Punapa Kitab Suci mucal bab Trinitas?
Pitaken: Punapa Kitab Suci mucal bab Trinitas?

Wangsulan:
Bab ingkang paling angel saking pangertosan Kristen saking Trinitas inggih punika bilih boten wonten cara ingkang cekap kangge nerangaken punika. Trinitas inggih punika pangertosan ingkang mokal tumrap saben tiyang saestu mangertos, saged nerang-aken piyambak. Gusti Allah punika maha agung katimbang kita, mila saking punika kita boten badhe kalampahan saged mangertos bab Panjenenganipun. Kitab Suci memucal bilih Sang Rama punika Gusti Allah, bilih Gusti Yesus punika Gusti Allah, lan Sang Roh Suci punika Gusti Allah. Kitab Suci ugi mucalaken bilih namung wonten satunggal Gusti Allah. Sanadyan kita saged mangertos sawetawis kanyatan bab sesambetan ing antawisipun pribadi-pribadi saking Trinitas satunggal lan satunggalipun, wekasanipun, punika boten saged dipun mangertosi dening pikiraning manungsa. Ewa samanten, punika boten ateges boten leres utawi boten adhedhasar bab piwucalipun Kitab Suci.

Manawi sinau bab punika tetep wonten ing pikiran bilih tembung �Trinitas� boten kaginakaken wonten ing ayat Kitab Suci. Punika sesambetan ingkang kaginakaken kangge ngupados nerangaken tiga pribadi saking Gusti Allah, nyatanipun bilih wonten 3 kawontenaning gesang, kawontenaning pribadi ingkang langgeng ingkang arupi Gusti Allah. Mangertos bilih bab punika kadospundi kemawon boten nedahaken wontenipun 3 Gusti Allah. Trinitas punika satunggal Gusti Allah ingkang arupi 3 pribadi. Boten lepat manawi migunakaken tembung �Trinitas� malah sanadyan tembung punika boten pinanggih ing Kitab Suci. Langkung cekak kangge ngucapaken tembung �Trinitas� katimbang ngucapaken �3 kawontenaning gesang, kawontenaning pribadi ingkang langgeng ingkang arupi satunggal Gusti Allah.� Manawi bab punika dados prakawis tumrap panjenengan, tetimbangaken punika: pangandikanipun mbah kakung ugi boten kaginakaken ing Kitab Suci. Nanging, kita sumerep wonten mbah kakung ing Kitab Suci. Abraham punika mbah kakungipun Yakob. Mila sampun gumantung ing tembung �Trinitas� piyambak. Punapa ingkang saestu wigatos inggih punika bilih pangertosan ingkang DIPUN JARWAKAKEN saking tembung �Trinitas� punika wonten ing Kitab Suci. Lumantar pitepangan ingkang medal saking margi punika, ayat Kitab Suci badhe kaparingaken ing salebeting pirembagan bab Trinitas.

1) Wonten satunggal Gusti Allah: Pangandharing Toret 6:4; 1 Korinta 8:4; Galatia 3:20; 1 Timotius 2:5.

2) Trinitas punika arupi tiga Pribadi: Purwaning Dumadi 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Yesaya 6:8; 48:16; 61:1; Matius 3:16-17; 2 Korinta 13:14. Ing peranganing Prajanjian Lawas, kawruh bab Ibrani sanget mbiyantu. Ing Purwaning Dumadi 1:1, tembung jamak �Elohim� kaginakaken. Ing Purwaning Dumadi 1:26; 3:22; 11:7 lan Yesaya 6:8, tembung gantos jamak kangge �kita� kaginakaken. Awit �Elohim� lan �kita� nedahaken langkung saking kalih punika TANPA pitakenan. Ing basa Inggris, namung wonten kalih bab, tunggal lan jamak. Ing basa Ibrani, wonten tiga bab: tunggal, dual, lan jamak. Dual NAMUNG kaginakaken tumrap kalih. Ing basa Ibrani, tembung dual kaginakaken kangge samukawis ingkang pepasangan kadosdene mripat, kuping, sarta tangan. Tembung �Elohim� lan tembung gantos �kita� punika tembung jamak � temtunipun langkung saking kalih � lan mesthi nedahaken tiga utawi langkung (Sang Rama, Sang Putra, Sang Roh Suci).

Ing Yesaya 48:16 lan 61:1, Sang Putra ngandika kanthi nedahaken Sang Rama lan Sang Roh Suci. Bandhingaken Yesaya 61:1 kaliyan Lukas 4:14-19 kangge nyumurupi bilih punika Sang Putra ingkang ngandika. Matius 3:16-17 mratelakaken kadadosan nalika pambaptisanipun Gusti Yesus. Katingal ing mriki Allah Sang Roh Suci tumedhak ing Allah Sang Putra nalika Allah Sang Rama mratelakaken renaning penggalihipun dhumateng Sang Putra. Matius 28:19 lan 2 Korinta 13:14 punika conto-conto saking 3 pribadi ingkang nyata wonten ing Trinitas.

3) Perangan-peranganing Trinitas dipun bentenaken satunggal lan satunggalipun wonten ing warni-warni perangan: Wonten ing Prajanjian Lawas, �YEHUWAH� dipun bentenaken saking �Yehuwah� (Purwaning Dumadi 19:24; Hosea 1:4). �YEHUWAH� kagungan �Putra� (Zabur 2:7, 12; Wulang Bebasan 30:2-4). Sang Roh Suci dipun bentenaken kaliyan �YEHUWAH� (Wilangan 27:18) lan saking �Gusti Allah� (Zabur 51:10-12). Allah Sang Putra dipun bentenaken saking Allah Sang Rama (Zabur 45:6-7; Ibrani 1:8-9). Wonten ing Prajanjian Anyar, Yokhanan 14:16-17 ing pundi Gusti Yesus ngandika dhumateng Sang Rama bab maringi panulung, Sang Roh Suci. Punika nedahaken bilih Gusti Yesus boten mratelakaken Panjenenganipun dados Sang Rama utawi Sang Roh Suci. Ugi mratelakaken ing saben wekdal sanesipun di Kitab Injil ing pundi Gusti Yesus ngandika dhumateng Sang Rama. Punapa Panjenenganipun ngandika dhateng Panjenenganipun piyambak? Boten. Panjenenganipun ngandika dhateng pribadi sanes saking Trinitas � Sang Rama.

4) Saben perangan ing Trinitas punika Gusti Allah: Sang Rama punika Gusti Allah: Yokhanan 6:27; Rum 1:7; 1 Petrus 1:2. Sang Putra punika Gusti Allah: Yokhanan 1:1, 14; Rum 9:5; Kolose 2:9; Ibrani 1:8; 1 Yokhanan 5:20. Sang Roh Suci punika Gusti Allah: Lelakune Para Rasul 5:3-4; 1 Korinta 3:16 (Satunggal-satunggalipun ingkang dedalem inggih punika Sang Roh Suci � Rum 8:9; Yokhanan 14:16-17; Lelakune Para Rasul 2:1-4).

5) Sesambetanipun wonten ing Trinitas: Ayat-ayat Kitab Suci mratelakaken bilih Sang Roh Suci dipun sambetaken kaliyan Sang Rama lan Sang Putra, sarta Sang Putra dipun sambetaken kaliyan Sang Rama. Punika sesambetan ing lebet, lan boten nyangkal kaallahanipun sadaya pribadi wonten ing Trinitas. Punika perangan ingkang prasaja saking pikiran kita ingkang cupet ingkang boten saged mangertos bab Gusti Allah ingkang tanpa wates. Bab Sang Putra pirsani: Lukas 22:42; Yokhanan 5:36; Yokhanan 20:21; 1 Yokhanan 4:14. Bab Sang Roh Suci pirsani: Yokhanan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 lan mliginipun Yokhanan 16:13-14.

6) Kewajiban sacara pribadi saking peranganing Trinitas: Sang Rama punika sumber pokok utawi dhasaring: 1) jagad (1 Korinta 8:6; Wahyu 4:11); 2) medhar wangsit (Wahyu 1:1); 3) kawilujengan (Yokhanan 3:16-17); sarta 4) pakaryanipun Yesus minangka manungsa (Yokhanan 5:17; 14:10). Sang Rama MRAKARSANI sadaya samukawis punika.

Sang Putra punika wakil dhumateng sinten Sang Rama nindakaken pakaryan-pakaryan punika: 1) nitahaken sarta ngupakara jagad (1 Korinta 8:6; Yokhanan 1:3; Kolose 1:16-17); 2) medhar wangsit (Yokhanan 1:1; Matius 11:27; Wahyu 1:1); sarta 3) kawilu-jengan (2 Korinta 5:19; Matius 1:21; Yokhanan 4:42). Sang Rama nindakaken sadaya punika wau lumantar Sang Putra, ingkang tumindak minangka wakilipun Sang Rama.

Sang Roh Suci punika sarana dhumateng sinten Sang Rama nindakaken pakaryan-pakaryan punika: 1) nitahaken sarta ngupakara jagad (Purwaning Dumadi 1:2; Ajub 26:13; Zabur 104:30); 2) medhar wangsit (Yokhanan 16:12-15; Efesus 3:5; 2 Petrus 1:21); 3) kawilujengan (Yokhanan 3:6; Titus 3:5; 1 Petrus 1:2); sarta 4) pakaryanipun Yesus (Yesaya 61:1; Lelakune Para Rasul 10:38). Sang Rama nindakaken sadaya punika wau kaliyan panguwaosing Roh Suci.

Boten wonten gegambaran ingkang umum ingkang saestu nyekapi katerangan bab Trinitas. Tigan (utawi apel) mesthi wonten ing salebeting kulitipun, pethak, lan kuning punika perangan saking tigan, sanes tiganipun piyambak. Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci punika sanes peranganing Gusti Allah, saben perangan punika wau inggih Gusti Allah. Gegambaran toya punika sakedhik langkung sae nanging taksih kesupen nyekapi katerangan bab Trinitas. Barang encer, kukus, sarta es punika kadadosaken saking toya. Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci sanes peranganing Gusti Allah, saben perangan punika wau inggih Gusti Allah piyambak. Mila, sanadyan gegambaran punika saged maringi kita satunggaling gambaran bab Trinitas, gambar punika babarpisan boten pas. Kamahaagunganipun Gusti Allah boten saged sacara cekap dipun terangaken mawi ge-gambaran ingkang cupet. Minangka gantosing kawigatosan bab Trinitas, cobi kangge migatosaken bab kanyatan kaagunganipun Gusti Allah lan tanpa watesipun alam ingkang langkung inggil katimbang ingkang kita gadhahi. �Wah, saiba agunging kasugihan, kawicaksanan sarta kawaskithane Gusti Allah! Kabeh putusane pranyata ora kena jinajagan, sarta kabeh tindake ora kena katlusur. Ujer sapa ta kang nyumurupi panggalihane Pangeran? Utawa, sapa ta kang wis tau dadi juru pirembuge?� (Rum 11:33-34).Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa Kitab Suci mucal bab Trinitas?