Punapa punika agami ingkang sae tumrap kula?
Pitaken: Punapa punika agami ingkang sae tumrap kula?

Wangsulan:
Restoran ingkang nyajekaken tetedhan kanthi cepet nyengsemaken kita sarana nyukani palilah dhumateng kita kangge pesen tetedhan kita sacara pas kaliyan punapa ingkang kita kepengini. Sawetawis warung kopi kanthi sombong nawekaken satus raos ingkang benten lan warni-warni kopi. Malah manawi tumbas griya lan montor, kita saged pados satunggal kanthi pilihan lan kautamen ingkang kita kepengini. Kita mboten saged gesang langkung dangu namung wonten donyaning soklat, vanili lan strawberry. Pilihan punia raja! Panjenengan saged manggih bab-bab ingkang panjenengan kepengini miturut kapribaden ingkang panjenengan senengi sarta betahaken piyambak.

Lajeng kadospundi kaliyan agami ingkang leres tumrap panjenengan? Kadospundi kaliyan agami ingkang bebas saking kalepatan, mboten gadah panyuwun, sarta mboten ngawrataken lantaran kathahing karepotan nindakaken lan mboten nglampahi? Tebih saking punika, kados ingkang sampun kula terangaken, nanging punika agami ingkang kapilih kados dene raos es krim ingkang dipun remeni.

Kathah suwanten-suwanten ingkang lelomban narik kawigatosan kita, lajeng kenging punapa saben tiyang kedah nimbang-nimbang Yesus ing sanginggiling, kados dene, Muhammad utawi Konfusius, Budda, utawi Charles Taze Russell, utawi Joseph Smith? Sasampunipun sadaya wau, punapa sadaya margi mboten nuntun dhumateng swarga? Saleresanipun inggih punika sadaya agami mboten nuntun dhumateng Swarga sami kemawon kados mboten sadaya margi badhe nuntun dumugi Jakarta.

Yesus piyambak ngandika sarana wibawaning Gusti Allah amargi Gusti Yesus piyambak sampun ngawonaken pepejah. Muhammad, Konfusius, lan sanesipun ing pakuburanipun saben dinten, nanging Yesus, sarana kakiyataning Panjenenganipun piyam-bak, tindak medal saking teleng palimengan tigang dinten sasampunipun seda wonten kajeng salib ingkang kejem ing serat Rum. Sadengah tiyang ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kita gatosaken. Sadengah tiyang ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kita pirengaken.

Katerangan ingkang ngiyataken wungunipun Yesus kathah sanget. Kaping pisan, wonten langkung saking gangsalatus mripat dados seksi wungunipun Kristus! Kathah sanget mripat ingkang nyeksekaken. Gangsalatus suwanten mboten saged kalirwakaken. Punika ugi ingkang dados jalaranipun kuburan ingkang kosong; mengsah-mengsahipun Yesus saged kanthi gampil ngendelaken sadaya wicantenan bab wungunipun kanthi ngabaraken sedanipun, ngrisak badanipun, nanging mboten wonten layon ingkang saged kadamel nyebaraken kabar kalawau dening tiyang-tiyang wau! Kuburan sampun kosong! Punapa para sakabad sampun nyolong sariraning Panjenenganipun? Mokal. Kangge ngalang-alangi sadaya ingkang saged kadadosan, pakuburanipun Yesus kajagi kanthi kiyat dening saradadu. Kanthi nimbang bilih para pandherekipun ingkang paling raket sampun mlajeng karana ajrih nalika Panjenenganipun kacepeng lan kasalib, mesthi kemawon mokal manawi sapantha nelayan ingkang sami ajrih punika satunggal mbaka satunggal aben ajeng nglawan prajurit ingkang sampun kalatih lan winucal punika. Kayektosanipun bilih wungunipun Yesus mboten saged kajlentrehaken!

Sepisan malih, sinten kemawon ingkang gadhah kakiyatan ngungguli pepejah pantes kapirengaken. Yesus sampun mbuktekaken kakiyatanipun ngungguli pepejah, mila saking punika, kita perlu mirengaken punapa ingkang dados Sabdanipun. Yesus nelakaken bilih namung Panjenenganipun punika margining kawilujengan (Yokhanan 14:6). Panjenenganipun sanes satunggaling margi, Panjenenganipun sanes satunggal saking antawisipun kathah margi, nanging Yesus punika marginipun.

Lan punika bab ingkang sami ingkang dipun sabdakaken Yesus, �He, wong kang kasayahan lan kamomotan, padha mrenea, Aku bakal gawe ayemmu� (Matius 11:28). Jagad punika awrat lan gesang punika angel. Kathah ing antawis kita ingkang gampil sanget kawutahaken rahipun, katatoni, lan ajrih ing paperangan. Setuju? Lajeng punapa ingkang panjenengan kersakaken? Kawaluyan utawi namung agami? Juruwilujeng ingkang gesang utawi satunggal saking antawisipun para �nabi� ingkang sampung pejah? Sesambetan ingkang sayektos utawi uparaca ingkang kosong? Yesus sanes satunggaling pilihan�Panje-nenganipun punika pilihan!

Yesus punika �agami� ingkang leres manawi panjenengan ngupados pangapunten (Lelakune Para Rasul 10:43). Yesus punika �agami� ingkang leres manawi panjenengan ngupados sesambetan ingkang sayektos kaliyan Gusti Allah (Yokhanan 10:10). Yesus punika �agami� ingkang leres manawi panjenengan ngupados griya ingkang langgeng ing Swarga (Yokhanan 3:16). Pasrahaken kapitadosan panjenengan wonten ing Yesus Kristus ingkang Juruwilujeng panjenengan � panjenengan mboten badhe getun! Pitadosa bilih Panje-nenganipun paring pangapunten tumrap dosa panjenengan � panjenengan mboten badhe kakuciwakaken.

Manawi panjenengan kepengin gadhah �sesambetan ingkang sae� kaliyan Gusti Allah, punika wonten conto pandonga. Enget, ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun mboten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika namung satunggaling cara ingkang prasaja kangge nelakaken kapitadosan panjenengan dhumateng Gusti Allah wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun dhumateng Panjenenganipun tumrap kawilujengan panjenengan. �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa lumawan dhumateng Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel supados lumantar kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka karana kawilujengan. Matur nuwun duh Gusti awit Paduka paring karahayon lan pangapunten � peparinging gesang langgeng! Amin!�

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana pratelan ingkang sampun panjenengan waos punika? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa punika agami ingkang sae tumrap kula?