settings icon
share icon
Pitaken

Punapa Tiyang Kristen lan Tiyang Muslim Nyembah Dhumateng Gusti ingkang Sami?

Wangsulan


Wangsulan saking pitaken punika gumantung kaliyan punapa tegesipun “Gusti ingkang sami.”

Boten wonten ingkang nyelaki bilih kathah babagan panyawanging Muslim bab Gusti Allah lan panyawanging Kristen bab Gusti ingkang sami. Kekalihipun mangertosi bilih Gusti punika minangka Panguwaos ingkang saleresipun, mahakuwaos, suci, adil, wicaksana. Kekalihipun, tiyang Islam lan tiyang Kristen, pitados dhumateng satunggal Gusti ingkang nitahaken sedaya samukawis ing jagad. Mila, inggih, ing pangertosan punika, Kristen & Muslim nyembah Gusti ingkang sami.

Ananing ugi wonten benten ingkang wigatos antawisipun panyawanging Kristen lan Muslim babagan Gusti, sesembahanipun. Tiyang Muslim ningali Gusti punika minangka ingkang kagungan kawicaksananing katresnan, sih-rahmat, uga kabingahan; Gusti boten nedahaken kawicaksanan punika mawi cara ingkang sami minangka Gustinipun tiyang Kristen.

Pambeda ingkang paling wigatos, langkung rumiyin, antawis panyawanging tiyang Muslim lan tiyang Kristen inggih punika bab pangertosan panjilmanipun.

Tiyang Kristen pitados bilih Gusti dados manungsa ing Pribadinipun Sang Yesus Kristus. Tiyang Muslim pitados pangertosan punika dados pokoking panyawiyah. Tiyang Muslim boten nate saged nampi pangerten bilih Gusti badhe dados manungsa supados seda tumrap dosaning jagad.

Kapitadosan ing panjilmaning Gusti wonten ing Pribadinipun Yesus Kristus punika saestu perlu tumrap tiyang Kristen supados mangertos babagan sinten ta Gusti punika. Gusti kedah dados manungsa satemah Panjenenganipun saged sesrawungan kaliyan kita, sarta ingkang langkung witagos malih, satemah Panjenenganipun saged maringi karahayon, pangapuntening dosa.

Pramila saking punika, punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah dhumateng Gusti ingkang sami? Inggih lan boten.

Mbok menawi pitaken ingkang langkung sae inggih punika, “Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim, kekalihipun gadhah pangertosan ingkang leres bab kados punapa ta Gusti Allah punika?” Wangsulanipun mesthi kemawon boten.

Wonten sawetawis pambeda ingkang wigatos ing antawisipun pangertosaning tiyang Kristen lan tiyang Muslim bab Gusti punika. Kapitadosan kekalihipun boten saged kaleresaken. Kita pitados bilih Kakristenan gadhah panyawang ingkang leres bab Gusti awit boten badhe wonten kawilujengan tanpa pangluwaring dosa. Namung Gusti ingkang saged ngluwari. Namung sarana dados manungsa Gusti saged seda tumrap kita, ngrembat paukumaning dosa kita (Rum 5:8; 2 Korinta 5:21).

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa Tiyang Kristen lan Tiyang Muslim Nyembah Dhumateng Gusti ingkang Sami?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries