Kados pundi kawula saged mangertos karsanipun Gusti tumrap gesang kawula?
Pitaken: Kados pundi kawula saged mangertos karsanipun Gusti tumrap gesang kawula?

Wangsulan:
Wonten kalih kunci kangge nyumurupi karsanipun Gusti tumrap kawontenan ingkang kaparingaken

(1) Kedah yakin punapa ingkang panjenengan padosi utawi panjenengan nindakaken tetimbangan, sanes bab ingkang boten kaparengaken dening Kitab Suci.

(2) Kedah yakin punapa ingkang panjenengan padosi utawi panjenengan nindakaken tetimbangan bab ingkang badhe ngluhuraken Gusti Allah sarta mitulungi panjenengan mindhak sae sacara batin.

Manawi kalih bab punika leres sarta Gusti taksih dereng maringi punapa ingkang panjenengan suwun punika mungkinkemawon sanes kersanipun Gusti tumrap kersanipun panjenengan. Utawi, mbok menawi panjenengan namung kedah nengga sawetawis dangu kangge punika. Mangertosi karsanipun Gusti punika kadang-kadang angel. Manungsa kepengin Gusti sacara cetha dhawuh punapa ingkang kedah katindakaken; nyambut damel ing pundi, omah-omahan ing pundi, jodonipun sinten, uga sapanunggalanipun. Rum 12:2 nyariosaken dhateng kita sedaya, “Lan kowe aja madha rupa kaya jagad iki, nanging padha salina marga saka budimu kaanyarake, satemah kowe bisa niteni apa kang dadi karsane Gusti Allah,apa kang becik, kang ndadekake keparenge Gusti lan kang sampurna.”

Gusti awis-awis maringi dhawuh/pitedah sacara langsung lan teges dhumateng manungsa. Gusti marengaken kita milih ngengingi bab-bab kala wau. Namung pancasanipun Gusti ingkang boten kakarsakaken tumrap kita inggih punika pancasan tumrap dosa utawi lumawan ing karsanipun Panjenengane. Gusti ngersakaken kita damel pilihan ingkang nyondhongi ing kersanipun. Mila, kados pundi panjenengan mangertos punapa ingkang dipunkersakaken dening Gusti tumrap panjenengan? Menawi panjenengan mlampah celak kaliyan Gusti uga saestu ngladosi karsanipun Gusti wonten ing gesang kita, Gusti bakale paring dhawuh punapa ingkang dados kersanipun wonten ing manah kita. Kuncinipun inggih punika ngupados karsanipun Gusti, sanes pikajeng kita piyambak. “Lan bungaha marga saka Sang Yehuwah, dadi kowe mesthi diparingi pepenginaning atimu” (Jabur 37:4). Manawi Kitab Suci boten ngandika ingkang kosokwangsul kaliyan punika, sarta punika saestu saged migunani tumrap panjenengan sacara batin, lajeng Kitab Suci maringi “palilah” panjenengan damel pancasan sarta nuruti manah panjenengan.

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Kados pundi kawula saged mangertos karsanipun Gusti tumrap gesang kawula?