settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นได้อย่างไร

คำตอบ


ทุกคนรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ “พระเจ้าได้ทรงทำให้เรียบง่าย” ว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่จริงคือ “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้น สภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย” (โรม 1:19-20) บางคนพยายามปิดบังความรู้เรื่องพระเจ้า แต่คนส่วนมากพยายามเพิ่มเติมจากความรู้นั้น คริสเตียนมีความปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น (สดุดี 25:4)

ในพระธรรมยอห์นบทที่ 3 เราอ่านเกี่ยวกับผู้ชายที่อยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างชัดเจนและกลายเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของพระเจ้ามากกว่าคนส่วนใหญ่ ชื่อของเขาคือนิโคเดมัสและเขาเป็นฟาริสี ผู้นำของชาวยิว เขามีความอยากรู้อยากเรียนเกี่ยวกับพระเยซูอย่างแท้จริง พระเยซูทรงอธิบายให้กับนิโคเดมัสอย่างอดทนว่าเขาจำเป็นต้องบังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3-15) การที่จะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนั้นนิโคเดมัสได้มาหาคนที่ถูกต้องแล้วคือ “ในพระคริสต์พระลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ในพระกายของพระองค์” (โคโลสี 2:9) แน่นอนว่าพระเยซูเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงเป็นมนุษย์ (ยอห์น 1:14) พระเยซูทรงเปิดเผยถึงพระเจ้าผ่านคำพูดและพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:6) ถ้าคุณอยากรู้ว่าพระเจ้าคือใครให้มองที่พระเยซู

ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นที่ความเชื่อ ขั้นตอนแรกในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นคือการรู้จักพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระเจ้าได้ส่งมา (ยอห์น 6:38) เมื่อเราบังเกิดใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราสามารถเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า พระลักษณะของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ได้อย่างแท้จริง “พระวิญญาณทรงสืบทราบทุกสิ่งแม้แต่สิ่งล้ำลึกของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 2:10) ในทางตรงกันข้าม “ผู้ปราศจากพระวิญญาณ ... เขาไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านั้นเพราะต้องอาศัยการแยกแยะฝ่ายจิตวิญญาณจึงจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้” (1 โครินธ์ 2:14) มีความแตกต่างระหว่างมนุษย์ “ฝ่ายธรรมชาติ” กับมนุษย์ “ฝ่ายวิญญาณ”

พระธรรมโรม 10:17 บอกว่า “ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์” เราไม่อาจเน้นย้ำได้มากพอว่าการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและพระคัมภีร์เป็นสิ่งสูงสุดในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น เราต้องเป็น “เหมือนทารกแรกเกิด เพื่อสิ่งนี้จะช่วยท่านให้เติบโตขึ้นในความรอดของท่าน ในเมื่อบัดนี้ท่านได้ลิ้มรสแล้วว่าพระเจ้าประเสริฐ” (1 เปโตร 2:2-3) พระวจนะของพระเจ้าควรเป็น “ความชื่นชมยินดี” ของเรา (สดุดี 119:16, 24)

ผู้ที่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้นก็ยังเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระบัญชาเพื่อที่จะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ กระนั้นในเอเฟซัส 5:15-21 สอนเราว่าเราต้องเดินในพระวิญญาณและยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์

การอธิษฐานก็เป็นส่วนสำคัญในการรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ในขณะที่เราอธิษฐาน เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระลักษณะของพระองค์และในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ เราใช้เวลากับพระองค์ พึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และอนุญาติให้พระวิญญาณวิงวอนเพื่อเรา “ด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยาย” (โรม 8:26)

นอกจากนี้ ให้เราพิจารณาว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้มากขึ้นผ่านการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีการกำหนดให้อยู่คนเดียว เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้ามากขึ้นผ่านคำเทศนาแห่งพระวจนะของพระเจ้าและผ่านคำปรึกษาในทางของพระเจ้ากับผู้คนที่เดินในทางของพระองค์ ให้เรามีประสบการณ์กับคริสตจักรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มีส่วนร่วม เข้าร่วมกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ขนาดย่อย และออกไปเป็นพยานร่วมกับผู้เชื่อคนอื่น เหมือนกับฟืนที่กำลังลุกโชนอยู่ในเตาก็จะมอดลงอย่างเร็วเมื่อถูกย้ายออกมาแล้ววางไว้ด้านข้าง ดังนั้นเราจะสูญเสียความกระตือรือร้นที่มีต่อพระเจ้า ถ้าเราไม่สามัคคีธรรมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ แต่ถ้าเรานำฟืนกลับเข้าไปในกองไฟกับฟืนท่อนอื่นๆ มันจะกลับมาลุกโชนอีกครั้ง

เพื่อสรุปวิธีการรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคือ 1) ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 2) อ่านพระวจนะของพระองค์...มันมีชีวิต (ฮีบรู 4:12) 3) ให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง 4) แสวงหาพระเจ้าผ่านทางการอธิษฐาน 5) สามัคคีธรรมและดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อร่วมกับธรรมิกชนทั้งหลาย (ฮีบรู 10:25)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้จักพระเจ้าให้มากขึ้นได้อย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries