Kitab Suci ngandika punapa bab ngombe alkohol/anggur?
Pitaken: Kitab Suci ngandika punapa bab ngombe alkohol/anggur?

Wangsulan:
Sawetawis ayat nganjuraken supados tiyang nebih saking alkohol (Kaimaman 10:9; Wilangan 6:3; Pangandharing Toret 14:26; 29:6; Para Hakim 13:4,7,14; 1 Samuel 1:15; Wulang Bebasan 20:1; 31:4,6; Yesaya 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Mika 2:11; Lukas 1:15). Ewa samanten, Ayat Kitab Suci boten ngawisi tiyang Kristen ngombe bir, anggur, utawi omben-omben sanesipun ingkang ngandhut alkohol. Tiyang Kristen dipun dhawuhi nebihi mabuk-mabukan (Efesus 5:18). Kitab Suci nglepataken mabuk-mabukan lan akibatipun (Wulang Bebasan 23:29-35). Tiyang Kristen ugi kadhawuhan supados boten ngidini badanipun �kaprentah� dening punapa kemawon (1 Korinta 6:12; 2 Petrus 2:19). Ayat Kitab Suci ugi ngawisi tiyang Kristen saking tumindak punapa kemawon ingkang saged ugi nyakiti manah sasaminipun utawi mbokmanawi nganjuraken supados nglawan dosa ingkang thukul saking salebeting manah (1 Korinta 8:9-13). Ngengeti paugeran punika, badhe angel sanget tumrap tiyang Kristen nyariosaken bilih sami ngombe alkohol kangge ngluhuraken Gusti Allah (1 Korinta 10:31).

Gusti Yesus ngewahi toya dados anggur. Kadadosan punika katingalipun bilih Gusti Yesus ing wekdal punika Gusti Yesus kadang-kadang ngunjuk anggur (Yokhanan 2:1-11; Matius 26:29). Ing Prajanjian Anyar, toya boten patos bening. Tanpa upaya kasehatan ingkang maju, toya kaisen kaliyan bakteri, virus, lan sadaya warnining kotoran. Bab ingkang sami ing saperangan ageng negari-negari donya katiga punika leres. Minangka asilipun, tiyang asring ngombe anggur (utawi jus woh anggur) awit punika saged ugi boten patos dipun kotori. Ing 1 Timotius 5:23, Paulus ngutus Timotius supados kendel anggenipun ngombe toya (ingkang mbokmanawi ngganggu padharanipun) lan minangka gantosipun ngombe anggur. Tembung anggur ing basa Yunani ing Kitab Suci arupi tembung anggur ingkang kaginakaken ing padintenan. Ing wekdal samanten, anggur dipun rageni, nanging boten kados drajat ing wekdal samangke. Lepat manawi nyariosaken bilih punika jus woh anggur, nanging ugi lepat manawi nyariosaken punika sami kaliyan anggur ingkang kita ginakaken samangke. Malih, ayat Kitab Suci boten perlu ngawisi tiyang Kristen saking anggenipun ngombe bir, anggur, utawi omben-omben sanes ingkang ngandhut alkohol. Alkohol punika boten, ing salabeting lan tumrap alkohol piyambak, dipun kotori dening dosa. Punika, langkung sae, mabuk-mabukan lan nyandu alkohol ingkang tumrap tiyang Kristen saestu dosa ingkang kedah dipun tahan (Efesus 5:18; 1 Korinta 6:12). Wonten paugeran-paugeran ing Kitab Suci, sanadyan, punika saestu angel sanget kangge nbantah bilih tiyang Kristen ngombe alkohol ing takeran ingkang katemtokaken punika kangge ngremenaken Gusti Allah.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kitab Suci ngandika punapa bab ngombe alkohol/anggur?