settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าทรงทดสอบเราให้ทำบาปหรือไม่?

คำตอบ


ปฐมกาล 22:1 "ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า "อับราฮัม" ท่านทูลว่า ‘พระเจ้าข้า’"

คำภาษาฮีบรู นาคา แปลว่า "ทดสอบ" และมันหมายความว่า "ทดสอบ ทดลอง พิสูจน์ ล่อลวง ทดสอบ เพื่อพิสูจน์หรือทดสอบ" เพราะมีคำพ้องความหมายที่เป็นไปได้หลายคำ ดังนั้นเราจะต้องดูที่บริบทและเปรียบ เทียบมันกับข้อความตอนอื่น เมื่อเราอ่านเรื่องราวเหตุการณ์ เราทราบว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้อับรามถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาจนเสร็จสมบูรณ์ แต่อับรามไม่ทราบเช่นนั้น และก็เต็มใจที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้า โดยรู้ว่าถ้าพระเจ้าทรงประสงค์เช่นนี้ พระองค์จะทรงสามารถที่จะยกอิสอัคขึ้นจากความตายได้

ฮีบรู 11:17-19 "เพราะอับราฮัมมีความเชื่อ ฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจ ท่านจึงได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา และท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญา ก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน คือบุตรที่มีพระดำรัสไว้ว่า เขาจะสืบเชื้อสายของเจ้าทางอิสอัค ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมา"

ข้อความตอนนี้ในพระธรรมฮีบรูได้แปลดีกว่าคือ "อับรามถูกทดสอบ'" แทนที่จะบอกว่าท่านถูก "ล่อลวง" ดังนั้น สรุปก็คือว่าในพระธรรมปฐมกาล 22: 1 คำภาษาฮีบรูแปลว่า "ล่อลวง" จะต้องเกี่ยวกับการทดสอบหรือประเมินบางสิ่งบางอย่าง

ปฐมกาล 22:1 "ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัม และตรัสกับท่านว่า "อับราฮัม" ท่านทูลว่า ‘พระเจ้าข้า’"

ยากอบ 1:13 "เมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลง อย่าให้ผู้นั้นพูดว่า ‘พระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลง’ เพราะว่าความชั่วจะมาล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้ และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้ หลงเลย"

สิ่งนี้เป็นหลักคำสอนแนะนำ: ไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเขาถูกล่อลวง "โดยพระเจ้า." คำว่า "โดย" นี้สำคัญเพื่อเราจะเข้าใจประโยคนี้ เพราะมันบ่งบอกกำเนิดของบางสิ่ง การล่อลวงให้ทำบาปไม่ได้เกิดจากพระเจ้า ท่านยากอบสรุปว่า: พระเจ้าไม่ทรงสามารถถูกล่อลวงด้วยความชั่วร้าย และพระเจ้าไม่ได้ทรงล่อลวงใครให้ทำบาป

อีกคำที่สำคัญในการถกปัญหากันนี้จะพบในพระธรรมยากอบ 1: 3 คำภาษากรีกแปลว่า "การทดลอง" หมายถึงปัญหา หรือบางสิ่งที่หักล้างรูปแบบของสันติสุข ความสะดวกสบาย ความยินดี และความสุขในชีวิตของใครบางคน รูปกริยาของคำนี้หมายความว่า "นำใครบางคนหรือบางสิ่งเข้าสู่การทดสอบ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นพบลักษณะของบุคคลนั้นหรือคุณภาพของสิ่งนั้น พระเจ้าทรงนำการทดสอบดังกล่าวเพื่อจะพิสูจน์ --และเพิ่มเติม –ความเข้มแข็งและคุณภาพความเชื่อของคน และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรง

ยากอบ 1: 2-12 "ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ แต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ที่สงสัยเป็นเหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา ผู้นั้นจงอย่าคิดว่าจะได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเลย เขาเป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตนประพฤตินั้น ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยโอ้อวดในการที่พระเจ้าทรงเชิดชูเขา และคนมั่งมีก็จงโอ้อวดเมื่อตกต่ำลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า เพราะเมื่อตะวันขึ้น ความร้อนอันแรงกล้าก็กระทำให้หญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกหญ้าก็ร่วงหล่น และความงามของมันสูญสิ้นไป คนมั่งมีก็จะเสื่อมสูญไปกลางคันเช่นกัน คนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์"

ดังนั้นตามพระธรรมยากอบ เมื่อเราเผชิญกับการทดลองใจ พระประสงค์ของพระเจ้าคือเพื่อพิสูจน์ความเชื่อของเรา และสร้างนิสัยเรา นั่นคือแรงจูงใจที่สูง ดี และเลอเลิศ

มีการทดลองใจที่ออกแบบมาเพื่อให้เราล้มเหลวหรือไม่ มี แต่การทดลองเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้า พวกมันมาจากซาตาน

มัทธิว 4:1 "ครั้งนั้น พระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อมารจะได้มาผจญ"

เอเฟซัส 6:12 "เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถาน ฟ้าอากาศ"

หรือการทดลองใจเกิดจากตัวเราเอง

โรม 13:14 "แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง"

กาลาเทีย 5:13 "ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด"

พระเจ้าทรงยอมให้เราได้สัมผัสการทดลองใจ และสิ่งเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้เกิดเพื่อเป็นประโยชน์แก่พวกเรา พระเจ้าทรงสั่งอับรามให้ถวายอิสอัค--การทดลองใจไม่ได้มีเจตนาที่จะให้อับรามทำบาป แต่เพื่อทดสอบและพิสูจน์ความเชื่อของท่าน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าทรงทดสอบเราให้ทำบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries