settings icon
share icon

Sugeng rawuh ing alih basa Jawi saking www.GotQuestions.org!

Wangsulan pitakenan-pitakenan Kitab Suci!

Sakmenika, kita mboten nampi pitakenan-pitakenan ingkang dipunajengaken dhumateng kita mawi basa Jawi. Menawi panjenengan saged nyerat lan maos basa Inggris, panjenengan saged ngintunaken pitaken panjenengan dhateng - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ing ngandap menika wonten lempakan pitakenan-pitakenan ingkang saged kita cawisaken mawi basa Jawi.Kabar kabingahan

Kados pundi kula pikantuk Gesang Langgeng?

Kados pundi kawula nampi pangapuntening Gusti?

Kawula satunggaling Muslim, kenging punapa kawula kedah nimbang-nimbang dados tiyang Kristen?

Punapa tegesipun nampi Gusti Yesus dados Juru Wilujeng pribadi punika?

Punapa ingkang dipunwastani “margining Rum tumuju ing kawilujengan” punika?

Punapa ingkang dipunwastani dados tiyang Kristen ingkang lair enggal punika?

Punapa ingkang dipunwastani rancangan kawilujengan punika?

Sinten ingkang dipunwastani tiyang Kristen punika?

Punapa “Pandonganing Tiyang Dosa” Punika?

Punapa punika agami ingkang leres tumrap kawula?

Punapa gesang sasampunipun pejah punika wonten?

Punapa namung Gusti Yesus margi tumuju ing Swarga?

Kados pundi kawula saged pikantuk kayektosaning Gusti?

Punapa sekawan angger-anggering karohanen punika?

Kado pundi kawula mangertos kanthi leres bilih kawula badhe lumebet wonten ing kratoning swarga manawi kawula pejah?

Kawula nembe kemawon pracaya umatheng Gusti Yesus... kados pundi kalajengipun?Pitaken ingkang wigatos sanget

Sinten ta Yesus Kristus punika?

Punapa Gusti Allah punika wonten? Punapa wonten buktinipun bab wontenipun Gusti Allah?

Punapa Yesus punika Gusti Allah? Punapa Yesus nate nelakaken bilih Panjenenganipun punika Gusti Allah?

Punapa Gusti Punika Nyata? Kados Pundi Kula Saged Sumerep Supados Yakin Bilih Gusti Punika Nyata?

Punapa tegesipun gesang punika?

Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti ingkang sami?

Punapa Kakristenan Punika Lan Punapa Kapitadosan Kristen punika?

Punapa sawetara Atribut-Atributing Gusti punika?

Punapa Kitab Suci punika saestu Pangandikanipun Gusti?

Punapa kaillahianipun Kristus punika alkitabiah?

Punapa kawilujengan punika namung amargi kapitadosan, utawi amargi kapitadosan lan pandamel?

Punapa tiyang Kristen kedah netepi paugeraning toret lan paugeran ing Prajanjian Lawas?

Sinten ta Roh Suci Punika?

Kados pundi kawula saged mangertos karsanipun Gusti tumrap gesang kawula?

Kados pundi kawula saged ngungguli dosa ing salebeting gesang Kekristenan kawula?

Menawi kula mlebet Kristen, kaluwarga kula boten ngakeni kula uga kula badhe kasiksa sanget ing kabudayan kula. Lajeng punapa ingkang kedah kula tindakaken?

Kenging punapa kita sedaya boten dipunkaparengaken nglalu?Pitaken-pitaken ingkang paling sering dipun takekaken

Sepisan kawilujengaken punapa badhe tansah kawilujengaken?

Punapa Ingkang Badhe Kadadosan Sasampunipun Pejah?

Punapa katentreman ingkang langgeng punika nyondhongi ing Kitab Suci?

Punapa wigatosipun babtisan Kristen punika?

Punapa Kitab Suci Nerangaken Babagan Trinitas?

Kados pundi panyawanganipun tiyang Kristen bab tumindak nglalu? Kados pundi pangandikanipun Gusti bab nglalu?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci babaganagan seks saderengipun nenikahan?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dedana saprasadasa?

Kados pundi pangandikanipun Kitab Suci babagan jejodhoan wonten ing antaranipun bangsa-bangsa?

Kadospundi pangandikanipun Kitab Suci babagan pegatan lan nenikahan malih?

Punapa wanita pikantuk dados pandhita? Punapa ingkang kapangandikakaken dening Kitab Suci babagan wanita ing paladosan?

Punapa ingkang dipunwastani kanugrahan wicanten ngangge basa roh punika?

Kados pundi pangandikanipun Kitab Suci babagan ngunjuk alkohol/anggur?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci ngengingi botoh? Punapa botoh punika dosa?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci babagan nggaret badan (tato)?

Punapa sato-kewan saged lumebet ing Swarga? Punapa sato-kewan gadhah roh?

Wonten ing pundi Gusti Yesus sadangunipun tigang dinten sasampunipun seda ngantos wungunipun?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?

Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika rayi estrinipun?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab tumindak jindik? Punapa jindik punika dosa?

Punapa parancapan punika dosa miturut Kitab Suci?

Wangsulan pitakenan-pitakenan Kitab Suci!
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries