settings icon
share icon
Pitaken

Punapa Tegesipun Nampi Gusti Yesus Dados Juru Wilujeng Pribadi Panjenengan Punika?

Wangsulan


Punapa panjenengan sampun nate nampi Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan? Saderengipun panjenengan mangsuli, kaparengna kula nerangaken pitaken kala wau. Kangge mangertosi babagan pitaken punika, ingkang utami panjenengan kedah mangertosi rumiyin babagan “Yesus Kristus,” “pribadi”, lan “Juru Wilujeng.”

Sinten ta Gusti Yesus Kristus punika? Kathah tiyang ingkang sumerep bilih Gusti Yesus Kristus punika tiyang sae, guru Agung, utawi malah nabining Gusti Allah. Mesthi kemawon sedaya wau leres sanget kaunjukaken dhumateng Gusti Yesus, nanging tiyang-tiyang kala wau boten negesaken sinten ta sejatinipun Gusti Yesus punika. Kitab Suci nyariosaken dhumateng kita bilih Yesus punika Gusti Allah ingkang manjilma ing kadagingan, Gusti Allah dados manungsa (Yokanan 1:1,14). Putera Gusti ingkang rawuh wonten ing donya memucal kita, mulyakaken kita, ngleresaken kita, paring pangapunten dhumateng kita, uga seda kangge kita sedaya! Gusti Yesus Kristus punika Gusti ingkang nitahaken sedaya samukawis, Gusti ingkang Maha kuwaos. Punapa panjenengan sampun nampeni Gusti Yesus ing wekdal punika?

Punapa Juru Wilujeng punika? Kenging punapa kita mbetahaken Juru Wilujeng? Kitab Suci nyariosaken bilih sedaya manungsa menika boten wonteng kang bener, kita sedaya sampun tumindak dosa (Rum 3:10-18). Amargi dosa kita punika, kita pantes nampi duka lan pangadilaning Gusti. Namung paukuman ingkang tanpa wates ingkang pantes tumrap dosa ingkang sampun kalampahan lumawan dhumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos lan Langgeng (Rum 6:23; Wahyu 20:11-15). Mila saka punika kita mbetahaken Sang Juru Wilujeng!

Gusti Yesus Kristus rawuh wonten ing donya lan seda wonten ing panggenan kita. Sedanipun Gusti Yesus, inggih Sang Yehuwah Allah ingkang manjilma ing kadagingan, dados satunggaling pangruwat ingkang tanpa wates tumrap dosa-dosa kita (2 Korinta 5:21). Gusti Yesus seda supados nanggel paukumaning dosa kita (Rum 5:8). Yesus sampun nglunasi regining dosa kita saengga kita boten kedah nglunasi malih. Wungunipun Gusti Yesus saking seda ngayektosaken bilih sedanipun sampun cekap kangge ngruwat paukumaning dosa kita. Amarga punika inggih namung Yesus satunggaling Juru Wilujeng (Yokanan 14:6; Lelakone Para Rasul 4:12)! Punapa panjenengan pitados bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujeng panjenengan?

Punapa ingkang dipunwastani bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujeng “pribadi” panjenengan? Kathah tiyang nyipati Kekristenan punika namung saking wujuding gereja, upacara agami ingkang katingal, lan boten nglampahi dosa. Punika sanes Kekristenan. Kekristenan ingkang sajatos inggih punika sesambetan sacara pribadi kaliyan Gusti Sang Yehuwah. Nampeni Gusti Yesus dumados Juru Wilujeng panjenengan pribadi tegesipun masrahaken diri panjenengan piyambak wonten ing kapitadosan uga kayakinan dhumateng Panjenenganipun. Boten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade wilujeng wonten ing kapitadosan sanes. Boten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade kaapunten amargi nindakaken tumindak ingkang katemtokaken. Namung wonten satunggal cara kawilujengaken inggih punika nampeni Gusti Yesus sacara pribadi dados Juru Wilujeng panjenengan, ngyakini bilih sedanipun Gusti Yesus punika dados sarana pangruwating dosa panjenengan, uga wungunipun Gusti Yesus dados tanggelan gesang langgeng (Yokanan 3:16). Punapa Yesus saestu dados Juru Wilujeng pribadi panjenengan?

Menawi panjenengan kersa nampi Yesus Kristus dados Juruwilujeng panjenengan, punika wonten satunggaling conto pandonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih pandonga punika utawi pandonga sanesipun mboten bade damel wilujenging panjenengan. Namung kapitadosan wonten ing Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika inggih namung satunggaling cara kangge mratelakaken kapitadosan panjenengan dhumateng Gusti lan pamatur nuwun tumprap kawilujengan peparingipun Gusti.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun tumindak dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes nampi paukuman. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang kedahipun kawula tanggel, saengga lumantar kapitadosan dhumateng Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula mratobat saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula wonten ing Paduka supados kula wilujeng. Matur nuwun dene Paduka sampun maringi pangapunten lan kanugrahan saha sih rahmating gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa Tegesipun Nampi Gusti Yesus Dados Juru Wilujeng Pribadi Panjenengan Punika?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries