Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami?
Pitaken: Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami?

Wangsulan:
Wangsulan saking pitaken punika gumantung kaliyan punapa tegesipun �Gusti Allah ingkang sami.� Boten wonten ingkang nyelaki bilih panyawanging Muslim bab Gusti Allah lan panyawanging Kristen bab Gusti Allah gadhah kathah bab ingkang sami. Kekalihipun panyawang bab Gusti Allah minangka panguwaos ingkang saleresipun, mahakuwaos, suci, adil, wicaksana. Kekalihipun tiyang Islam lan tiyang Kristen pitados ing satunggal Gusti Allah ingkang nitahaken sadaya samukawis ing jagad. Mila, inggih, ing pangertisan punika, Kristen & Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami.

Ing wekdal ingkang sami, ugi wonten benten ingkang wigatos antawisipun panyawanging Kristen lan Muslim bab Gusti Allah. Dene tiyang Muslim nyawang Allah punika minangka ingkang kagungan kawicaksananing katresnan, sih-rahmat, lan kabingahan; Allah boten nedahaken kawicaksanan punika mawi cara ingkang sami minangka Allah-ing tiyang Kristen. Benten ingkang paling wigatos, langkung rumiyin, antawis panyawanging tiyang Muslim lan tiyang Kristen inggih punika bab pangertosan panjilmanipun. Tiyang Kristen pitados bilih Gusti Allah dados manungsa ing Pribadinipun Yesus Kristus. Tiyang Muslim pitados pangertosan punika dados pokoking panyawiyah. Tiyang Muslim boten nate saged nampi gagasan bilih Allah badhe dados manungsa supados seda tumrap dosaning jagad. Kapitadosan ing panjilmaning Gusti Allah wonten ing Pribadinipun Yesus Kristus punika saestu perlu tumrap tiyang Kristen mangertos bab Gusti Allah. Gusti Allah dados manungsa satemah Panjenenganipun saged sesrawungan kaliyan kita, sarta langkung witagos malih, satemah Panjenenganipun saged maringi karahayon, pangapuntening dosa.

Mila, punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami? Inggih lan boten. Mbokmanawi pitaken ingkang langkung sae inggih punika, �Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim kekalihipun gadhah pangertosan ingkang leres bab kados punapa ta Gusti Allah punika?� Kangge punika, wangsulanipun mesthi kemawon boten. Wonten sawetawis benten ingkang wigatos antawis pangertosaning tiyang Kristen lan tiyang Muslim bab Gusti Allah. Kapitadosan kekalihipun boten saged kaleresaken. Kita pitados bilih Kakristenan gadhah panyawang ingkang leres bab Gusti Allah awit boten badhe wonten kawilujengan tanpa pangluwaring dosa. Namung Gusti Allah ingkang saged ngluwari. Namung sarana dados manungsa Gusti Allah saged seda tumrap kita, ngrembat paukumaning dosa kita (Rum 5:8; 2 Korinta 5:21).Wangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti Allah ingkang sami?