යාච්ඤාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න


ඇයි යාච්ඤා කළ යුත්තේ?

ස්වාමින්ගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද? අපි එය යාච්ඤා කළ යුතුද?

පව්කාරයාගේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක්ද?

මගේ යාච්ඤා වලට දෙවියන් වහන්සේගෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්නේ කෙසේද?

එකම දෙයක් උදෙසා නැවත නැවත යාච්ඤා කිරීම භාරගනු ලැබේද? එසේ නැති නම් එක සැරයක්ද ප්‍රශ්නය උදෙසා යාච්ඤා කළ යුත්තේ?

එක්සත් යාච්ඤාව වැදගත්ද? එක්සත් යාච්ඤාව තනි පුද්ගලයෙකුගේ යාච්ඤාවට වඩා බලවත්ද?

යාච්ඤාව දෙවියන් වහන්සේ සමග සන්නිවේදනය කිරීමක් වන්නේ කෙසේද?

මැදහත්කාරකමේ යාච්ඤාව නම් කුමක්ද?

යාච්ඤාවේ බලය නම් කුමක්ද?

නොනවත්වාම යාච්ඤා කිරීම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

යාච්ඤාව සහ නිරාහාරය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය කුමක්ද?

බලසම්පන්න යාච්ඤා ජීවිතයකට ඇති සමහර බාධා මොනවාද?

යාච්ඤාවෙන් ඇවිදීම යනු කුමක්ද? යාච්ඤාවෙන් ඇවිදීම බයිබලය හා සම්බන්ධද?

ආත්මායනන් කරණකොටගෙ යාච්ඤා කිරීම යනු කුමක්?

මම යාච්ඤා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුකුලවමද යන්න නිසැකවම දැන ගන්නේ කෙසේද?

යාච්ඤා කිරීමේ නිසි මාර්ගය කුමක්ද?

නිශ්ශබ්ද යාච්ඤාව බයිබලය හා සම්බන්ධද?

අපි කාටද යාච්ඤා කළ යුත්තේ, පියාණන්ටද, පුත්‍රයානන්ටද, ශුද්ධාත්මයාණන්ටද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට යාච්ඤාව පිළිබඳ ප්‍රශ්න