Punapa tegesipun nampi Gusti Yesus dados Juru Wilujeng pribadi punika?
Pitaken: Punapa tegesipun nampi Gusti Yesus dados Juru Wilujeng pribadi punika?

Wangsulan:
Punapa panjenengan sampun nate nampi Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan? Saderengipun diwangsuli, kaparenga kula nerangaken pitaken kala wau. Kados dene mangertosi saleresipun bab pitaken punika, ingkang utami panjenengan ugi kedah mangertosi “Yesus Kristus,” “pribadi”, lan “Juru Wilujeng.”

Sinten Gusti Yesus Kristus punika? Kathah tiyang ingkang sumerep dene Gusti Yesus Kristus punika tiyang sae, guru Agung, utawi malah nabining Gusti Allah. Mesthi kemawon sedaya wau leres sanget kaunjukaken dhumateng Gusti Yesus, nanging tiyang-tiyang kala wau boten negesaken sinten Gusti Yesus ing saleresipun. Kitab Suci nyariosaken dhumateng kita bilih Yesus punika Gusti Allah ingkang manjilma ing kadagingan, Gusti Allah dados manungsa (Yokhanan 1:1,14). Putera Gusti Allah rawuh wonten ing donya memucal kita, mulyakaken kita, ngleresaken kita, paring pangapunten dhumateng kita, uga seda kangge kita sedaya! Gusti Yesus Kristus punika Gusti ingkang nitahaken sedaya samukawis, Gusti ingkang Maha kuwaos. Punapa panjenengan sampun nampeni Gusti Yesus ingkang wekdal punika?

Punapa Juru Wilujeng punika? Kenging punapa kita mbetahaken Juru Wilujeng? Kitab Suci nyariosaken bilih sedaya manungsa menika dosa, kita sedaya sampun nglampahi tumindak dosa (Rum 3:10-18). Amargi dosa kita punika, kita pantes nampi duka lan pangadilaning Allah. Namung paukuman ingkang tanpa wates ingkang pantes tumrap dosa ingkang sampun kalampahi lumawan dhumateng Gusti ingkang maha kuwaos lan langgeng (Rum 6:23; Wahyu 20:11-15). Sebab punika mila kita mbetahaken Sang Juru Wilujeng!

Gusti Yesus Kristus rawuh wonten ing donya lan seda wonten ing panggenan kita. Sedanipun Gusti Yesus, inggih Gusti Allah ingkang manjilma ing kadagingan, dados satunggaling pangruwat ingkang tanpa wates tumrap dosa-dosa kita (2 Korinta 5:21). Gusti Yesus seda supados nanggel paukumaning dosa kita (Rum 5:8). Yesus sampun nglunasi regining dosa kita saengga kita boten kedah nglunasi malih. Wungunipun Gusti Yesus saking seda ngayektosaken bilih sedanipun sampun cekap kangge ngruwat paukumaning dosa kita. Amarga punika inggih namung Yesus punika satunggaling Juru Wilujeng (Yokhanan 14:6; Lelakone Para Rasul 4:12)! Punapa panjenengan pitados bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujeng panjenengan?

Punapa ingkang dipunwastani bilih Gusti Yesus punika Juru Wilujeng “pribadi” panjenengan? Kathah tiyang nyipati Kekristenan punika namung saking wujuding gereja, upacara agama ingkang katingal, temtu sanes lelampahaning dosa. Punika sanes Kekristenan. Kekristenan ingkang sajatos inggih punika sesambetan sacara pribadi kaliyan Gusti Yesus Kristus. Nampeni Gusti Yesus dumados Juru Wilujeng panjenengan pribadi tegesipun masrahaken diri panjenengan piyambak wonten ing kapitadosan uga kayakinan dhumateng Panjenenganipun. Boten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade wilujeng wonten ing kapitadosan sanes. Boten wonten satunggal kemawon tiyang ingkang bade kaapunten amargi nindakaken tumindak ingkang katemtokaken. Namung wonten satunggal cara kawilujengaken inggih punika nampeni Gusti Yesus sacara pribadi dados Juru Wilujeng panjenengan, ngyakini bilih sedanipun Gusti Yesus punika dados sarana pangruwating dosa panjenengan, uga wungunipun Panjenenganipun dados tanggelan gesang langgeng (Yokhanan 3:16). Punapa Yesus saestu dados Juru Wilujeng pribadi panjenengan?

Manawi panjenengan kepengin nampeni Gusti Yesus Kristus dados Juru Wilujeng panjenengan uga nampi pangapunten saking Gusti Allah, punika wonten pandonga ingkang supados panjenengan saged ndedonga.

Panjenengan kedah ngengeti bilih ngucapaken pandonga punika utawi pandonga sanesipun boten badhe milujengaken panjenengan. Namung pitados ing Gusti Yesus Kristus ingkang saged nyawisaken pangapuntening dosa.

Pandonga punika namung cara prasaja kangge matur dhumateng Gusti Allah menggahing kapitadosan wonten ing Panjenenganipun lan pamaturnuwun tumrap kawilujengan ingkang kacawisaken kangge kita.

“Duh Gusti, kawula rumaos bilih kawula sampun dosa wonten ing ngarsa Paduka lan pantes kaukum. Nanging Yesus Kristus sampun nanggel paukuman yang kedahipun kawula tanggel satemah lumantar kapitadosan wonten ing Panjenenganipun kawula saged kaapunten. Kawula wangsul malih saking dosa kawula lan masrahaken kapitadosan kawula dhumateng Paduka tumrap kawilujengan kawula. Maturnuwun duh Gusti dene Paduka sampun paring sih-rahmat lan pangapunten inggih paring gesang langgeng! Amin!”

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa tegesipun nampi Gusti Yesus dados Juru Wilujeng pribadi punika?