Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika adik estrinipun?
Pitaken: Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika adik estrinipun?

Wangsulan:
Kitab Suci boten ngandika sacara rinci sinten semahipun Kain. Wangsulani ingkang boten mokal namung bilih semahipun Kain inggih punika adikipun utawi kepenakanipun utawi putu-kepenakanipun, lan sapanunggalanipun. Kitab Suci boten ngandika pinten umuripun Kain nalika piyambakipun mejahi Abil (Purwaning Dumadi 4:8). Awit kekalihipun tani, kekalihipun Kain lan Abil mbokmanawi sampun diwasa, mbokmanawi kaliyan kulawarganipun. Adam lan Hawa mesthi sampun gadhah anak-anak malih kajawi Kain lan Abil ing wekdal Abil dipun pejahi � Adam lan Hawa mesthi lajeng gadhah kathah anak malih (Purwaning Dumadi 5:4). Kasunyatan bilih Kain rumaos ajrih bab gesangipun sasampunipun mejahi Abil (Purwaning Dumadi 4:14) mratandhani bilih mbokmanawi wonten kathah lare sanes lan mbokmanawi malah putu utawi buyutipun Adam lan Hawa ing wekdal punika. Semahipun Kain (Purwaning Dumadi 4:17) inggih punika anak utawi putu estrinipun Adam lan Hawa.

Awit (namung) Adam lan Hawa tiyang-tiyang ingkang wiwitan, anak-anakipun boten gadhah pilihan sanes kajawi jejodhoan ing salebeting kulawarga. Gusti Allah boten ngawisi jejodhoan ing salebeting kulawarga ngantos mangke manawi sampun cekap kathah tiyang satemah nenikahan ing salebeting kulawarga boten perlu malih (Kaimaman 18: 6-18). Dasaripun nenikahan ing salebeting kulawarga asring nuwuhaken keturunan ingkang cacat tumrap lare-lare punika manawi tiyang kalih saking keturunan ingkang sami (contonipun sadherek jaler lan estri) gadhah anak � cacating keturunanipun mbokmanawi langkung kathah awit kekalih tiyang sepuhipun gadhah cacat piyambak-piyambak. Manawi tiyang saking kulawarga ingkang benten gadhah anak � sanget mokal bilih kekalih tiyang sepuhipun badhe gadhah cacat turunan ingkang sami. Ugeran keturunan manungsa sampun tansaya mindhak �dipun regedi� nglangkungi abad minangka cacat turunan ingkang makaping-kaping, katambahan, sarta kawarisaken mangandhap saking keturunan dhateng keturunan salajengipun. Adam lan Hawa boten gadhah cacat turunan supados Adam lan Hawa sarta turunan kapisan saking keturunanipun ndarbeni mutu ingkang langkung sae ing bab kasehatan katimbang ingkang kita alami ing wekdal punika. Anak-anakipun Adam lan Hawa gadhah sawetawis, manawi wonten, cacat turunan. Satemah, aman tumrap tiyang-tiyang kalawau kangge jejodhoan ing salebeting kulawarga. Mbokmanawi punika katingalipun aneh utawi malah njijiki manawi kamanah bilih semahipun Kain punika adikipun piyambak. Ing kawa wiwitan, awit Gusti Allah miwiti kaliyan satunggal tiyang jaler lan satunggal tiyang estri, keturunan kaping kalihipun badhe boten gadhah pilihan kajawi jejodhoan ing antawisipun tiyang-tiyang kalawau piyambak.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika adik estrinipun?