Punapa sato-kewan saged lumebet ing Swarga?
Pitaken: Punapa sato-kewan saged lumebet ing Swarga? Punapa sato-kewan gadhah roh?

Wangsulan:
Kitab Suci boten maringi piwucal ingkang rinci bab punapa sato-kewan gadhah roh utawi punapa sato-kewan badhe mlebet ing swarga. Nanging kita saged mendhet sawetawis dhasar saking Kitab Suci ingkang umum lan nyukani tandha ing babagan ingkang pokok. Kitab Suci mratelakaken bilih kekalihipun manungsa (Purwaning Dumadi 2:7) lan sato-kewan (Purwaning Dumadi 1:30; 6:17; 7:15, 22) ndarbeni napasing gesang. Bentenipun ingkang utami antawisipun manungsa lan kewan inggih punika bilih manungsa katitahaken mirip gambar lan pasemonipun Gusti Allah (Purwaning Dumadi 1:26-27). Sato-kewan boten dipun damel mirip gambar lan pasemonipun Gusti Allah. Dipun yasa mirip gambar lan pasemonipun Gusti Allah tegesipun bilih manungsa punika dipunciptakaken kadosdene Gusti Allah, ndarbeni kaunggulan karohanen, dalah pikiran, pangraos, lan pepenginan sarta ndarbeni satunggaling kawontenaning lajengan sasampunipun pejah. Manawi sato-kewan saestu gadhah roh utawi kasawang sanes kados rajabrana, mila mesthi benten sarta langkung andhap mutunipun. Benten punika mbokmanawi tegesipun bilih roh sato-kewan boten wonten lajenganipun sasampunipun pejah.

Babagan sanes kangge nenimbang ing pitakenan punika inggih punika bilih Gusti Allah sampun nitahaken sato-kewan minangka bagian saking lelampahaning pakaryanipun wonten ing Purwaning Dumadi. Gusti Allah nitahaken sato-kewan sarta ngandika sadayanipun sampun prayogi (Purwaning Dumadi 1:25). Ewasemanten, boten wonten alasanipun kenging punapa boten wonten malih sato-kewan wonten ing bumi enggal (Wahyu 21:1). Mesthi badhe wonten sato-kewan sadangunipun pamarintahan sewu tahun (Yesaya 11:6; 65:25). Mokal manawi nyariosaken bab ingkang mesthi punapa sawetawis saking sato-kewan punika mbokbilih ingon-ingon ingkang saged kita darbeni ing bumi mriki. Kita mangertos bilih Gusti Allah punika adil sarta bilih manawi kita lumebet ing Swarga kita badhe manggihi diri kita wonten ing salebeting prajanji ingkang sampurna kaliyan pancasanipun Gusti Allah ing bab punika, punapa kemawon ingkang badhe kadadosan.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa sato-kewan saged lumebet ing Swarga? Punapa sato-kewan gadhah roh?