Punapa punika sekawan angger-anggering karohanen?
Pitaken: Punapa punika sekawan angger-anggering karohanen?

Wangsulan:
Sekawan Angger-anggering Karohanen inggih punika satunggaling cara tetunggilan ngrembag kabar kabingahan bab kawilujengan ingkang kasadiyakaken lumantar kapitadosan ing Gusti Yesus Kristus. Punika cara ingkang prasaja kangge ngrembag bab katerangan ingkang wigatos ing pinanggih ing salebeting Injil dados sekawan bab.

Ingkang kapisan saking Sekawan Angger-anggering Karohanen inggih punika, �Gusti Allah ngasihi panjenengan lan kagungan rancangan ingkang endah tumrap gesang panjenengan.� Yokhanan 3:16 nyariosaken dhumateng kita, �Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.� Yokhanan 10:10 maringi dedasar bab rawuhipun Gusti Yesus, �Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwea urip, kanthi kaluberan.� Punapa ingkang ngalang-alangi kita saking sihipun Gusti Allah? Punapa ingkang menggak kita saking gesang ingkang kaluberan?

Ingkang kaping kalih saking Sekawan Angger-anggering Karohanen inggih punika, �Manungsa punika karisak dening dosa lan awit saking punika kapisahaken saking Gusti Allah. Dene pituwasipun, kita boten saged mangertosi rancanganing Gusti Allah kang endah tumrap gesang kita.� Rum 3:23 nerangaken bab punika, �Marga kabeh wong wus padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah.� Rum 6:23 maringi pitedah bab pituwasing dosa dhumateng kita makaten, �awit pituwase dosa iku pati.� Gusti Allah nitahaken kita supados kita nggadahi sesambetan kaliyan Panjenenganipun. Nanging, manungsa mbekta dosa wonten ing jagad, lan awit saking punika kapisahaken saking Gusti Allah. Kita sampun ngrisak sesambetan kaliyan Panjenenganipun awit saking punika Gusti Allah kepengin kita nggadhahi sesambetan malih. Kadospundi caranipun?

Ingkang kaping tiga saking Sekawan Angger-anggering Karohanen inggih punika, �Inggih namung Gusti Yesus punika katetepaning Gusti Allah tumrap dosa kita. Lumantar Gusti Yesus Kristus, kita saged nampi pangapuntening dosa kita lan kadandosan sesambetan ingkang sae kaliyan Gusti Allah.� Rum 5:8 nyariosaken dhumateng kita, �Nanging Gusti Allah wus ngatingalake sihe marang kita, awit Sang Kristus wus nglampahi seda kanggo kita, nalika kita isih padha kawengku ing dosa.� 1 Korinta 15:3-4 maringi pitedah dhumateng kita bab punapa ingkang kita betahaken supados saged mangertos lan pitados supados kawilujengaken, �... yen Sang Kristus wus nglampahi seda marga saka dosa-dosa kita, nyondongi surasaning Kitab Suci, manawa Panjenengane wus kasarekake, sarta ing telung dinane wus kawungokake, cundhuk karo surasaning Kitab Suci...� Yesus piyambak ngandika bilih namung Panjenenganipun punika margining kawilujengan wonten Yokhanan 14:6, �Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan marang Sang Rama, manawa ora metu ing Aku.� Kados pundi kita saged nampeni peparing ingkang endah, inggih kawilujengan punika?

Ingkang kaping sekawan saking Sekawan Angger-anggering Karohanen inggih punika, �Kita kedah masrahaken kapitadosan kita dhumateng Gusti Yesus Kristus kang Juruwilujeng supados kita nampi peparing kawilujengan lan mangertos rancangan endah saking Gusti Allah tumrap gesang kita.� Yokhanan 1:12 nerangaken bab punika tumrap kita, �Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane.� Lelakone Para Rasul 16:31 kanthi cetha nyuraos-aken bab punika, �Kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus Kristus, temah panjenengan badhe wilujeng, panjenengan dalah brayat panjenengan!� Kita saged kawilujengaken sarana sih-rahmat piyambak, lantaran kapitadosan piyambak, wonten ing Gusti Yesus Kristus piyambak (Efesus 2;8-9).

Manawi panjenengan kepengin pitados ing Gusti Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan, panjenengan saged ngucapaken tembung ing ngandhap punika dhumateng Gusti Allah. Ngucapaken tembung punika boten badhe milujengaken panjenengan, nanging pitados ing Sang Kristus ingkang badhe milujengaken! Pandonga punika namung cara prasaja kangge matur dhumateng Gusti Allah menggahing kapitadosan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan ingkang kacawisaken kangge kita. �Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun dhu Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten � inggih paring gesang langgeng! Amin!�

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana pratelan ingkang sampun panjenengan waos punika? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa punika sekawan angger-anggering karohanen?