settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือพระนามของพระเจ้าที่แตกต่างกัน และหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


คำตอบพระนามมากมายของพระเจ้าแต่ละอย่างอธิบายแง่มุมต่างๆ กันของพระลักษณะหลายแง่มุมของพระองค์ นี่คือพระนามที่รู้จักกันดีของพระเจ้าบางคำในพระคัมภีร์:

เอล เอโลฮา: พระเจ้า " ทรงฤทธิ์ เข้มแข็ง โดดเด่น"

ปฐมกาล 7:1 "แล้วพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "เจ้าจงเข้าไปในนาวาหมดทั้งครัวเรือน ของเจ้า เพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม"

อิสยาห์ 9:6 "ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช":

ทางด้านนิรุกติศาสตร์ คำว่าเอลปรากฏว่าหมายถึง "อำนาจ" อย่างใน "ฉันมีอำนาจที่จะทำร้ายคุณ": ปฐมกาล 31:29 "เจ้าอยู่ในกำมือเราแล้ว เราจะทำอันตรายแก่เจ้าก็ได้ แต่คืนวานนี้พระเจ้าของบิดาเจ้าตรัสว่า 'ระวังอย่าพูดดี หรือร้ายกับยาโคบเลย'"

เอล เกี่ยวพันกับคุณลักษณะอื่น ๆ เช่นความซื่อตรง :กันดารวิถี 23:19 "พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึงมิได้มุสา และมิได้เป็นบุตรของมนุษย์จึงไม่ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทำตาม หรือที่พระองค์ทรงลั่นวาจาแล้ว จะไม่ทรงกระทำให้สำเร็จหรือ"

ความอิจฉา: พระราชบัญญัติ 5:9 "และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน"

ความเห็นอกเห็นใจหรือสงสาร: เนหะมีย์ 9:31 "ถึงกระนั้นด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงกระทำให้เขาพินาศหรือละทิ้งเขาเสีย เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาและพระกรุณา"

แต่รากของความหมายของพลังอำนาจยังคงอยู่

เอโลฮิม: พระเจ้า "พระผู้สร้าง ผู้ทรงฤทธิ์ และผู้ทรงเข้มแข็ง"

ปฐมกาล 17:7 "เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้ระหว่างเรากับเจ้า และเชื้อสายของเจ้าที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ์ของ เขาให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์ คือเป็นพระเจ้าแก่เจ้า และแก่เชื้อสายของเจ้าที่สืบมา"

เยเรมีย์ 31:33 "แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับ ประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา"

รูปพหูพจน์ของ เอโลฮา ซึ่งรองรับหลักการเรื่องตรีเอกานุภาพ จากประโยคแรกในพระคัมภีร์ พระลักษณะสูงสุดของอำนาจของพระเจ้าปรากฏว่าทรงเป็นพระเจ้า (เอโลฮิม) ทรงตรัสให้โลกกำเนิดขึ้นได้

ปฐมกาล 1:1 "ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง ฟ้าและแผ่นดิน"

เอล ชัดได: "พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์" " พระผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ"

ปฐมกาล 49:24 "แต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ ลำแขนของเขามีกำลังขึ้น โดยพระหัตถ์ของพระผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (โดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอล)"

เพลงสดุดี 132:2,5 "ว่าท่านได้ปฏิญาณต่อพระเจ้าอย่างไร และได้บนตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบว่า จนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระเจ้าได้ คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ"

พูดถึงอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือทุกอย่าง

อโดนาย: พระเจ้า

ปฐมกาล 15:2 "อับรามทูลว่า "ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลย และเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้ จะเป็นผู้รับมรดกของข้าพระองค์"

ผู้วินิจฉัย 6:15 "กิเดโอนจึงกราบทูลว่า "ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร ดูเถิด ตระกูลบิดาของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสห์ และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในครอบครัวของ ข้าพระองค์"

ใช้แทนคำว่า ยฮวฮ ซึ่งชาวยิวคิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่คนบาปจะเปล่งคำพูดออกได้ ในพันธสัญญาเดิม ยฮวฮ มักจะถูกนำมาใช้บ่อยขึ้นเวลาที่พระเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับประ ชากรของพระองค์ ในขณะที่อโดนาย ถูกนำมาใช้มากขึ้นเมื่อทรงเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ ยฮวฮ /ยาเวห์/ เยโฮวาห์ / "พระเจ้า"

พระราชบัญญัติ 6:4 "โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเดียว"

ดาเนียล 9:14 "เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงเก็บความวิบัติไว้พร้อมและได้ทรง นำมาเหนือเราทั้งหลาย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายทรงเป็น ผู้ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์"

พูดอย่างเคร่งครัด พระนามเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมสำหรับพระเจ้า "พระเจ้า" (อักษรใหญ่ทุกตัว) เป็นคำแปลในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษ แตกต่างจากคำว่า อโดนาย "พระเจ้า" ทรงเปิดเผยพระนามครั้งแรกกับโมเสส

อพยพ 3:14 "พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" แล้วพระองค์ตรัสว่า "ไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า 'พระองค์ผู้ทรงพระนามว่าเราเป็นทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย' " พระนามนี้ระบุว่าเป็นการทรงสถิตของพระองค์ทันทีทันใด พระยาเวห์ทรงเป็นอยู่ สามารถเข้าถึงได้ อยู่ใกล้กับผู้ที่เรียกร้องขอพระองค์ให้ทรงปลดปล่อย ให้อภัยและให้คำแนะนำ

เพลงสดุดี 107:13 "แล้วในความยากลำบากของเขา เมื่อเขาร้องทูลพระเจ้า พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา"

เพลงสดุดี 25:11 "ข้าแต่พระเจ้า เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรงให้อภัยกรรมชั่วของข้าพระองค์ เพราะกรรมนั้นใหญ่โตนัก"

เพลงสดุดี 31:3 "พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ ขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของ พระองค์"

ยาเวห์ ยิเรห์: "พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมให้"

ปฐมกาล 22:14 "อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่า เยโฮวาห์ ยิเรห์ อย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่า "จะจัดไว้บนภูเขาของพระเยโฮวาห์"

อับราฮัมระลึกถึงพระนามนี้ เมื่อพระเจ้าทรงจัดเตรียมลูกแกะเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแทนที่อิสอัค

ยาเวห์ ราฟา: "พระเจ้าผู้ทรงรักษา"

อพยพ 15:26 "ในร่างกายโดยการรักษาจากโรคและการรักษาและในจิตวิญญาณโดย pardoning ความชั่วช้า"

ยาเวห์ นิสสี: "พระเจ้าผู้ทรงเป็นธงชัยของเรา"

อพยพ 17:15 "โมเสสจึงสร้างแท่นบูชาเรียกชื่อว่าเยโฮวาห์ นิสสี"

ที่ซึ่งมีธงชัยอยู่นั้นเข้าใจว่า เป็นสถานที่ชุมนุมพล พระนามนี้ทำให้รำลึกถึงชัยชนะในทะเลทรายชนะพวกอามาเลขในอพยพบทที่ 17

ยาเวห์ เมคเคอห์เดช: "พระเจ้าผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ ทำให้บริสุทธิ์"

เลวีนิติ 20:8 "จงรักษากฎเกณฑ์ของเราและกระทำตาม เราคือพระเจ้าผู้ตั้งเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์"

เอเสเคียล 37:28 "แล้วประชาชาติทั้งหลายจะทราบว่าเราคือพระเจ้า กระทำให้อิสราเอลเป็นสุทธิพิเศษชาติ ในเมื่อสถานนมัสการของเราอยู่ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์"

พระเจ้าทรงตรัสชัดเจนว่าพระองค์ผู้เดียว ไม่ใช่ธรรมบัญญัติ ที่สามารถชำระประชากรของพระองค์ให้สะอาด และทำให้พวกเขาบริสุทธิ์

เยโฮวาห์ ชาโลม: "พระเจ้าองค์สันติภาพของเรา"

ผู้วินิจฉัย 6:24 "ฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเจ้าที่นั่น และเรียกตำบลนั้นว่า พระเจ้าคือสวัสดิภาพ ทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอฟราห์ ซึ่งเป็นของตระกูลอาบีเยเซอร"

กิเดโอนได้ขนานพระนามนี้ที่แท่นบูชาที่เขาสร้างขึ้น หลังจากที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าทรงทำให้เขาแน่ใจได้ว่าเขาจะไม่ตายอย่างที่เขาคิดหลังจากเขาได้เห็นพระองค์

ยาเวห์ เอโลฮิม: "องค์พระผู้เป็นเจ้า"

ปฐมกาล 2:4 "เรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์"

เพลงสดุดี 59:5 "ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา พระองค์ทรง เป็นพระเจ้าของอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่าทรงเมตตาผู้ที่ทรยศคิดร้ายแม้สักคนเดียว"

การรวมพระนามที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้า ยฮวฮ และพระนามสามัญว่า "พระเจ้า" แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลาย

ยาเวห์ ซิเคนู: "พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา"

เยเรมีย์ 33:16 "ในกาลครั้งนั้น ยูดาห์จะได้รับการช่วยให้รอด และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างมั่นคง และนี่เป็นพระนามซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั้นคือ 'พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเรา'"

เช่นเดียวกับ ยฮวฮ-เมคเคอห์เดช พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงประทานความชอบธรรมแก่มนุษย์ พระผู้สูงสุดที่ทรงสภาพพระบุตร คือพระเยซูคริสต์

2โครินธ์ 5:21 "เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์"

ยาเวห์ โรฮิ: " พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยง"

เพลงสดุดี 23:1 "พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน"

หลังจากที่ดาวิดไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ของเขาซึ่งเป็นคนเลี้ยงฝูงแกะนั้น เขาตระหนักว่าแท้จริงเป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงมีต่อเขา ดังนั้นเขาจึงประกาศว่า "ยาเวห์-โรฮิ ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงของฉัน ฉันจะไม่ต้องการสิ่งใด "

เยโฮวาห์ ชัมมาห์: "พระเจ้าทรงสถิตที่นั่น"

เอเสเคียล 48:35 "วัดรอบนครนั้นได้หนึ่งหมื่นแปดพันศอก ตั้งแต่นี้ไปนครนี้มีชื่อว่า พระเจ้าสถิตที่นั่น"

พระนามบรรยายถึงกรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารที่นั่น แสดงให้เห็นว่าครั้งหนึ่ง –พระสิริของพระเจ้าที่ขาดหายไปได้คืนกลับมา (เอเสเคียล 8-11)

เอเสเคียล 44:1-4 "แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ากลับมาที่ประตูนอกของสถาน นมัสการซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิดอยู่ พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า "ประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไป อย่าให้เปิดและไม่ให้ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ได้เสด็จเข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไว้ เฉพาะเจ้านายเท่านั้นที่จะประทับเสวยพระกระยาหาร ต่อพระพักตร์พระเจ้าในประตูนี้ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน"

ยาเวห์ ซาโบท: "พระเจ้าจอมโยธา" – กองทัพ หมายถึง "กลุ่มคน" ทั้งทูตสวรรค์และผู้ชาย พระองค์ พระเจ้าจอมโยธาแห่งสวรรค์และคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินโลก ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ของคนรวยและคนจน นายและทาส พระนามแสดงออกถึงพระสิริ พลังและสิทธิอำนาจของพระเจ้า และแสดงให้เห็นว่าทรงสามารถกระทำสำเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จะทำ

อิสยาห์ 1:24 "ฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระเจ้าจอมโยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนือศัตรูของเรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง’"

เพลงสดุดี 46:7 "พระเจ้าจอมโยธาสถิตกับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา"

เอล เอลโยน: "องค์สูงสุด" - มาจากรากศัพท์ภาษาฮีบรู "ขึ้นไป" หรือ "ไต่ขึ้น" ดังนั้นการบอกความหมายโดยนัย ซึ่งเป็นที่สูงสุด เอล เอลโยน หมายถึงการยกย่องสรรเสริญและพูดถึงสิทธิอันสูงสุดที่ทรงเป็นพระเจ้า

พระราชบัญญัติ 26:19 "และว่าพระองค์จะทรงตั้งท่านให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้าง ในเรื่องสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติยศ และว่าท่านจะเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่าน ดังที่พระองค์ตรัสแล้ว"

เอล รอย: "พระเจ้าผู้ทรงให้เห็น"

ปฐมกาล 16:13 "นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตรัสแก่ตนว่า ‘พระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ให้เห็น’ และพูดว่า ‘ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่ แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกจริงหรือ’"

นางฮาการ์ได้บรรยายพระนามของพระเจ้า นางอยู่ลำพังคนเดียวและหมดหวังในถิ่นทุรกันดารหลังจากที่ถูกนางซาร่าห์ขับไล่ออกมา

ปฐมกาล 16:1-14 "ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน นางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮาการ์ นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า "ดูเถิด พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ฉันมีบุตร ขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิด บางทีฉันจะได้บุตรโดยนางนั้น" อับรามก็ฟังเสียงนางซาราย เมื่ออับรามอยู่ในแคว้นคานาอันได้สิบปีแล้ว นางซารายภรรยาก็ยกฮาการ์คนอียิปต์หญิงคนใช้ ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง อับรามเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ตั้งครรภ์ เมื่อนางรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิง นางซารายจึงบ่นต่ออับรามว่า "ให้ความทุกข์ของฉันตกอยู่กับท่านเถิด ฉันให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่าน แต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่าตัวตั้งครรภ์แล้ว ก็ดูหมิ่นฉัน ขอพระเจ้าทรงตัดสินเรื่องของฉันกับท่านเถิด" อับรามพูดกับนางซารายว่า "ดูเถิด หญิงคนใช้ของเจ้าอยู่ในอำนาจของเจ้า จงกระทำแก่เขาตามที่เจ้าเห็นควรเถิด" นางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั้น จนนางหนีไปให้พ้นหน้า ทูตพระเจ้าพบหญิงนั้นที่น้ำพุในถิ่นทุรกันดาร ข้างทางที่จะไปเมืองชูร์ จึงถามว่า "ฮาการ์ หญิงคนใช้ของนางซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน" นางทูลตอบว่า "ข้าพระองค์หนีมาให้พ้นหน้านางซาราย นายของข้าพระองค์’ ทูตของพระเจ้าจึงสั่งว่า ‘กลับไปหานายผู้หญิงของเจ้า และยอมอยู่ใต้บังคับเขาเถิด’ ทูตพระเจ้ากล่าวแก่หญิงนั้นว่า ‘เราจะให้พงศ์พันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นจนนับไม่ถ้วน’ ทูตพระเจ้ากล่าวแก่นางอีกว่า "นี่แน่ะเจ้ามีครรภ์แล้ว จะคลอดบุตรชาย และจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่า อิชมาเอล เพราะพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้า บุตรนั้นจะเป็นดังลาป่า มือเขาจะต่อสู้คนทั้งปวง และมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา เขาจะอาศัยตรงหน้าพี่น้องของเขา’ นางฮาการ์จึงเรียกพระนามพระเจ้าผู้ตรัสแก่ตนว่า ‘พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ให้เห็น’ และพูดว่า ‘ข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ที่นี่ แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้อีกจริงหรือ’ เหตุฉะนี้จึงเรียกชื่อบ่อน้ำนั้นว่าเบเออลาไฮรอยอยู่ระหว่างเมืองคาเดช กับเมืองเบเรด"

เมื่อนางฮาการ์ได้พบกับราชทูตของพระเจ้า เธอระลึกว่าเธอได้เคยเห็นพระเจ้าในยามทุกข์สาหัส นอกจากนี้ เธอยังตระหนักว่า เอล รอย ทรงเห็นเธอจมอยู่ในความทุกข์ และเธอว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และเห็นทั้งหมด

เอล โอลัม: "พระเจ้านิรันดร์"

เพลงสดุดี 90:1-3 "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของข้าพระองค์ทั้งหลาย ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล พระองค์ทรงให้มนุษย์กลับเป็นผงคลี และตรัสว่า ‘ลูกหลานของมนุษย์เอ๋ย จงกลับเถิด’"

พระลักษณะของพระเจ้าไม่ที่ที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด เป็นอิสระจากข้อจำกัดของเวลา และในพระองค์เป็นเหตุให้เกิดเวลาขึ้นเอง "พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจากนิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล"

เอล กิบบอ: "พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ"

อิสยาห์ 9:6 "ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า "ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช"

พระนามอธิบายพระเมสสิยาห์ พระเยซูคริสต์ ในคำทำนายตอนนี้ของอิสยาห์ ในฐานะที่ทรงเป็นนักรบที่มีฤทธานุภาพและเกรียงไกร พระเมสสิยาห์ พระเจ้าทรงอำนาจจะประสบความสำเร็จในการทำลายล้างศัตรูของพระเจ้า และตีให้แตกด้วยกระบองเหล็ก

วิวรณ์ 19:15 "มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติ ด้วยพระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือพระนามของพระเจ้าที่แตกต่างกัน และหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries