settings icon
share icon
Pitaken

Kados Pundi Kula Saged Mangertosi Punapa ingkang Dipunkersakaken Dening Gusti Tumrap Gesang Kawula?

Wangsulan


Wonten kalih prakawis supados manungsa saged nyumurupi karsanipun Gusti tumrap kawontenan ingkang kaparingaken:

(1) Kita kedah mangertosi bilih punapa ingkang panjenengan pengini utawi dipuntindakaken punika sanes bab ingkang boten kaparengaken dening Kitab Suci.

(2) Kita kedah mangertosi punapa ingkang panjenengan pengini utawi dipuntindakaken punika bab ingkang badhe ngluhuraken Gusti Allah sarta mitulungi panjenengan supados saged dewasa sacara rohani.

Manawi kalih bab punika leres sarta Gusti taksih dereng maringi punapa ingkang panjenengan suwun punika mungkin kemawon sanes kersanipun Gusti tumrap panjenengan. Utawi, mbok menawi panjenengan namung kedah nengga sawetawis wekdal malih. Mangertosi karsanipun Gusti punika sok-sok nggih angel. Manungsa kepengin mirengaken dhawuhipun Gusti sacara cetha; kita nyambut damel ing pundi, omah-omahan ing pundi, jodonipun sinten, uga sakpiturutipun. Rum 12:2 mratelakaken dhumateng kita sedaya, “Lan kowe aja madha rupa kaya jagad iki, nanging padha salina marga saka budimu kaanyarake, satemah kowe bisa niteni apa kang dadi karsane Gusti Allah,apa kang becik, kang ndadekake keparenge Gusti lan kang sampurna.”

Gusti awis-awis maringi dhawuh/pitedah sacara langsung lan teges dhumateng manungsa. Gusti marengaken kita milih ngengingi bab-bab kala wau. Namung pancasanipun Gusti ingkang boten kakarsakaken tumrap kita inggih punika pancasan tumrap dosa utawi lumawan ing karsanipun Panjenengane. Gusti ngersakaken kita damel pilihan ingkang nyondhongi ing kersanipun.

Mila, kados pundi panjenengan mangertos punapa ingkang dipunkersakaken dening Gusti tumrap panjenengan? Menawi panjenengan mlampah celak kaliyan Gusti uga saestu ngladosi karsanipun Gusti wonten ing gesang panjenengan, Gusti mesthi badhe paring dhawuh punapa ingkang dados kersanipun wonten ing manah kita.

Kuncinipun inggih punika ngupados karsanipun Gusti, sanes pikajeng kita piyambak. “Lan bungaha marga saka Sang Yehuwah, dadi kowe mesthi diparingi pepenginaning atimu” (Jabur 37:4). Manawi Kitab Suci boten ngandika ingkang kosokwangsul kaliyan punika, sarta punika saestu saged migunani tumrap panjenengan sacara batin, lajeng Kitab Suci maringi “palilah” panjenengan damel pancasan sarta nuruti manah panjenengan.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Kados Pundi Kula Saged Mangertosi Punapa ingkang Dipunkersakaken Dening Gusti Tumrap Gesang Kawula?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries