settings icon
share icon
Pitaken

Sinten Ingkang Dipunwastani Tiyang Kristen Punika?

Wangsulan


Kamus Webster mitulis bilih tiyang Kristen punika “tiyang ingkang ngakeni pitados dhumateng Yesus dados Sang Kristus, utawi pitados dhumateng agama ingkang miturut piwulang Gusti Yesus.”

Sinaosa teges punika mbiyantu kita mengertos sinten tiyang Kristen punika ingkang sami kaliyan pangertosan tiyang kathah, bentenipun, pangertosan punika kirang migenahaken punapa tegesipun dados satunggaling tiyang kristen miturut kitab suci.

Tembung “Kristen” dipunginakaken kaping telu wonten ing Prajanjian Anyar (Lelakone Para Rasul 11:26; 26:28; 1 Petrus 4:16).

Dipuncariosken wonten ing Lelakone Para Rasul 11:26, para pandherekipun Yesus Kristus ingkang kaping setunggal kasebut “Kristen” ing Antiokhia amargi pandamel, tindak tanduk saben dintenipun, lan swantenipun sedaya kados dene Sang Kristus.

Purwakanipun, tembung punika kaunjuk dening tiyang-tiyang ingkang boten pitados wonten ing Antiokhia dados poyokan uga bab ingkang nyakitaken majeng tiyang-tiyang Kristen. Tembung ‘Kristen’ punika nggadhahi artos “dados kunjukan saking kelompok Kristus” utawi “pandherekipun Kristus,” ingkang mirip tegesipun kaliyan teges wonten ing kamus Webster.

Namung, sairing lumampahipun wekdal punika, tembung “Kristen” sampun kecalan sakunjukan ageng jarwinipun uga asring dipunagem namung katur nedahaken satunggal tiyang ingkang gadhah agami utawi ingkang gadhah aos-aos moral, boten kaunjuk dhumateng pandherekipun Yesus Kristus ingkang saestu sampun kalairaken malih.

Kathah tiyang ingkang boten endel dhumateng Gusti Yesus Kristus nganggep menawi tiyang Kristen inggih punika sedaya tiyang ingkang kesah dhateng gereja utawi ingkang manggen wonten ing negari “Kristen.”

Tindak dhateng gereja, mbiyantu tiyang-tiyang ingkang kekirangan, dados tiyang sae; sedaya punika boten dadosaken satiyang prayogi kanaman tiyang Kristen. Kados dipunginemaken dening satunggaling penginjil, “Tindak dhateng gereja punika boten lajeng ndamel setunggal tiyang dados Kristen, sami kaliyan mlebet garasi boten ndamel setunggal tiyang dados mobil.”

Dados anggota gereja, sregep tumut ngabekti mangibadah, uga nyumbang katur gereja boten ndamel panjenengan dados tiyang Kristen. Kitab Suci maringi piwucal dhumateng kita sedaya menawi pandamel-pandamel kita ingkang becik, sedayanipun boten saged ndamel kita ketampi dening Gusti. Wonten ing kitab Titus 3:5, Rasul Paulus paring piwulang, “ora marga saka panggawe becik kang wis kita lakoni, nanging marga saka sih-rahmate sarana padusan kalairan kapindho lan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci”.

Dados, tiyang Kristen inggih punika setunggal tiyang ingkang sampun dipunlairaken malih dening Gusti (Yokanan 3:3,7; 1 Petrus 1:23), uga ingkang sampun gadhah kapitadosan dhumateng Yesus Kristus. Wonten ing kitab Efesus 2:8, Rasul Paulus ngandika, “Sebab anggonmu padha kapitulungan rahayu iku saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah”.

Tiyang Kristen ingkang sajatos inggih punika tiyang ingkang sampun masrahaken kapitadosan lan kayanikanipun dhumateng Yesus Kristus; bilih Panjenenganipun sampun seda wonten ing kajeng salib dados panebusing dosa, wungu malih ing tigangdintenipun supados ngangsalaken kamenangan dening pati, lan paring gesang langgeng dhumateng sadaya tiyang ingkang pitados dhumateng Panjenenganipun.

Saking Yokanan 1:12 kita sedaya nyumerepi, “Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane”. Amargi punika, tiyang Kristen ingkang sajatos inggih dados putraning Gusti, anggota saking kaluwarganipun Gusti, lan tiyang ingkang sampun kaparingan gesang enggal wonten ing Sang Kristus.

Pratanda saking tiyang Kristen sajatos inggih punika asihipun dhateng sesaminipun lan netepi dhateng sabdaning Gusti (1 Yokanan 2:4,10).

Punapa panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan “Kula sampun nampi Kristus dinten punika” wonten ing ngandhap punika.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Sinten Ingkang Dipunwastani Tiyang Kristen Punika?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries