Kadospundi kula saged mangertos karsanipun Gusti Allah tumrap gesang kula?
Pitaken: Kadospundi kula saged mangertos karsanipun Gusti Allah tumrap gesang kula?

Wangsulan:
Wonten kalih kunci kangge nyumurupi karsanipun Gusti Allah tumrap kawontenan ingkang kaparingaken (1) Kedah yakin punapa ingkang panjenengan padosi utawi panjenengan nindakaken tetimbangan, sanes bab ingkang boten kaparengaken dening Kitab Suci. (2) Kedah yakin punapa ingkang panjenengan padosi utawi panjenengan nindakaken tetimbangan bab ingkang badhe ngluhuraken Gusti Allah sarta mitulungi panjenengan mindhak sae sacara batin. Manawi kalih bab punika leres sarta Gusti Allah taksih dereng maringi punapa ingkang panjenengan suwun � mbokmanawi sanes karsanipun Gusti Allah manawi panjenengan pikantuk punapa ingkang panjenengan suwun. Utawi, mbokmanawi panjenengan namung kedah nengga sawetawis dangu kangge punika. Mangertosi karsanipun Gusti punika kadang-kadang angel. Manungsa kepengin Gusti Allah sacara cetha dhawuh punapa ingkang kedah katindakaken � nyambutdamel ing pundi, gesang ing pundi, sinten jodonipun, lan sapanunggalanipun. Rum 12:2 nyariosaken dhateng kita, �Lan kowe aja madha rupa kaya jagad iki, nanging padha salina marga saka budimu kaanyarake, satemah kowe bisa niteni apa kang dadi karsane Gusti Allah,apa kang becik, kang ndadekake keparenge Gusti Allah lan kang sampurna.�

Gusti Allah awis-awis maringi dhawuh/pitedah sacara langsung lan teges dhumateng manungsa. Gusti Allah marengaken kita milih ngengingi bab-bab kalawau. Namung pancasanipun Gusti Allah ingkang boten kakarsakaken tumrap kita inggih punika pancasan tumrap dosa utawi lumawan ing karsanipun. Gusti Allah ngarsakaken kita damel pilihan ingkang nyondhongi ing karsanipun. Mila, kadospundi panjenengan mangertos punapa ingkang dipun karsakaken dening Gusti Allah tumrap panjenengan? Manawi panjenengan mlampah celak kaliyan Gusti lan saestu ngladosi karsanipun Gusti Allah ing gesang kita � Gusti Allah paring dhawuh punapa ingkang dados karsanipun wonten ing manah kita. Kuncinipun inggih punika ngupados karsanipun Gusti Allah, sanes pikajeng kita piyambak. �Lan bungaha marga saka Sang Yehuwah, dadi kowe mesthi diparingi pepenginaning atimu� (Jabur 37:4). Manawi Kitab Suci boten ngandika ingkang kosokwangsul kaliyan punika, sarta punika saestu saged migunani tumrap panjenengan sacara batin � lajeng Kitab Suci maringi �palilah � panjenengan damel pancasan sarta nuruti manah panjenengan.Wangsul ing lembaran basa Jawi

Kadospundi kula saged mangertos karsanipun Gusti Allah tumrap gesang kula?