Sinten semahipun Kain?
Pitaken: Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika rayi estrinipun?

Wangsulan:
Kitab Suci boten mratelakaken kanthi cetha sinten semahipun Kain. Wangsulan ingkang boten mokal bilih semahipun Kain inggih punika rayinipun utawi kepenakanipun utawi wayah-kepenakanipun, lan sapanunggilanipun. Kitab Suci boten nyerat pinten yuswanipun Kain nalika piyambakipun mejahi Abil (Purwaning Dumadi 4:8). Kain kaliyan Abil kekalihipun tani, mbok menawi sampun diwasa, mbokmenawi ugi kaliyan kulawarganipun. Adam kaliyan Hawa temtunipun sampun gadhah anak-anak malih kejawi Kain lan Abil ing wekdal Abil dipunpejahi. (Purwaning Dumadi 5:4). Kasunyatan bilih Kain rumaos ajrih bab gesangipun sasampunipun mejahi Abil (Purwaning Dumadi 4:14) mratandhani bilih mbokmanawi wonten kathah lare sanes lan mbokmanawi malah putu utawi buyutipun Adam lan Hawa ing wekdal punika. Semahipun Kain (Purwaning Dumadi 4:17) inggih punika anak utawi putu estrinipun Adam lan Hawa.

Awit (namung) Adam lan Hawa tiyang-tiyang ingkang wiwitan, anak-anakipun boten gadhah pilihan sanes kajawi jejodhoan ing salebeting kulawarga. Gusti Allah boten ngawisi jejodhoan ing salebeting kulawarga ngantos mangke manawi sampun cekap kathah tiyang satemah nenikahan ing salebeting kulawarga boten perlu malih (Kaimaman 18: 6-18). Dasaripun nenikahan ing salebeting kulawarga asring nuwuhaken keturunan ingkang cacat tumrap lare-lare punika manawi tiyang kalih saking keturunan ingkang sami (contonipun sadherek jaler lan estri) gadhah anak. Cacating keturunanipun mbokmanawi langkung kathah awit kekalih tiyang sepuhipun gadhah cacat piyambak-piyambak. Manawi tiyang saking kulawarga ingkang benten gadhah anak, sanget mokal bilih kekalih tiyang sepuhipun badhe gadhah cacat turunan ingkang sami. Ugeran keturunan manungsa sampun sansaya mindhak “dipun regedi” nglangkungi abad minangka cacat turunan ingkang makaping-kaping, katambahan, sarta kawarisaken mangandhap saking keturunan dhateng keturunan salajengipun. Adam kaliyan Hawa boten gadhah cacat turunan satemah Adam kaliyan Hawa sarta turunipun ingkang sepisan nggadhahi kawontenan langkung sae ing bab kesehatan katimbang ingkang kita alami ing wekdal punika. Mbok menawi inggih wonten sawetawis cacat turunan, ananging taksih sae tumrap jejodhoan ing salebeting kulawarga. Ketingalipun aneh menawi kamanah bilih semahipun Kain punika rayinipun piyambak. Gusti ingkang miwiti mbangun kulawarga Adam (satunggal tiyang jaler) kaliyan Hawa (satunggal tiyang estri), pramila turunipun (keturunan kaping kalih) bote gadhah pilihan kejawi jejodhoan ing antawisipun tiyang-tiyang kalawau piyambak.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Sinten semahipun Kain? Punapa semahipun Kain punika rayi estrinipun?