settings icon
share icon
คำถาม

การที่พระเจ้าทรงอยู่กับเรานั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ


น่ายินดีที่ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง (อยู่ทุกที่ทุกเวลา) ซึ่งเป็นหนึ่งในพระลักษณะของพระองค์ ควบคู่ไปกับการทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง ก็มีพระลักษณะของพระเจ้าอีกสองประการคือ ความสัพพัญญูรู้ (ความรอบรู้ทั้งหมด) และทรงมีอำนาจเหนือทุกอย่าง (ฤทธิ์อำนาจทั้งหมด) แนวความคิดเหล่านี้ค่อยข้างเกินความเข้าใจของมนุษย์อย่างเรา แต่พระเจ้าก็ทรงรู้สิ่งนั้นเช่นเดียวกัน (อิสยาห์ 55:8) พระเจ้าทรงเติมสิ่งทรงสร้างของพระองค์ให้เต็มและทรงสถิตอยู่ทั่วไปทั้งในตัวบุคคล ในความเข้าใจ และในฤทธิ์อำนาจตลอดเวลา “แต่ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่ไกลจากเราแต่ละคนเลย” (กิจการ 17:27)

ในระดับที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนในทุกวันนี้ เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตอยู่ในเรา การสถิตภายในนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3) ในพระธรรมมัทธิว 28:20 พระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค” พระเยซูยังทรงตรัสว่าพระบิดามาอาศัยอยู่กับเราคือ “ถ้าผู้ใดรักเราเขาจะเชื่อฟังคำสอนของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขา” (ยอห์น 14:23)

ในพระธรรมกาลาเทีย 2:20 เปาโลกล่าวว่า “พระคริสต์ต่างหากทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า” จากนั้นในพระธรรมกาลาเทีย 3:5 เขากล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงมอบพระวิญญาณของพระองค์ให้แก่เรา ในพระธรรมกาลาเทีย 3:26-27 เขากล่าวว่าผู้เชื่อนั้นได้รับ “บัพติศมาเข้าส่วนในพระคริสต์” และได้ “คลุมกายของท่าน” กับพระคริสต์ (พระเจ้าทรงใกล้ชิดกับเรามากเท่ากับความใกล้ชิดของเสื้อผ้าที่เราสวม) พระธรรมกาลาเทียบทที่ 5 อภิปรายถึงผลของพระวิญญาณและกล่าวในข้อ 25 ว่า “ในเมื่อเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็ให้เราดำเนินตามพระวิญญาณเถิด” พระเจ้าในสามพระภาคของตรีเอกานุภาพนั้นทรงอยู่กับผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วตลอดเวลา

พระนามหนึ่งของพระเยซูคือ “อิมมานูเอล” ซึ่งหมายถึง “พระเจ้าทรงอยู่กับเรา” (มัทธิว 1:23) เมื่อพระเยซูเข้ามาในโลกพระองค์ทรงเป็น “พระเจ้า (ที่) ทรงอยู่กับเรา” (เพิ่มเติมโดยผู้แปล) อย่างเป็นจริงและแท้จริง เพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา เราจึงรู้ว่าเราจะไม่มีทางถูกแยกออกจากความรักของพระองค์ (โรม 8:38-39) การทรงสถิตของพระเจ้าทำให้เราแน่ใจว่าเราสามารถทำให้น้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับเรานั้นสำเร็จได้ (1 พงศาวดาร 22:17-19) การทรงสถิตของพระเจ้าเอาชนะความกลัว ความกังวล และความขุ่นเคืองของเรา (ฮีบรู 13:5)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นอธิษฐานเผื่อเราอยู่ตลอด (โรม 8:26) เราได้รับการบอกกล่าวให้อธิษฐานอย่างไม่ลดละ (1 เธสะโลนิกา 5:17) ซึ่งหมายความว่าเราควรมีทัศนคติของการอธิษฐานและการเปิดรับ เพื่อที่จะแสดงความรู้สึกออกมาเป็นคำพูดในการอธิษฐานต่อพระองค์เมื่อไรก็ตามที่พระองค์ทรงนำเราให้อธิษฐาน พระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดลูกๆ ของพระองค์ ทรงใส่ใจต่อเสียงร้องของพวกเขา (สดุดี 34:15)

เราควรยืนหยัดว่าเรากำลังเดินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยการศึกษาในพระคำของพระองค์ สามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ และหาคำแนะนำในทางของพระเจ้าจากศิษยาภิบาลและเพื่อนคริสเตียน เราควรมีลักษณะท่าทางที่ว่าเราทำพันธกิจร่วมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเรา เราจะเห็นพระเจ้าทำงาน พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่และพระองค์ทรงอยู่ใกล้ พระองค์อยากสนทนาและคุยกันอย่างสนิทสนมกับเรา นั่นคือความชื่นชมยินดีของชีวิตคริสเตียนEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่พระเจ้าทรงอยู่กับเรานั้นหมายความว่าอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries