Punapa punika agami ingkang leres tumrap kawula?
Pitaken: Punapa punika agami ingkang leres tumrap kawula?

Wangsulan:
Restoran ingkang nyajekaken dhaharan kanthi cepet nyengsemaken kita sarana nyukani palilah dhumateng kita kangge pesen dhaharan ingkang pas kaliyan punapa ingkang kita kepengini. Sawetawis warung kopi nggumedhe kanthi nawaraken satus raos ingkang benten lan warna-warni kopi. Malah manawi tumbas griya lan montor, kita saged pados kanthi pilihan uga kautamen ingkang kita kepengini. Kita boten saged gesang langkung dangu namung wonten donyaning coklat, vanili, lan strawberry. Pilihan punika penting! Panjenengan saged manggih bab-bab ingkang panjenengan kepengini miturut kapribaden ingkang panjenengan senengi sarta betahaken piyambak.

Lajeng kados pundi kaliyan agami ingkang leres tumrap panjenengan? Kados pundi kaliyan agami ingkang bebas saking kalepatan, boten gadah panyuwun, sarta boten ngawrataken lantaran kathahing karepotan nindakaken, lan boten nglampahi? Tebih saking punika, kados ingkang sampun kula terangaken, nanging punika agami ingkang kapilih kados dene raos es krim ingkang dipun remeni.

Kathah suwanten-suwanten ingkang lelomban narik kawigatosan kita, lajeng kenging punapa saben tiyang kedah nimbang-nimbang Gusti Yesus ing sanginggiling, kados dene, Muhammad utawi Konfusius, Budda, utawi Charles Taze Russell, utawi Joseph Smith? Sasampunipun sadaya wau, punapa sadaya margi boten nuntun dhumateng swarga? Saleresanipun inggih punika sadaya agami boten nuntun dhumateng Swarga sami kemawon kados boten sedaya margi badhe nuntun dumugi Jakarta.

Gusti Yesus piyambak ngandika sarana wibawaning Gusti Allah amargi Gusti Yesus piyambak sampun ngawonaken pepejah. Muhammad, Konfusius, lan sanesipun ing pakuburanipun saben dinten, nanging Gusti Yesus, sarana kakiyataning Panjenenganipun piyambak, tindak medal saking teleng palimengan tigang dinten sasampunipun seda wonten kajeng salib ingkang kejem ing serat Rum. Sadengah tiyang ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kita gatosaken. Sadengah tiyang ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kita mirengaken.

Katerangan ingkang ngiyataken wungunipun Gusti Yesus kathah sanget. Kaping pisan, wonten langkung saking gangsalatus mripat dados saksi wungunipun Kristus! Kathah sanget mripat ingkang nyeksekaken. Gangsalatus suwanten boten saged kalirwakaken. Punika ugi ingkang dados jalaranipun kuburan ingkang kosong; mengsah-mengsahipun Gusti Yesus saged kanthi gampil ngendelaken sedaya wicantenan bab wungunipun kanthi ngabaraken sedanipun, ngrisak badanipun, nanging boten wonten layon ingkang saged kadamel nyebaraken kabar kalawau dening tiyang-tiyang wau! Kuburan sampun kosong! Punapa para sakabad sampun nyolong sariraning Panjenenganipun? Mokal. Kangge ngalang-alangi sedaya ingkang saged kadadosan, pakuburanipun Gusti Yesus kajagi kanthi kiyat dening serdadu. Kanthi nimbang bilih para sekabatipun ingkang paling raket sampun mlajeng karana ajrih nalika Panjenenganipun kacepeng uga kasalib, mesthi kemawon mokal manawi sapantha nelayan ingkang sami ajrih punika satunggal mbaka satunggal aben ajeng nglawan prajurit ingkang sampun kalatih lan winucal punika. Kayektosanipun bilih wungunipun Yesus boten saged kajlentrehaken!

Sepisan malih, sinten kemawon ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kapirengaken. Yesus sampun mbuktekaken kakiyatanipun ngungguli pepejah, mila saking punika, kita perlu mirengaken punapa ingkang dados Sabdanipun. Yesus nelakaken bilih namung Panjenenganipun punika margining kawilujengan (Yokhanan 14:6). Panjenenganipun sanes satunggaling margi, Panjenenganipun sanes satunggal saking antawisipun kathah margi, nanging Yesus punika marginipun.

Lan punika bab ingkang sami ingkang dipun sabdakaken Yesus, “He, wong kang kasayahan lan kamomotan, padha mrenea, Aku bakal gawe ayemmu” (Matius 11:28). Jagad punika awrat lan gesang punika angel. Kathah ing antawis kita ingkang gampil sanget kawutahaken rahipun, katatoni, lan ajrih ing paperangan. Setuju? Lajeng punapa ingkang panjenengan kersakaken? Kawaluyan utawi namung agami? Juru Wilujeng ingkang gesang utawi satunggal saking antawisipun para “nabi” ingkang sampung pejah? Sesambetan ingkang sayektos utawi uparaca ingkang kosong? Yesus sanes satunggaling pilihan -- Panjenenganipun punika pilihan!

Yesus punika “agami” ingkang leres manawi panjenengan ngupados pangapunten (Lelakune Para Rasul 10:43). Yesus punika “agami” ingkang leres manawi panjenengan ngupados sesambetan ingkang sayektos kaliyan Gusti Allah (Yokhanan 10:10). Yesus punika “agami” ingkang leres manawi panjenengan ngupados griya ingkang langgeng ing Swarga (Yokhanan 3:16). Pasrahaken kapitadosan panjenengan wonten ing Yesus Kristus ingkang Juru Wilujeng panjenengan -- panjenengan boten badhe getun! Pitadosa bilih Panjenenganipun paring pangapunten tumrap dosa panjenengan -- panjenengan boten badhe kakuciwakaken.

Manawi panjenengan kepengin gadhah “sesambetan ingkang sae” kaliyan Gusti Allah, punika wonten conto pandonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged nyawisaken pangapuntening dosa.

Pandonga punika namung cara prasaja kangge matur dhumateng Gusti Allah menggahing kapitadosan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan ingkang kacawisaken kangge kita.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun duh Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten inggih paring gesang langgeng! Amin!”

English

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa punika agami ingkang leres tumrap kawula?