Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab tumindak jindik? Punapa jindik punika dosa?
Pitaken: Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab tumindak jindik? Punapa jindik punika dosa?

Wangsulan:
Kitab Suci kanthi ajeg mratelakaken dhumateng kita bilih tumindak jindik punika dosa (Purwaning Dumadi 19:1-13; Kaimaman 18:22; Rum 1:26-27; 1 Korinta 6:9). Rum 1:26-27 mucal sacara teges bilih jindik punika lantaran nyelaki sarta nyidrani Gusti Allah. Manawi tiyang nglajengaken tumindak dosa lan boten pitados, Kitab Suci nyariosaken dhumateng kita bilih Gusti Allah �masrahaken dhateng tiyang kalawau� badhe tetep wonten ing salebeting dosa ingkang langkung jahat lan risak supados nedahaken dhateng tiyang-tiyang kalawau tanpa guna sarta boten gadhah pangajeng-ajeng dhateng Gusti Allah ing gesangipun. 1 Korinta 6:9 mratelakaken bilih �tiyang dosa� awit jindik boten badhe marisi kratoning Allah.

Gusti Allah boten nitahaken tiyang kalawan pepenginan tumindak jindik. Kitab Suci nyariosaken dhateng kita bilih tiyang dados jindik karana dosa (Rum 1:24-27), sarta wekasanipun awit saking pilihanipun piyambak. Tiyang mbokmanawi kalairaken klawan kaapesan ingkang langkung ageng ing bab jindik, kadosdene tiyang-tiyang ingkang lair klawan nyondhongi tumindak ambek siya sarta dosa-dosa sanesipun. Punika sanes alasan kenging punapa tiyang milih nglampahi dosa sarana pasrah dhateng pepenginan tumindak dosa. Manawi tiyang lair kanthi kakirangan ing bab kanepson/kamurkan ingkang langkung ageng, punapa punika badhe damel sadayanipun sae manawi lajeng pasrah dhateng pepenginan punika? Mesthi kemawon boten! Bab ingkang sami ugi makaten tumrap jindik.

Sanadyan makaten, Kitab Suci boten nerangaken bilih jindik punika dosa ingkang �langkung ageng� katimbang sanesipun. Sadaya dosa punika natoni panggalihipun Gusti Allah. Jindik punika namung salah satunggal saking kathah prakawis ingkang kasebat ing 1 Korinta 6:9-10 ingkang badhe ngalang-alangi tiyang saking kratoning Allah. Miturut Kitab Suci, pangapunten saking Gusti Allah kados ingkang kacawisaken tumrap para jindik punika ugi tumrap tiyang ingkang tumindak jina, panyembah brahala, tiyang ingkang mejahi, maling, lan sapanunggalanipun. Gusti Allah ugi paring prajanji maringi kakiyatan supados kita mimpang saking dosa, kalebet jindik, tumrap sok sintena ingkang pitados ing Yesus Kristus minangka juruwilujengipun (1 Korinta 6:11; 2 Korinta 5:17).Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa pangandikanipun Kitab Suci bab tumindak jindik? Punapa jindik punika dosa?