Punapa Kitab Suci Nerangaken Babagan Trinitas?
Pitaken: Punapa Kitab Suci Nerangaken Babagan Trinitas?

Wangsulan:
Babagan Trinitas punika angel dipunmagertosi amarga boten wonten satunggaling cara ingkang pas utawa trep kangge nerangaken. Trinitas punika mokal bisa dipunmangerteni setunggal tiyang kanthi gamblang. Awit Gusti punika Maha Agung katimbang kita, pramila kita boten sadeg ngerteni babagan Panjenengane. Kitab Suci nerangaken menawa Sang Rama punika Gusti, Gusti Yesus punika Gusti, lan Sang Roh Suci punika Gusti. Kitab Suci ugi nerangaken manawa namung wonten setunggal Gusti. Sanadyan kita mangerteni kasunyatan bab sesambunganipun ing antarane pribadi-pribadi Trinitas, wekasanipun pangerten kalawau boten bisa dipunmangerteni kanthi cara pikiraning manungsa. Ewa semanten, boten ateges pangerten wae kleru utawi boten adhedhasar pangandikane Gusti.

Menawi kita nyinau babagan punika, tembung “Trinitas” boten katulis ing ayat Kitab Suci. Trinitas dipunginakaken kangge nerangaken tigang pribadi saking Gusti Allah, kasunyatanipun wonten tigang pribadi ingkang langgeng inggih punika Gusti, nanging prakawis punika boten ateges menawi Gusti punika tiga. Trinitas punika Gusti ingkang mawujud tigang pribadi. Boten klentu menawa migunakaken tembung “Trinitas”, sanadyan tembung punika boten wonten ing Kitab Suci, kita luwih cekak ngucapaken tembung “Trinitas” tinimbang tembung “3 pribadi ingkang gesang, pribadi kang langgeng kang mawujud setunggal Gusti.” Menawa babagan punika dados perkara tumprap panjenengan, bisa nggangge cara makaten: ngendikane mbah kakung ora katulis ing Kitab Suci. Nanging mbah kakung ana ing Kitab Suci. Abraham iku mbah kakunge Yakub. Mulane aja gumantung ing tembung “Trinitas”. Sing luwih wigati yaiku babagan pangerten sing dijarwakake saka tembung “Trinitas” iku ana ing Kitab Suci. Kanthi cara kalawau, babagan Trinitas bisa diterangaken Kitab Suci.

1) Gusti Allah punika setunggal: Pangandharing Toret 6:4; 1 Korinta 8:4; Galatia 3:20; 1 Timotius 2:5.

2) Trinitas punika tigang pribadi: Purwaning Dumadi 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Yesaya 6:8; 48:16; 61:1; Matius 3:16-17; 2 Korinta 13:14.

Wonten ing peranganing Prajanjian Lawas, kawruh babagan Ibrani punika mbantu sanget. Ing Purwaning Dumadi 1:1, dipunginakaken tembung jamak “Elohim”. Ing Purwaning Dumadi 1:26; 3:22; 11:7 lan Yesaya 6:8, dipunginakaken tembung ganti jamak kangge “kita”. “Elohim” lan “kita” nuduhaken luwih saking kalih. Wonten ing basa Inggris, wonten kalih jenis tembung, yaiku tunggal lan jamak. Wonten ing basa Ibrani, wonten tiga inggih punika: tunggal, dual, lan jamak. Dual dipunginakaken tumrap kalih. Tembung dual ing basa Ibrani, dipunginakaken kangge samubarang ingkang pepasangan kados dene mripat, kuping sarta tangan. Tembung “Elohim” lan “kita” punika tembung jamak, mestinipun dipuntegesaken “luwih saka loro” lan nuduhaken tiga utawa luwih (Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci).

Ing Yesaya 48:16 lan 61:1, Sang Putra ngandika kanthi nuduhaken Sang Rama lan Sang Roh Suci. Bisa dipunbandingaken kaliyan Yesaya 61:1 lan Lukas 4:14-19 kangge mangerteni menawi Sang Putra ingkang ngendika. Matius 3:16-17 mratelakaken kedadeyan nalika Gusti Yesus dipunbaptis. Gusti, Sang Roh Suci, tumedhak wonten ing Gusti Sang Putra nalika Sang Rama mratelakaken renaning penggalihipun marang Sang Putra. Matius 28:19 lan 2 Korinta 13:14 punika conto-conto saking tigang pribadi ingkang nyata wonten ing Trinitas.

3) Pribadi wonten ing Trinitas dipunbedakaken setunggal lan setunggalipun wonten ing: ing Prajanjian Lawas, “YEHUWAH” dipunbedakaken kaliyan “Yehuwah” (Purwaning Dumadi 19:24; Hosea 1:4). “YEHUWAH” kagungan “Putra” (Zabur 2:7, 12; Wulang Bebasan 30:2-4). Sang Roh Suci dipunbedakaken kaliyan “YEHUWAH” (Wilangan 27:18) lan saking “Gusti Allah” (Zabur 51:10-12). Allah Sang Putra dipunbedakaken saking Allah Sang Rama (Zabur 45:6-7; Ibrani 1:8-9). Ing Prajanjian Anyar, ing Yokhanan 14:16-17 Gusti Yesus ngendika marang Sang Rama babagan maringi panulung, Sang Roh Suci. Punika nuduhaken bilih Gusti Yesus boten mratelakake Panjengenganipun dados Sang Rama utawa Sang Roh Suci. Semana ugi wonten ing wektu-wektu sanesipun ing kitab Injil, Gusti Yesus ngendika marang Sang Rama. Punapa Panjenenganipun ngendika marang Panjenenganipun piyambak? Boten. Panjenenganipun ngendika marang pribadi liya saking Trinitas, “Sang Rama”.

4) Saben pribadinipun Trinitas iku Gusti: Sang Rama punika Gusti: Yokhanan 6:27; Rum 1:7; 1 Petrus 1:2. Sang Putra punika Gusti: Yokhanan 1:1, 14; Rum 9:5; Kolose 2:9; Ibrani 1:8; 1 Yokhanan 5:20. Sang Roh Suci punika Gusti Allah: Lelakune Para Rasul 5:3-4; 1 Korinta 3:16 (Setunggaling pribadi ingkang dedalem yaiku Sang Roh Suci: Rum 8:9; Yokhanan 14:16-17; Lelakune Para Rasul 2:1-4).

5) Sesambunga kaliyan Trinitas: ayat-ayat Kitab Suci mratelakaken menawa Sang Roh Suci dipunsambungaken kalih Sang Rama lan Sang Putra, Sang Putra dipunsambungaken kalih Sang Rama. Punika sesambetan ingkang jero lan boten nyangkal ketuhananipun sedaya pribadi ing Trinitas. Punika perangan ingkang prasaja saking pikiranipun kita ingkang cupet kang boten bisa mangerteni babagan Gusti Allah ingkang tanpa wates. Babagan Sang Putra bisa dipunwaos ana ing: Lukas 22:42; Yokhanan 5:36; Yokhanan 20:21; 1 Yokhanan 4:14. Babagan Sang Roh Suci bisa dipunwaos ana ing: Yokhanan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 lan mliginipun Yokhanan 16:13-14.

6) Kewajiban secara pribadi saking perangane Trinitas: Sang Rama punika sumber pokok utawi dhasaripun : 1) jagad (1 Korinta 8:6; Wahyu 4:11); 2) medhar wangsit (Wahyu 1:1); 3) keslametan (Yokhanan 3:16-17); sarta 4) pakaryane Yesus minangka manungsa (Yokhanan 5:17; 14:10). Sang Rama MRAKARSANI kabeh wau.

Sang Putra punika wakilipun Sang Rama nindakaken pakaryan-pakaryan: 1) nitahaken sarta ngupakara jagad (1 Korinta 8:6; Yokhanan 1:3; Kolose 1:16-17); 2) medhar wangsit (Yokhanan 1:1; Matius 11:27; Wahyu 1:1); sarta 3) keslametan (2 Korinta 5:19; Matius 1:21; Yokhanan 4:42). Sang Rama nindakaken kabeh punika lumantar Sang Putra, minangka wakilipun Sang Rama.

Sang Roh Suci punika sarananipun Sang Rama nindakaken pakaryan-pakaryan: 1) nitahake sarta ngupakara jagad (Purwaning Dumadi 1:2; Ajub 26:13; Zabur 104:30); 2) medhar wangsit (Yokhanan 16:12-15; Efesus 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) keslametan (Yokhanan 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); sarta 4) pakaryanipun Yesus (Yesaya 61:1; Lelakune Para Rasul 10:38). Sang Rama nindakaken sedaya wau kanthi panguwaosipun Roh Suci.

Boten wonten gambaran ingkang trep kangge nerangaken bab Trinitas. Tigan (utawi apel) mesthi wonten ing salebeting kulitipun, pethak, lan kuning punika perangan saking tigan, sanes tiganipun piyambak. Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci punika sanes peranganing Gusti Allah, saben perangan punika wau inggih Gusti Allah. Gegambaran toya punika sakedhik langkung sae nanging taksih kesupen nyekapi katerangan bab Trinitas. Barang encer, kukus, sarta es punika kadadosaken saking toya. Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci sanes peranganing Gusti Allah, saben perangan punika wau inggih Gusti Allah piyambak. Pramila, sanadyan gegambaran punika saged nggambaraken babagan Trinitas, ananging tetep boten pas utawa trep. Kamangka agunging Gusti Allah boten cekap dipunterangaken kanthi gambaran ingkang cupet. Minangka gantinipun pangerten babagan Trinitas, coba kanthi migatosaken kanyatan kaagunganipun Gusti Allah lan tanpa watesipun alam ingkang luwih inggil kaliyan ingkang kita gadhahi. “Wah, saiba agunging kasugihan, kawicaksanan sarta kawaskithane Gusti Allah! Kabeh putusane pranyata ora kena jinajagan, sarta kabeh tindake ora kena katlusur. Ujer sapa ta kang nyumurupi panggalihane Pangeran? Utawa, sapa ta kang wis tau dadi juru pirembuge?” (Rum 11:33-34).Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa Kitab Suci Nerangaken Babagan Trinitas?