วยเป็นสภาวะที่สุขภาพดีสูญหายไป คำภาษากรีกว่าชั่วร้าย เพอเนรอส แท้จริงหมายถึงเนื้อร้าย บางสิ่งที่ทำลายสภาพดี และสุขภาพดีเสื่อมถอยลง

เมื่ออดัมทำบาป เขาประณามมนุษยชาติทั้งหมดให้ทนทุกข์เพราะผลของบาปนั้น เป็นความเจ็บป่วยอย่างหนึ่ง

โรม 8:20-22 "เพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจัง ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ทรงให้เข้าอยู่นั้น ด้วยมีความหวังใจว่า สรรพสิ่งเหล่านั้นจะได้รอดจากอำนาจแห่งความเสื่อมสลาย และจะเข้าในเสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งบุตรทั้งหลายของพระเจ้า เรารู้อยู่ว่าบรรดาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นกำลังคร่ำครวญ และผจญความทุกข์ยากด้วยกันมาจนทุกวันนี้"

พระเจ้า "ผู้ที่ทรงควบคุม" สิ่งที่ทรงสร้างสู่ความยุ่งยากหลังจากการล้มลงในบาป –ในที่สุดทรงมีแผนการปลดปล่อยสิ่งที่ทรงสร้างจากพันธนาการบาป เหมือนดังที่ทรงปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสโดยพระคริสต์

จนกระทั่งถึงวันนั้น ที่พระเจ้าทรงใช้ความเจ็บป่วยและความชั่วร้ายอื่น ๆ ที่จะนำมาซึ่งพระประสงค์สูงสุดของพระองค์เองเพื่อเชิดชู และยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ บางครั้ง พระองค์ทรงเยียวยารักษาความเจ็บป่วยได้อย่างอัศจรรย์

มัทธิว 4:23 "พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย"

พระเยซูเสด็จไปทั่วอิสราเอล ทรงรักษาความเจ็บป่วยและโรคภัยทุกอย่าง แม้แต่ทรงยกลาซารัสขึ้นมาจากความตายหลังจากเขาล้มป่วยลง อีกหลายครั้ง พระเจ้าทรงใช้ความเจ็บป่วยเป็นวิธีการลงวินัย หรือเป็นลงโทษต่อบาป กษัตริย์อุสซียาห์ในพันธสัญญาเดิมทรงเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน

2 พงศาวดาร 26:19-20 "แล้วอุสซียาห์ทรงกริ้ว พระองค์มีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ จะทรงเผาเครื่องหอม และเมื่อพระองค์ทรงกริ้วต่อปุโรหิต โรคเรื้อนก็เกิดขึ้นมาที่พระนลาฏ ต่อหน้าปุโรหิตในพระนิเวศของพระเจ้าข้างแท่นเผาเครื่องหอม และอาซาริยาห์มหาปุโรหิต และบรรดาปุโรหิตทั้งปวงมองดูพระองค์ และดูเถิด พระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่พระนลาฏ และเขาทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปโดยเร็ว และพระองค์เองก็ทรงรีบเสด็จออกไป เพราะว่าพระเจ้าทรงลงโทษพระองค์แล้ว"

กษัตริย์เนบูคัตเนสซาร์ต้องทรงกริ้วจัดเพราะพระเจ้า จนกระทั่งทรงได้เข้าใจว่า "พระผู้สูงสุดทรงปกครองการงานของมนุษย์" (ดาเนียลบทที่ 4) เฮโรดทรงถูกหนอนกัดกินจนถึงแก่ความตาย เพราะทรงยกพระสิริของพระเจ้ามาเพื่อให้เกียรติตัวเอง

กิจการ 12:21-23 "เมื่อถึงวันนัด เฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์ แล้วมีพระราชดำรัสแก่เขา คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่า ‘เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์’ ในทันใดนั้น ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าให้ท่านเกิดโรคร้าย เพราะท่านมิได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า แล้วก็มีตัวหนอนเกิดกินร่างกายของ ท่านจนถึงแก่พิราลัย"

อย่างน้อยมีกรณีหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นโรค –โรคตาบอด--ไม่ใช่เป็นการลงโทษสำหรับความผิดบาป แต่เพื่อที่จะทรงสำแดงพระองค์เองและพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านคนตาบอด

ยอห์น 9:1-3 "เมื่อพระองค์เสด็จดำเนินไปนั้น ทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า ‘พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ทำผิดบาป ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด’ พระเยซูตรัสตอบว่า "มิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอด เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา"

เมื่อเกิดความเจ็บป่วย มันอาจจะไม่เป็นผลมาจากการที่พระเจ้าทรงเข้ามาจัดการชีวิตของเรา แต่เป็นผลมาจากการที่โลกเต็มไปด้วยบาป ร่างกายเสื่อมลงและสุขภาพแย่ลงและการดำเนินชีวิตแบบที่เราเลือก และแม้ว่ามีข้อพระคัมภีร์หลายข้อเป็นตัวชี้วัด ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรามีสุขภาพที่ดี ความเจ็บป่วยและโรคทั้งหมดพระองค์ทรงอนุญาตเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ว่าเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นหรือไม่

3 ยอห์น 2 "ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และเจริญสุขทุกประการ อย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้น"

แน่นอนความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ล้มลงในบาป แต่พระเจ้าทรงควบคุมทุกอย่าง และแน่นอนพระองค์ทรงตัดสินว่าชั่วร้ายแค่ไหน (เช่นเดียวกับที่ทรงจัดการกับซาตานและการกระทำของโยบ-ซาตานไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเกินขอบเขตเหล่านั้น ) มากกว่าห้าสิบครั้งในพระคัมภีร์ที่พระองค์ทรงสอนเราว่า พระองค์ทรงมีอำนาจทุกอย่าง และก็น่าอัศจรรย์ใจที่จะเห็นว่าอำนาจสูงสุดของพระองค์ รวมทั้งการตัดสินใจที่เราเลือกทำ (ทั้งที่ไม่ดีและดี) จะทำให้แผนการของพระองค์สมบูรณ์

โรม 8:28 "เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์"

สำหรับบรรดาผู้เชื่อและทนทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วยและ/หรือโรคในชีวิตนี้ พวกเขารู้ว่าสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผ่านอารมณ์ความเจ็บปวด ความไม่แน่นอน ที่ว่าทำไมพระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจอย่างแท้จริง จนกว่าพวกเขาจะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ในชีวิตนิรันดร์ เมื่อถึงเวลานั้น คำถามทั้งหมดจะได้รับคำตอบ หรือบางทีอาจจะถูกต้องมากขึ้น เราจะไม่สนใจเกี่ยวกับคำถามนั้นอีกต่อไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

บางครั้งก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อที่จะเจ็บป่วยหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries