Punapa punika Kristen?
Pitaken: Punapa punika Kristen?

Wangsulan:
Kamus Webster netepaken tiyang Kristen inggih punika �tiyang ingkang ngakeni pitados bilih Gusti Yesus punika Kristus utawi ingkang dasaring agaminipun saking piwucaling Gusti Yesus.� Kadang kala punika dados pambukaning pangertosan ingkang sae tumprap punapa punika Kristen, kados dene kathah tetepan-tetepan kadonyan, punika radi lepat sakedik jalaran sesambetan ingkang leres kaliyan kayektosan saking kitab suci inggih punika punapa ingkang dipun wastani dados tiyang Kristen.

Tembung Kristen nate kaginakaken kaping tiga wonten ing Prajanjian Enggal (Lelakune Para Rasul 11:26; Lelakune Para Rasul 26:28; 1 Petrus 4:16). Pandherekipun Yesus Kristus ingkang kasebat �Kristen� wonten ing Antiokhia (Lelakune Para Rasul 11:26) sabab lelampahan, pakaryan, sarta wicantenipun kados dene Kristus. Aslinipun kaginakaken dening tiyang-tiyang Antiokhia ingkang mboten kawilujengaken ingkang dados satunggaling sebatan pangina ingkang kaginakaken kangge ngece Kakristenan. Dene saleresipun �kalebet ing kempalaning Kristus� utawi �panganut utawi pandherekipun Kristus,� punika ingkang sami kaliyan ingkang katetepaken sacara Kamus Webster.

Emanipun sasampunipun sawatawis wekdal, tembung �Kristen� sampun kecalan kathah kayektosan lan asring mboten kaginakaken malih tumprap tetiyang ingkang agaminipun utawi nggadahi wewatek ingkang sae bijinipun kangge nggantosaken lair malih ingkang saleresipun dados pandherekipun Yesus Kristus. Kathah tiyang ingkang mboten pitados sarta yakin dhumateng Yesus Kristus njurungaken awakipun piyambak Kristen kalayan gampil sabab tetiyang kalawau kesah dhateng gereja utawi gesang ing satengahing bangsa �Kristen�. Ananging kesah dhateng gereja, ngladosi sakedik langkung untung saking panjenengan, utawi dados tiyang sae mboten ndadosaken panjenengan tiyang Kristen. Menawi satunggaling guru injil ing satunggaling wekdal nyariosaken, �Kesah dhateng gereja mboten damel tiyang dados Kristen sakalangkung saking kesah dhateng garasi damel tiyang dados montor.� Dados warganing gereja, ndhatengi paladosan sacara tetep, sarta nyawis-aken wekdal tumprap padamelan ing gereja mboten saged damel panjenengan dados Kristen.

Kitab Suci paring piwucal dhumateng kita bilih pakaryan ingkang sae ingkang kita tindakaken mboten saged damel kita katampi dening Gusti Allah. Titus 3:5 nyariosaken dhumateng kita bilih punika �ora marga saka panggawe becik kang wus kita lakoni, nanging marga saka sih-rahmate sarana padusan kalairan kaphindo lan marga saka kaanyarake dening Sang Roh Suci.� Dados, tiyang Kristen punika, satunggaling tiyang ingkang sampun kalairaken malih dening Gusti Allah (Yokhanan 3:3; Yokhanan 3:7; 1 Petrus 1:23) sarta sampun masrahaken kapitadosan lan kayakinan wonten ing Gusti Yesus Kristus. Efesus 2:8 nyariosaken dhumateng kita bilih punika �Sabab anggonmu padha kapitulungan rahayu iki saka sih-rahmat marga pracaya; lan iku dudu wohing pambudidayamu, nanging peparinge Gusti Allah.� Tiyang Kristen ingkang sajatos inggih punika tiyang ingkang nggetuni dosanipun sarta masrahaken kapitadosan lan kayakinan wonten ing Yesus Kristus piyambak. Kayakinanipun mboten nuruti agami utawi matrapaken tetepaning kasusilan, utawi ngurutaken punapa ingkang angsal lan mboten angsal katindakaken.

Tiyang Kristen ingkang sajatos inggih punika pribadi ingkang sampun masrahaken kapitadosan lan kayakinanipun wonten ing pribadining Yesus Kristus lan pitados bilih Panje-nenganipun seda kasalib supados ngruwat dosa sarta wungu malih ing tigangdintenipun supados ngangsalaken kamenangan ing atasipun pejah lan paring gesang langgeng dhumateng sadaya tiyang ingkang pitados dhumateng Panjenenganipun. Yokhanan 1:12 nyariosaken dhumateng kita: �Nanging sapa bae kang nampani Panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah iya iku kang padha pracaya marang asmane.� Tiyang Kristen ingkang sajatos tamtu kemawon dados putraning Allah, saestu dados bagian kulawarganing Allah, sarta tiyang ingkang sampung kaparingan gesang enggal wonten ing Kristus. Tanda bilih tiyang punika Kristen sajatos inggih punika ngasihi sasaminipun lan nuhoni sabdaning Gusti Allah (1 Yokhanan 2:4; 1 Yokhanan 2:10).

Punapo panjenengan sampun damel pancasan tumprap Kristus sarana punapa ingkang sampun panjenengan waos? Menawi sampun, sumangga klik wonten ing seratan �Kula sampun nampi Kristus dinten punika� ing ngandap.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa punika Kristen?