Sugeng rawuh ing alih basa Jawi saking www.GotQuestions.org!Wangsulan pitakenan-pitakenan Kitab Suci!

Sakmenika, kita mboten nampi pitakenan-pitakenan ingkang dipunajengaken dhumateng kita mawi basa Jawi. Menawi panjenengan saged nyerat lan maos basa Inggris, panjenengan saged ngintunaken pitaken panjenengan dhateng - https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Ing ngandap menika wonten lempakan pitakenan-pitakenan ingkang saged kita cawisaken mawi basa Jawi.


Kabar kabingahan

Kados pundi kula pikantuk Gesang Langgeng?

Kados pundi kulo nampi pangapunten saking Gusti?

Kula satunggaling Muslim, kenging punapa kula kepengin dados tiyang Kristen?

Punapa artosipun nampeni Yesus dados Juruwilujeng pribadi panjenengan?

Punapa punika Margining Kawilujengan saking serat Rum?

Punapa ingkang dipun wastani dados Kristen lair enggal?

Punapa punika rancangan kawilujengan?

Punapa punika Kristen?

Punapa punika pandonganing tiyang dosa?

Punapa punika agami ingkang sae tumrap kula?

Punapa wonten gesang sasampunipun pejah?

Punapa namung Gusti Yesus margi tumuju ing Swarga?

Kadospundi kula saged pikantuk kayektosaning Gusti Allah?

Punapa punika sekawan angger-anggering karohanen?

Kadospundi kula mangertos kanthi leres bilih kula badhe lumebet ing Swarga manawi kula pejah?

Kawula nembe kemawon masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Yesus ... sapunika kados pundi?


Pitaken ingkang wigatos sanget

Sinten to Yesus Kristus punika?

Punapa Gusti Allah punika wonten? Punapa wonten buktinipun bab wontenipun Gusti Allah?

Punapa Yesus punika Gusti Allah? Punapa Yesus nate nelakaken bilih Panjenenganipun punika Gusti Allah?

Punapa Gusti Allah punika nyata? Kadospundi kula saged sumerep supados yakin bilih Gusti Allah punika nyata?

Punapa tegesipun gesang?

Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami?

Punapa Kakristenan punika lan punapa kapitadosan Kristen punika?

Punapa punika kawicaksananipun Gusti Allah? Punapa ingkang kakersakaken dening Gusti Allah?

Punapa Kitab Suci punika saestu Pangandikanipun Gustu Allah?

Punapa kaallahanipun Kristus wonten sesambetanipun kaliyan Kitab Suci?

Punapa kawilujengan punika namung karana kapitadosan, utawi karana kapitadosan lan pandamel?

Punapa tiyang Kristen kedah nuhoni toret ing Prajanjian Lawas?

Sinten to Roh Suci punika?

Kadospundi kula saged mangertos karsanipun Gusti Allah tumrap gesang kula?

Kadospundi kula saged ngungguli dosa ing salebeting gesang Kakristenan kula?

Manawi kula mlebet agama Kristen, kulawarga kula badhe boten ngakeni kula lan kula badhe kasiksa sanget ing kabudayan kula.

Kenging punapa kula boten kaparengaken nglalu?


Pitaken-pitaken ingkang paling sering dipun takekaken

Sepisan kawilujengaken tansah kawilujengaken?

Punapa ingkang kadadosan sasampunipun pejah?

Punapa katentreman ingkang langgeng punika nyondhongi ing Kitab Suci?

Punapa wigatosipun baptisan Kristen?

Punapa Kitab Suci mucal bab Trinitas?

Kados punapa panyawanging tiyang Kristen tumrap tumindak nglalu? Kados pundi miturut Kitab Suci bab nglalu?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab seks saderengipun nenikahan?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dedana saprasadasa?

Kitab Suci ngandika punapa bab nenikahan antawis suku bangsa?

Kadospundi pangandikanipun Kitab Suci bab pegatan lan nenikahan malih?

Punapa wanita pikantuk dados pandhita? Punapa ingkang kapangandikakaken dening Kitab Suci bab wanita ing paladosan?

Punapa punika kanugrahan wicanten ngangge basa roh?

Kitab Suci ngandika punapa bab ngombe alkohol/anggur?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci ngengingi botoh? Punapa botoh punika dosa?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab nggaret badan (tato)?

Punapa sato-kewan saged lumebet ing Swarga? Punapa sato-kewan gadhah roh?

Ing pundi Gusti Yesus sadangunipun tigang dinten antawis sedanipun lan wungunipun?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab dinosaurus? Punapa dinosaurus wonten ing Kitab Suci?

Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika adik estrinipun?

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab tumindak jindik? Punapa jindik punika dosa?

Parancapan � punapa punika dosa miturut Kitab Suci?Wangsulan pitakenan-pitakenan Kitab Suci!