Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab seks saderengipun nenikahan?
Pitaken: Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab seks saderengipun nenikahan?

Wangsulan:
Sesarengan kaliyan sadaya warnining seks ingkang nerak kasusilan, seks sadereng-ipun nenikahan punika wongsal-wangsul dipun supatani wonten ing ayat Kitab Suci (Lelakune Para Rasul 15:20; Rum 1:29; 1 Korinta 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 Korinta 12:21; Galati 5:19; Efesus 5:3; Kolose 3:5; 1 Tesalonika 4:3; Yudas 7). Kitab Suci martosaken pantanganipun saderengipun nenikahan. Seks saderengipun nenikahan punika sami lepatipun kaliyan jina utawi rupining panerak kasusilan sanes, awit sadaya sami kalebet sesambetan seks kaliyan tiyang ingkang dereng dipun nikahi. Namung seks antawisipun semah lan pawestrinipun punika ingkang dipun keparengaken dening Gusti Allah (Ibrani 13:4).

Seks saderengipun nikah sampun dados bab ingkang limrah tumrap sawetawis alasan. Kita asring sakalangkung tebih nujokaken dhateng �pakareman� bab seks tanpa ngajeni bab �nitahaken malih�. Saestu, seks punika ngremenaken. Gusti Allah sampun ngrancang bab punika. Panjenenganipun kepengin pia lan wanita ngraosaken seks (ing salebeting wates nenikahan). Ewa samanten, tujuan utami saking seks punika sanes pakareman, nanging supados tangkar-tumangkar. Gusti Allah boten ngayomi saking paukuman tumrap seks saderengipun nenikahan punika boten kangge ngrampas pakareman kita, nanging ngayomi kita saking ngandhut ingkang boten kita kepengini lan lare-lare lair saking tiyang sepuh ingkang boten kepengin lare punika lair utawi boten cumawis dados tiyang sepuh tumrap para lare kalawau. Cobi panjenengan gambaraken sapinten langkung saenipun jagad kita manawi tataranipun Gusti Allah bab seks dipun turuti: langkung sakedhik nularaken penyakit lumantar seks, langkung sakedhik ibu ing sajawining nenikahan, langkung sakedhik ngandhut ingkang boten dipun kepengini, langkung sakedhik tiyang ngguguraken kandhutan, lan sapanunggalanipun. Bab pantangan punika satunggal-satunggalipun kawicaksananipun Gusti Allah manawi bab punika kasambetaken kaliyan seks saderengipun nenikahan. Bab pantangan milujengaken gesang, ngayomi para bayi, maringi sesambetan seksual tumrap aji ingkang samesthinipun, sarta ingkang paling wigatos inggih punika kangge mulyakaken Gusti Allah.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab seks saderengipun nenikahan?