Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti ingkang sami?
Pitaken: Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti ingkang sami?

Wangsulan:
Wangsulan saking pitaken punika gumantung kaliyan punapa tegesipun “Gusti ingkang sami.” Boten wonten ingkang nyelaki bilih panyawanging Muslim bab Gusti Allah lan panyawanging Kristen bab Gusti gadhah kathah bab ingkang sami. Kekalihipun panyawang bab Gusti minangka panguwaos ingkang saleresipun, mahakuwaos, suci, adil, wicaksana. Kekalihipun tiyang Islam lan tiyang Kristen pitados ing satunggal Gusti ingkang nitahaken sedaya samukawis ing jagad. Mila, inggih, ing pangertisan punika, Kristen & Muslim nyembah Gusti ingkang sami.

Ing wekdal ingkang sami, ugi wonten benten ingkang wigatos antawisipun panyawanging Kristen lan Muslim bab Gusti. Dene tiyang Muslim nyawang Gusti punika minangka ingkang kagungan kawicaksananing katresnan, sih-rahmat, uga kabingahan; Gusti boten nedahaken kawicaksanan punika mawi cara ingkang sami minangka Gustinipun tiyang Kristen. Benten ingkang paling wigatos, langkung rumiyin, antawis panyawanging tiyang Muslim lan tiyang Kristen inggih punika bab pangertosan panjilmanipun. Tiyang Kristen pitados bilih Gusti dados manungsa ing Pribadinipun Sang Yesus Kristus. Tiyang Muslim pitados pangertosan punika dados pokoking panyawiyah. Tiyang Muslim boten nate saged nampi gagasan bilih Gusti badhe dados manungsa supados seda tumrap dosaning jagad. Kapitadosan ing panjilmaning Gusti wonten ing Pribadinipun Yesus Kristus punika saestu perlu tumrap tiyang Kristen mangertos bab Gusti. Gusti dados manungsa satemah Panjenenganipun saged sesrawungan kaliyan kita, sarta langkung witagos malih, satemah Panjenenganipun saged maringi karahayon, pangapuntening dosa.

Mila, punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti ingkang sami? Inggih lan boten. Mbok menawi pitaken ingkang langkung sae inggih punika, “Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim, kekalihipun gadhah pangertosan ingkang leres bab kados punapa ta Gusti Allah punika?” Wangsulanipun mesthi kemawon boten. Wonten sawetawis benten ingkang wigatos antawis pangertosaning tiyang Kristen lan tiyang Muslim bab Gusti. Kapitadosan kekalihipun boten saged kaleresaken. Kita pitados bilih Kakristenan gadhah panyawang ingkang leres bab Gusti awit boten badhe wonten kawilujengan tanpa pangluwaring dosa. Namung Gusti ingkang saged ngluwari. Namung sarana dados manungsa Gusti saged seda tumrap kita, ngrembat paukumaning dosa kita (Rum 5:8; 2 Korinta 5:21).

EnglishWangsul ing lembaran basa Jawi

Punapa tiyang Kristen lan tiyang Muslim nyembah Gusti ingkang sami?