Punapa artosipun nampeni Yesus dados Juruwilujeng pribadi panjenengan?
Pitaken: Punapa artosipun nampeni Yesus dados Juruwilujeng pribadi panjenengan?

Wangsulan:
Punapa panjenengan sampun nate nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juru-wilujeng pribadi panjenengan? Saderengipun panjenengan mangsuli, kaparenga kula ne-rangaken pitaken kalawau. Kados dene mangertosi saleresipun bab pitaken punika, ingkang utami panjenengan ugi kedah mangertosi �Yesus Kristus,� �pribadi� lan �Juruwilujeng.�

Sinten Yesus Kristus punika? Kathah tiyang kepingin sumerep dene Yesus Kristus punika tiyang sae, guru agung, utawi malah nabining Allah. Mesthi kemawon sadaya wau leres sanget tumprap Gusti Yesus, nanging tiyang-tiyang mboten negesaken sinten Gusti Yesus ing saleresipun. Kitab Suci nyariosaken dhumateng kita bilih Yesus punika Gusti Allah ingkang manjilma ing kadagingan, Allah dados manungsa (Yokhanan 1:1,14). Allah rawuh ing donya memucal kita, maluyakaken kita, ngleresaken kita, paring pangapunten dhuma-teng kita � lan seda kangge kita! Yesus Kristus punika Gusti Allah, ingkang nitahaken sadaya samukawis, Allah ingkang Maha kwaos. Punapa panjenengan sampun nampeni Yesus ingkang punika?

Punapa Juruwilujeng punika lan kenging punapa kita mbetahaken Juruwilujeng? Kitab Suci nyariosi kita bilih kita sadaya sampun dosa, kita sadaya sampun nglampahi tumindak dosa (Rum 3:10-18). Karana dosa kita punika, kita pantes nampi duka lan pangadilaning Allah. Namung paukuman ingkang tanpa wates ingkang pantes tumprap dosa ingkang sampun kalampahi lumawan dhumateng Gusti ingkang maha kwaos lan langgeng (Rum 6:23; Wahyu 20:11-15). Karana punika mila kita mbetahaken Sang Juruwilujeng!

Yesus Kristus, rawuh ing donya lan seda ing panggenan kita. Sedanipun Yesus, inggih Allah ingkang manjilma ing kadagingan, dados satunggaling pangruwat ingkang tanpa wates tumprap dosa-dosa kita (2 Korinta 5:21). Yesus seda supados nanggel paukumaning dosa kita (Rum 5:8). Yesus sampun nglunasi regining dosa kita saengga kita mboten kedah nglunasi malih. Wungunipun Gusti Yesus saking seda ngyektosaken bilih sedanipun sampun cekap kangge ngruwat paukumaning dosa kita. Karana punika inggih namung Yesus punika satunggaling Juruwilujeng (Yokhanan 14:6; Lelampahanipun Para Rasul 4:12)! Punapa panjenengan pitados bilih Yesus punika Juruwilujeng panjenengan?

Punapa Yesus Juruwilujeng �pribadi� panjenengan? Kathah tiyang nyipati Kakristenan punika namung saking wujuding gereja, upacara agama ingkang katingal, temtu sanes lelampahaning dosa. Punika sanes Kakristenan. Kakristenan ingkang sajatos inggih punika sesambetan sacara pribadi kaliyan Yesus Kristus. Nampeni Yesus dados Juruwilujeng panjenengan pribadi artosipun masrahaken diri pribadi panjenengan wonten ing kapitadosan lan kayakinan dhumateng Panjenenganipun. Mboten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade wilujeng wonten ing kapitadosan sanes. Mboten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade kaapunten karana nindakaken tumindak ingkang katemtokaken. Namung wonten satunggal cara kawilujengaken inggih punika nampeni Gusti Yesus sacara pribadi dados Juruwilujeng panjenengan, ngyakini bilih sedanipun Gusti Yesus punika dados sarana pangruwating dosa panjenengan, lan wungunipun Panjenengan-ipun dados tanggelan gesang langgeng (Yokhanan 3:16). Punapa Yesus saestu dados Juruwilujeng pribadi panjenengan?

Menawi panjenengan kepingin nampeni Yesus Kristus dados Juruwilujeng pribadi panjenengan, panjenengan saged matur dhumateng Gusti sarana tembung ing ngandap punika. Enget, ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanes mboten bade milu-jengaken panjenengan. Namung pitados dhumateng Kristus ingkang saged milujengaken panjenengan saking dosa. Pandonga punika nelakaken dhumateng Gusti Allah kapitadosan panjenengan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun dene Panjenenganipun sampun nyawisaken kawilujengan kita. �Duh, Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa lumawan dhumateng Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman ingkang pantesipun kawula tanggel saengga lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul saking dosa kawula lan masrahaken kayakinan kawula wonten ing kawilujengan Panjenengan. Kawula nampeni Yesus dados Juruwilujeng kawula ingkang pribadi! Maturnuwun Gusti dene Paduka paring kabingahan endah lan pangapunten � peparinging gesang langgeng! Amin!�

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa artosipun nampeni Yesus dados Juruwilujeng pribadi panjenengan?