Sinten ingkang dipunwastani tiyang Kristen punika?
Pitaken: Sinten ingkang dipunwastani tiyang Kristen punika?

Wangsulan:
Kamus Webster mitulis tiyang Kristen punika “tiyang ingkang ngakeni pitados dhumateng Yesus dados Sang Kristus, utawi pitados dhumateng agama ingkang miturut piwulang Gusti Yesus.”

Senaosa tegesipun punika mbiyantu kita mengertos sinten punika tiyang Kristen ingkang sami kaliyan definisi sekuler bentenipun, definisi punika kirang migenahaken menapa tegesipun dados satiyang kristen miturut definisi kitab suci.

Tembung “kristen” dipunginakaken kaping telu wonten ing Prajanjian Anyar (Kisah Para Rasul 11:26; 26:28; 1 petrus 4:16).

Dipuncariosken wonten ing Kisah Para Rasul 11:26, para padherekipun Yesus Kristus kaping setunggal kasebut “Kristen” ing Antiokhia amargi pandamel, keseharian, lan tembung-tembung piyambake sedaya kados dene Sang Kristus.

Purwakanipun, tembung punika kaunjuk dening tiyang-tiyang ingkang boten pitados wonten ing Antiokhia dados poyokan uga bab ingkang nyakitaken majeng tiyang-tiyang Kristen. Istilah ‘Kristen’ punika gadhahi artos “dados kunjukan saking kelompok Kristus” utawi “pandherekipun Kristus,” ingkang mirip tegesipun kaliyan teges wonten ing kamus Webster.

Namung, sairing lumampahipun wekdal punika, tembung “Kristen” sampun kecalan sakunjukan ageng jarwinipun uga asring dipunkanggekaken namung katur merujuk satiyang ingkang gadhah agami utawi ingkang gadhahi aos-aos moral, dedenipun kunjuk merujuk marang pandherek Yesus Kristus ingkang sampun leres tenan kalair maneh.

Kathah tiyang ingkang boten endel dhumateng Gusti Yesus Kristus nganggep menawi tiyang Kristen punika yaiku piyambake sedaya tiyang ingkang kesah datheng gereja utawi ingkang manggen wonten ing negari “Kristen.”

Tindak datheng gereja, mbiyantu tiyang-tiyang ingkang kekirangan, dados tiyang sae; sedaya punika boten dadosaken satiyang prayogi kanaman tiyang Kristen. Kados dipunginemaken dening satiyang penginjil, “Tindak datheng gereja punika boten ndamelaken satiyang siyos Kristen, sami kaliyan mlebet garasi boten ndamelaken tiyang siyos mobil.”

Dados anggota gereja, sregep tumut ngabekti mangibadah, uga nyumbang katur gereja boten ndamelaken panjenengan dados tiyang Kristen. Kitab Suci mucalaken kita sedaya menawi pandamel-pandamel sae kita sedaya boten saged ndamelaken kita sedaya ketampi dening Gusti. Wonten ing kiab Titus 3:5, Rasul Paulus mangandika, “boten amargi saking pandamel sae kang wus kita lakoni, nanging amargi saking sih-rahmate sarana padusan kalairan kapindho lan amargi saking kaenggalaken dening Sang Roh Suci”.

Dados, tiyang Kristen yaiku setunggal tiyang ingkang sampun dipunlairaken malih dening Gusti (Yokhanan 3:3,7; 1 Petrus 1:23), uga ingkang sampun nyekel kapitadosan dumatheng Yesus Kristus. Wonten ing kitab Efesus 2:8, Rasul paulus kaliyan tegas ngandika, “Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah”.

Tiyang Kristen ingkang sajatos inggih punika tiyang ingkang sampun masrahaken kapitadosan lan kayanikanipun dumatheng Yesus Kristus; bilih Panjenenganipun sampun seda wonten ing kajeng salib dados panebusanipun dosa, wungu malih ing tigangdintenipun supados ngangsalaken kamenangan dening pati, lan paring gesang langgeng dhumateng sadaya tiyang ingkang pitados dhumateng Panjenenganipun.

Saking Yokhanan 1:12 kita sedaya nyumerepi, “Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane”. Amargi punika, tiyang Kristen ingkang sajatos inggih dados putraning Gusti, anggota saking kaluwarganipun Gusti, lan tiyang ingkang sampun kaparingan gesang enggal wonten ing Sang Kristus.

Pratanda saking tiyang Kristen sajatos inggih punika asihipun dhateng sesaminipun lan netepi dhateng sabdaning Gusti (1 Yokhanan 2:4,10).

Punapa panjenengan sampun ndamel pancasan tumrap Kristus amargi punapa ingkang panjenengan waos wonten ing ngriki? Menawi mekaten, klik wonten ing tombol wonten ing ngandhap “Kula sampun nampi Kristus wonten ing dinten menika”.

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Sinten ingkang dipunwastani tiyang Kristen punika?